965/1993

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1993

Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gärdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1993

Skattestyrelsen har med stöd av 23 § 4 mom. förmögenhetsskattelagen den 30 december 1992 (1537/92) förordnat:

1 §

Vid uträkningen av beskattningsvärde av mark används som grund de kommunvisa värderingsanvisningar och tomtpriskartor som ansluter sig till Skattestyrelsens anvisning för förenhetligande 1.10.1987. Som beskattningsvärde betraktas 73,5 procent av den gängse prisnivån enligt ovan avsedd anvisning. Om värdena i anvisningar har rättats under tidigare år, beräknas beskattningsvärdet på basen av den rättade gängse prisnivån.

Om det inte har givits någon värderingsanvisning för marken eller något värde i tomtpriskartan eller om det i de grunder som skall beaktas vid fastställandet av gängse värde för marken skett väsentlig förändring, uträknas beskattningsvärdet genom att det på sätt som avses ovan i 1 mom. i tillämpliga delar efterföljs en kommunvis värderingsanvisning och tomtpriskarta som gäller ett likartat område.

2 §

Om markens gängse värde är lägre än det värde som räknats ut enligt detta beslut, anses som beskattningsvärde av mark det gängse värdet.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 1993. Det tillämpas på beskattningen för år 1993.

Helsingfors den 27 oktober 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.