953/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Förordning om ändring av förordningen om tjänsteed och tjänstefÖrsäkran samt domared och domarförsäkran

På föredragning av justitieministern

upphävs 9 § 5 punkten förordningen den 23 december 1987 om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran (1183/87),

ändras 2 §, 9 § 3 och 4 punkten samt 13 § 1 mom. samt fogas till förordningen nya 2 a, 6 a och 9 a §§ som följer:

2 §
Domared och domarförsäkran

Förutom medlemmarna av en domstol skall

1) den som ensam eller vid ett kollegialt förfarande avgör förvaltningslagskipningsärenden, samt

2) hovrättsauskultanterna avlägga domared eller avge domarförsäkran då de tillträder sina tjänster eller uppdrag.

2 a §
Ed som motsvarar domared och försäkran som motsvarar domarförsäkran

En tjänsteman som hör till tingsrättens kanslipersonal är skyldig att avlägga en ed som motsvarar domareden eller avge en försäkran som motsvarar domarförsäkran innan han börjar utföra lagskipningsuppgifter i tingsrätten.

6 a §
Formulär för ed som motsvarar domared och försäkran som motsvarar domarförsäkran

Eden som motsvarar domared avläggs enligt följande formulär:

"Jag N.N. lovar och svär vid Gud den allsmäktige och allvetande att jag efter bästa förstånd och samvete skall handla rättvist i alla lagskipningsuppgifter och iaktta lag."

Försäkran som motsvarar domarförsäkran avges enligt följande formulär:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag efter bästa förstånd och samvete skall handla rättvist i alla lagskipningsuppgifter och iaktta lag."

9 §
Avläggande av domared och avgivande av domarförsäkran

Domared avläggs eller domarförsäkran avges


3) vid det ämbetsverk eller inför det organ som avgör förvaltningslagskipningsärenden, när eden avläggs eller försäkran avges av någon annan som enligt 2 § 1 punkten är skyldig att avlägga domared eller avge domarförsäkran, samt

4) inför hovrätten, när eden avläggs eller försäkran avges av en hovrättsauskultant.
9 a §
Avläggande av ed som motsvarar domared och avgivande av försäkran som motsvarar domarförsäkran

Ed som motsvarar domared avläggs och försäkran som motsvarar domarförsäkran avges vid tingsrätten i fråga.

13 §
Uppfyllande av skyldigheten att avlägga ed eller avge försäkran

Den som har avlagt tjänsteed, domared eller ed som motsvarar domared eller avgett tjänsteförsäkran, domarförsäkran eller försäkran som motsvarar domarförsäkran är inte skyldig att på nytt avlägga motsvarande ed eller avge motsvarande försäkran.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.