958/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) 6 § 1 mom. samt 6 b § 2 mom.

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 1 mom. i lag av den 30 december 1992 (1555/92) och 6 b § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 mars 1987 (260/87), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 december 1992, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 6 c § som följer:

6 §

Den kommunala pensionsanstaltens utgifter fördelas för varje finansår på medlemssamfunden. Fördelningen sker i förhållande till de sammanlagda beloppen av de löner, arvoden och ersättningar för bortfall av förvärvsinkomst som medlemssamfunden betalt till personer som omfattas av denna lag samt de sportler och andra inkomster som pensionsanstaltens delegation jämställer med de ovan nämnda. Före fördelningen multipliceras de ovan nämnda inkomsterna med en koefficient som pensionsanstaltens delegation fastställt. Koefficientens storlek beror på innehållet i pensionsskyddet för personer som omfattas av denna lag samt, enligt delegationens prövning, även på andra faktorer som påverkar pensionsansvaren. Personer som omfattas av denna lag är skyldiga att bidra till täckandet av pensionsanstaltens utgifter så som stadgas i 6 c §.


Den avgift som den kommunala pensionsanstalten med stöd av denna lag bestämmer samt sådan dröjsmålsränta om vilken pensionsanstaltens delegation beslutar får utsökas utan särskild dom eller särskilt utslag så som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

6 b §

Pensionsanstaltens styrelse kallar för sin mandattid till investeringsdelegationen tio medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna skall två företräda finansministeriet, en inrikesministeriet, en handels- och industriministeriet samt två de mest representativa centralorganisationerna för de kommunala tjänsteinnehavarna och arbetstagarna.

6 c §

Pensionsavgiften för dem som avses i 6 § 1 mom. utgör en sådan andel av de i 6 § 1 mom. avsedda inkomsterna som motsvarar pensionsavgiftsprocentsatsen enligt 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.

Den kommunala pensionsanstaltens medlemssamfund är skyldiga att innehålla den i 1 mom. avsedda avgiften och redovisa den till pensionsanstalten. Avgiften är en del av medlemssamfundens förskottsbetalning.

Den kommunala pensionsanstaltens delegation meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av 1 och 2 mom.

Den som faller inom lagens tillämpningsområde kan yrka rättelse av pensionsavgiften. Vid sökande av ändring i ett beslut som meddelats till följd av rättelseyrkande i fråga om pensionsavgift iakttas i tillämpliga delar 8 § 2 mom.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare som har avgivit i 16 § avsett meddelande är skyldiga att betala pensionsavgift enligt denna lag till den arbetsgivare som sköter deras pension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas på inkomster som betalts under lagens giltighetstid.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Närmare föreskrifter om verkställighet och tillämpning av lagen meddelas av den kommunala pensionsanstaltens delegation.

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.