957/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1993

Trafikministeriets beslut om finansiering av basservicetrafik

Trafikministeriet har med stöd av 29 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §
Finansiering av basservicetrafik

Inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten kan kollektivtrafik på landsorten som bedrivs med buss och taxibil utvecklas och upprätthållas så som föreskrivs i detta beslut.

2 §
Hur finansiering av basservicetrafik avses användas

Trafikministeriet kan:

1) bevilja trafikidkare tilläggsersättning för basservicetrafik för upprätthållande av linjetrafik med buss som överskrider länsgräns som betalas som statsbidrag i vilket kommunerna deltar enligt 10 § , och

2) av trafikidkare köpa regionalt oumbärlig busstrafik som överskrider länsgräns och som körs som snabbturstrafik med statlig finansiering.

Länsstyrelsen kan inom ramen för den länsvisa anslagskvot som trafikministeriet beslutat om:

1) bevilja trafikidkare tilläggsersättning för upprätthållande av linjetrafik med buss på landsorten inom länet som betalas som statsbidrag i vilket kommunerna deltar enligt 10 §,

2) med statlig finansiering av trafikidkare köpa regionalt oumbärlig kollektivtrafik som bedrivs med buss,

3) bevilja inom länet befintlig kommun, eller inom länet befintliga kommuner gemensamt, statsbidrag som kan användas för att:

a) köpa basservice inom kollektivtrafiken på landsbygden som körs med buss, taxibil och invalidtaxibil, samt

b) täcka underskottet i stadsmässig linjetrafik, köpa trafik som körs med buss, taxibil eller invalidtaxibil och köpa sådana taxerabatter som stöder regelbundet resande med regional kollektivtrafik i städer, och

4) utveckla kollektivtrafikinformationen antingen med statlig finansiering eller genom att bevilja kommunerna statsbidrag.

Köp av taxerabatter enligt 2 mom. 3 punkten kan i begränsad utsträckning gälla även tågtrafik.

Vid allokering av finansieringen beaktas de speciella förhållandena i skärgården.

Den finansiering av basservicetrafik som beviljas av trafikministeriet och ur länsstyrelses anslagskvot kan inte användas i de kommuner som kan beviljas statsbidrag för stadstrafik. Trafikministeriet och länsstyrelsen kan däremot finansiera regionalt oumbärlig trafik som finansieras med statliga medel även i sådana kommuner.

3 §
Förutsättningar för användning av finansiering av basservicetrafik

Följande förutsättningar för användningen av finansieringen skall föreligga:

1) finansieringen används för att främja utvecklandet av en mångsidig kollektivtrafik som betjänar olika befolkningsgrupper varvid uppmärksamhet skall fästas vid förbättrandet av hela befolkningens, även barnens, åldringarnas och de handikappades, möjligheter att förflytta sig,

2) finansieringen riktas inte till upprätthållande av överlappande eller i övrigt oändamålsenlig och oekonomisk trafik,

3) finansieringen av upprätthållandet av trafik riktas till trafik som företagen i avsaknad av finansieringen inte upprätthöll, eller inte upprätthöll i samma omfattning som då trafiken finansieras,

4) tjänsterna produceras med det i förhållande till efterfrågan förmånligaste trafikmedlet,

5) passagerarantalet i trafik för att uträtta ärenden är i medeltal minst 2,0 och i annan basservicetrafik minst 2,5 passagerare,

6) kommunen förbinder sig att betala sin andel i de fall som nämns i 10 §,

7) vid köp av trafik iakttas gällande stadganden om upphandling för staten,

8) företag som idkar trafik innehar ett sådant vederbörligt trafiktillstånd som krävs för skötande av trafik, och

9) den basservicetrafik på landsorten som finansieras skall motsvara de kännetecken på persontrafik som nämns i lagens 2 § 6 punkt och de kännetecken på stadsmässig lokaltrafik som nämns i lagens 2 § 5 punkt.

4 §
Ansökan om finansiering av basservicetrafik

Innehavaren av linjetrafiktillstånd gör ansökan om tilläggsersåttning för basservicetrafik på en blankett kommunsvis. Till ansökan fogas uppgifter om passagerarräkningar och andra utredningar som den myndighet som beviljar tilläggsersättningen förutsätter. Ansökan skickas så som länsstyrelsen förutsätter antingen till vederbörande kommun, som ger ett utlåtande om ansökan och skickar det till länsstyrelsen, eller till länsstyrelsen som ber kommunen om ett utlåtande. Länsstyrelsen bereder ansökningar som gäller snabbturstrafik som överskrider länsgränsen till den del de hänför sig till länet samt skickar dem till trafikministeriet. Vid ansökan om tilläggsersättning iakttas de ansökningstider som bestämts av den beviljande myndigheten.

Kommunen ansöker om statsbidrag så som länsstyrelsen bestämt.

5 §
Beviljande av finansiering av basservicetrafik och köp av tjänster

Länsstyrelsen beviljar tilläggsersättning och statsbidrag för basservicetrafik. Trafikministeriet beviljar tilläggsersåttning för snabbturstrafik som överskrider länsgränsen.

Trafikministeriet, länsstyrelsen och kommunen köper tjänster för ändamål som framgår av2 §.

Alla beslut angående finansiering av basservicetrafik som fattas gäller endast året 1994.

6 §
Uppsägning av beslut om beviljande av finansiering av basservicetrafik

Den beviljande myndigheten, kommunen eller trafikidkaren kan säga upp beslutet om beviljande av basservicetrafik. Uppsägningstiden är tre månader, vid förnyande av trafiktillstånd två månader.

Länsstyrelsen eller kommunen kan säga upp ett beslut om statsbidrag varmed kommunen beviljats finansiering för köp av trafiktjänster. Uppsägningstiden är tre månader.

Då trafikministeriet eller länsstyrelsen köper tjänster är uppsägningstiden tre månader om man inte kommer överens om någonting annat.

7 §
Beräkningsprincip

Från körkostnaderna avdras biljettinkomster och eventuella övriga inkomster och på så sätt fås basservicetrafikens tilläggsersättningsunderskott. Andelen av underskottet som hänför sig till den ansökande kommunens område fås genom att hela bussturens underskott multipliceras med förhållandet mellan antalet körda kilometrar på kommunens område och antalet kilometrar för hela bussturen. Statens tilläggsersättning beviljas för den andel som enligt kostnadsfördelningen i 10 § motsvarar den sträcka som hänför sig till kommunens område. I syfte att organisera och trygga trafikhelheterna på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt kan tilläggsersättningen på kommunens förslag riktas även till en sträcka som körs inom en annan kommuns område.

Vid köp av kollektivtrafik som körs med taxibil fås maximipriset genom att från den kostnad som motsvarar den av trafikministeriet fastställda ruttaxan subtrahera biljett- och andra eventuella inkomster. Statens andel i priset bestäms i 10 §.

Vid köp av trafik som körs med buss bestäms priset genom avtal.

8 §
Körkostnad vid beräkning av tilläggsersättning för basservicetrafik

De körkostnader som tillämpas i basservicetrafikens tilläggsersättning beräknas genom att beakta körkilometrarna och den tid som är nödvändig för skötseln av trafiken. I kostnads beräkningen beaktas även nödvändiga transferkörningar.

Vid fastställandet av tilläggsersättningen används 140 mark per timme och 3,20 mark per kilometer som maximikostnader.

Om passagerarantalet på en busstur är så litet att transporten kan ske med personbil beräknas maximikostnaderna enligt kostnaderna för taxitransport.

9 §
Biljettinkomster av basservicetrafik

Biljettinkomsterna fastslås på basis av passagerarräkningar och vid behov andra utredningar.

Vid beräkning av tilläggsersättning för basservicetrank och vid köp av trafik beaktas biljettinkomsterna enligt den av trafikministeriet fastställda seriebiljettaxan varvid grundtaxan används som pris på engångsbiljetten. I snabbturstrafiken beaktas även de tilläggsavgifter som uppbärs av passagerarna.

I trafik som ersätter indragen tågtrafik beaktas biljettinkomsterna enligt den taxenivå som allmänt tillämpas inom tågtrafiken.

Chauffören debiterar inkomsterna av taxitrafiken till kommunen.

10 §
Statens och kommunernas kostnadsfördelning

Kommunen skall delta i finansiering av basservicetrafik enligt denna bestämmelse. Enligt kommunernas bärkraftsklassificering är statens finansieringsandel av statens och kommunernas gemensamma finansiering följande:

Bärkraftsklass Statensfinansieklassringsklass i procent
1 86
2 82
3 78
4 73
5 69
6 65
7 61
8 58
9 54
10 50

Trafikministeriet och länsstyrelserna kan köpa regionalt oumbärlig trafik helt med statliga medel om det inte är motiverat att finansiera trafiken med de enskilda kommunernas medel. Då det är fråga om regional trafik kan trafikministeriet och länsstyrelserna med samma motivering täcka hela tilläggsersättningen för basservicetrafik med statliga medel. Länsstyrelserna kan använda statlig finansiering för information om kollektivtrafik även utan kommunernas finansieringsandel. Förbindelser som ersätter tågtrafik som skall indras kan betraktas som oumbärliga regionala förbindelser.

Den riktgivande kostnadsfördelningen mellan stat och kommuner i stadsmässig lokaltrafik är 50%. År 1994 kan staten dock finansiera en större andel.

11 §
Utbetalning av finansiering av basservicetrafik

Trafikministeriet och länsstyrelsen betalar företaget den tilläggsersättning för basservicetrafik trafikministeriet och länstyrelsen beviljat i minst två rater.

Länsstyrelsen betalar det statsbidrag länsstyrelsen beviljat kommunerna i efterhand enligt länsstyrelsens beslut.

Vid köp av trafiktjänster betalar trafikministeriet och länsstyrelsen den statliga finansieringsandelen så som besluts i inköpskontraktet.

12 §
Återkrav av statsbidrag

Om återkrav av statsbidrag har stadgats i 24 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg.

Statsbidrag kan även återkrävas om statsbidraget använts till att köpa kollektivtrafik som bedrivs med stöd av beställningstrafiktillstånd för personbil eller beställningstrafikrättighet för buss och som enligt 21 § förordningen om tillståndspliktig trafik på väg (347/91) skadar befintlig linjetrafik.

13 §
Övervakning av finansiering av basservicetrafik

Trafikministeriet och länsstyrelsen ansvarar för sin del för övervakningen av användningen av basservicetrafikens finansiering. Vid behov skall länsstyrelsen utföra de övervakningsuppgifter trafikministeriet förutsätter. Länsstyrelsen skall tillställa trafikministeriet utredningar om användningen av finansieringen och användningens inverkan. Utredningarna preciseras särskilt.

För att verifiera inkomst som härrör från kunder kan trafikministeriet och länsstyrelsen avkräva trafikidkaren uppgifter och utredningar om trafiken och trafikekonomin samt utföra inspektioner som gäller detta.

Kommunen eller kommunerna gemensamt skall i enlighet med beslutet om statsbidrag lämna upplysningar om användningen av det statsbidrag länsstyrelsen beviljat och om användningens inverkan.

Kommunen skall meddela länsstyrelsen om den kollektivtrafik som kommunen köpt som bedrivs med buss eller taxibil och om kollektivtrafikens tidtabeller.

14 §
Beslutets ikraftträdande

Detta beslut är giltigt 1.1.1994-31.12.1994. Beslutet träder i kraft under förutsättning att statens budget för år 1994 till de delar som angår beslutet godkänns enligt regeringens proposition.

Helsingfors den 11 november 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd i egenskap av avdelningschef, överdirektör
Harri Caven

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.