956/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1993

Trafikministeriets beslut om bidrag till stadstrafik

Trafikministeriet har med stöd av 29 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §
Statsbidrag till stadstrafik

Med stöd av 23 § 1 och 2 punkterna lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg kan kommuner beviljas statsbidrag ur anslag som i statsbudgeten anvisats för utvecklandet och upprätthållandet av stadstrafik så som föreskrivs i detta beslut.

2 §
Mottagare av statsbidrag

Statsbidrag till stadstrafik kan beviljas kommuner som med stöd av 2 § förordningen om tillståndspliktig persontrafik på väg (347/91) är behöriga att bevilja tillstånd för linjetrafik samt kommuner i vilka gemensam stadsmässig lokaltrafik bedrivs med nämnda kommuner.

3 §
Vad statsbidraget avsetts användas för

Kommuner kan använda statsbidraget till stadstrafik för att:

1) täcka företagens underskott i linjetrafik med buss

2) köpa taxerabatter som stöder kommunernas regelbundna interna eller regionala kollektivtrafikresande,

3) köpa trafik som körs med buss, taxibil eller inval idtaxibil, samt

4) utveckla kollektivtrafikinformationen.

4 §
Förutsättningar för beviljande av statsbidrag

Förutsättningarna för att statsbidrag beviljas är att:

1) finansieringen används för att främja utvecklandet av en mångsidig kollektivtrafik som betjänar olika befolkningsgrupper varvid uppmärksamhet skall fästas vid förbättrandet av hela befolkningens, även barnens, åldringarnas och de handikappades, möjligheter att förflytta sig,

2) finansieringen inte riktas till upprätthållande av överlappande eller i övrigt oändamålsenlig eller oekonomisk trafik,

3) finansieringen av upprätthållandet av trafik riktas till trafik som företagen i avsaknad av finansieringen inte upprätthöll, eller inte upprätthöll i samma omfattning som då trafiken finansieras,

4) tjänsterna produceras med det i förhållande till efterfrågan förmånligaste trafikmedlet,

5) passagerarantalet i trafik för uträttande av ärenden är i medeltal minst 2,0 och i annan basservicetrafik minst 2,5 passagerare,

6) vid köp av trafik gällande stadganden om upphandling för staten iakttas,

7) företag som idkar trafik innehar ett sådant vederbörligt trafiktillstånd som krävs för skötande av trafik, och

8) kommunens finansiering av kollektivtrafik inte minskar i jämförelse med år 1993 om det inte är fråga om inbesparingar som görs genom en effektivering av skötseln av trafiken.

Förutom för finansiering av stadsmässig lokaltrafik kan statsbidraget användas för finansiering av landsortsmässig basservicetrafik som körs på kommunernas område.

5 §
Ansökan om statsbidrag

En kommun eller kommuner gemensamt inlämnar ansökan om statsbidrag till trafikministeriet före den 15 februari 1994.

Av ansökan skall framgå:

a) sökande (en eller flera),

b) det statsbidragsbelopp ansökan gäller, de planerade användningsändamålen samt en utredning om hur de villkor som nämns i 4 § uppfylls,

c) kommunens finansieringsandel i de planerade användningsändamålen,

d) kommunens hela kollektivtrafikfmansiering under åren 1993 och 1994,

e) en beskrivning av regionområdets kommuners kollektivtrafiksamarbete,

f) ett förslag till tidtabell för utbetalningen av statsbidraget och

g) ett postgirokonto på vilket man önskar att statsbidraget inbetalas.

Om man ansöker om statsbidrag för sådan finansiering av olika kommuners stadsmässiga lokaltrafik som framgår av 2 § skall till ansökan bifogas en avskrift av kommunernas samarbetsavtal gällande kollektivtrafik. Av avtalet bör framgå bl.a. förfaringssättet vid ansökan om statsbidrag samt kommunernas beslutsfattande vid allokeringen av det.

6 §
Statens och kommunernas kostnadsfördelning

Den riktgivande kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna är 50%. År 1994 kan staten dock finansiera en större andel.

7 §
Beviljande av statsbidrag

Statsbidrag beviljas av trafikministeriet.

8 §
Statsbidragets belopp

Trafikministeriet fastställer riktgivande kvoter kommunvis för statsbidraget. Statsbidragets maximibelopp fastställs i beslutet om statsbidrag.

9 §
Utbetalning av statsbidrag

Trafikministeriet betalar på basen av statsbidragsräkning i enlighet med den tidtabell som framgår av beslutet om statsbidrag.

10 §
Återkrav av statsbidrag

Om återkrav av statsbidrag har stadgats i 24 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg.

Statsbidraget kan även återkrävas om statsbidraget använts för köp av kollektivtrafik som bedrivs med stöd av beställningstrafiktillstånd för personbil eller beställningstrafikrätt för buss och som enligt 21 § förordningen om tillständspliktig trafik på väg skadar befintlig linjetrafik.

11 §
Övervakning

Trafikministeriet övervakar användandet av statsbidrag som ministeriet beviljat.

En utredning om statsbidragets användning och verkningar skall tillställas trafikministeriet före den 15 januari 1995. Trafikministeriet kan även särskilt be kommunen om utredningar om användningen av statsbidraget.

Kommunen skall meddela länsstyrelsen om den kollektivtrafik som kommunen köpt som bedrivs med buss eller taxibil och om kollektivtrafikens tidtabeller.

12 §
Giltighet

Detta beslut är giltigt 1.1.1994-31.12.1994. Beslutet träder i kraft förutsatt att statsbudgeten för år 1994 till de delar som berör beslutet godkänns enligt regeringens proposition.

Helsingfors den 11 november 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd i egenskap av avdelningschef, överdirektör
Harri Caven

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.