942/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/89) 1-6 §§ samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom. och till lagen nya 7 a och 7 b §§ som följer:

1 §

För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning som omfattas av statens pensionssystem, och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond.

2 §

Statens pensionsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och sköts av statskontoret.

Fonden har en direktion som beslutar om fondens placeringsprinciper och svarar för fonden. Direktionen utses av finansministeriet för tre år i sänder. Direktionen har en ordförande och högst sex medlemmar. Varje medlem skall ha en personlig suppleant. Tre medlemmar och deras personliga suppleanter skall utses bland personer som föreslagits av statstjänstemannens och statens arbetstagares mest representativa centralorganisationer. Finansministeriet kan entlediga direktionens ordförande och medlemmar från deras uppdrag. Finansministeriet fastställer fondens arbetsordning på förslag av direktionen.

3 §

Statens pensionsfonds inkomster består av de pensionsavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar, affärsverk och andra samfund samt de pensionsavgifter från arbetstagare som inbetalas till fonden samt avkastningen av fondens medel. Fondens inkomster består dessutom av de överföringsavgifter som avses i lagen om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag (1341/92) samt andra avgifter som enligt separata stadganden utgör inkomst för fonden.

För personer som omfattas av statens pensionssystem kan i enlighet med finansministeriets beslut anordnas pensionsskydd som avviker från det lagstadgade pensionsskyddet. För affärsverkens anställda kan det avvikande pensionsskyddet anordnas på förslag av affärsverket. De avgifter som föranleds av anordnandet av det avvikande pensionsskyddet ingår även i fondens inkomster.

Beträffande upplösning av fonden stadgas separat.

4 §

Statens ämbetsverk och inrättningar, statens affärsverk samt samfund och inrättningar, vilkas anställda omfattas av statens pensionssystem, betalar till statens pensionsfond arbetsgivares pensionsavgift, vars grunder statsrådet fastställer. Statskontoret beslutar om pensionsavgiftens storlek och betalning.

Personer som är anställda hos staten samt de om vilkas rätt till pension av statens medel i tillämpliga delar gäller vad som stadgas om rätt till pension för dem som är anställda hos staten skall till statens pensionsfond betala arbetstagares pensionsavgift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) stadgade pensionsavgiftsprocenten av den lön till arbetstagaren som avses i 3 mom. Även riksdagsmän och medlemmar av statsrådet skall betala arbetstagares pensionsavgift.

Arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen arbetstagares pensionsavgift av den på ett tjänste- eller arbetsförhållande grundade, i 4 § lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) avsedda lönen samt redovisar pensionsavgiften till statens pensionsfond så som statskontoret bestämmer.

I fråga om ändringssökande som avser pensionsavgift iakttas i tillämpliga delar vad 23 § lagen om statens pensioner (280/66) stadgar.

5 §

Ur statens pensionsfond kan i statsbudgeten årligen till statsverket överföras ett belopp som uppgår till högst tre fjärdedelar av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som avses i 1 §.

I fondens bokföring skall de medel som utgörs av arbetstagarnas pensionsavgifter behandlas så att de kan särskiljas från de medel som utgörs av arbetsgivarnas pensionsavgifter samt fondens övriga medel. De medel som utgörs av arbetstagares pensionsavgifter får så som avses i 1 mom. överföras till statsverket till ett belopp motsvarande högst den andel som inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare används för utjämning av det genomsnittliga pensionsansvaret.

Statens pensionsfonds medel kan lånas ut till statens affärsverk så som finansministeriet bestämmer.

Den andel av fondens medel som inte överfors till statsverket kan placeras. Fondens medel skall placeras på ett betryggande sätt och så att de ger avkastning.

6 §

Den andel av fondens medel på statens centralbokförings samlingskonto som inte används på ett i 5 § stadgat sätt, skall lånas till staten för täckande av utgifter i statsbudgeten så som finansministeriet beslutar enligt de lånefullmakter som riksdagen beviljar.

På fondens medel på statens centralbokförings samlingskonto och på medel som lånats till staten betalar staten en ränta som är lika stor som den ränta som uppbärs för försäkringspremielån inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare. Den ränta som skall betalas på medlen på samlingskontot skall årligen före utgången av februari i efterskott krediteras fonden.

7 §

Fondens bokslut godkänns av direktionen och fastställs av finansministeriet.

7 a §

Om pensionsavgifterna inte betalas inom utsatt tid, uppbärs till fonden en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Pensionsavgifter och dröjsmålsräntor får indrivas i den ordning som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar.

7 b §

Arbetsgivare som avses i 4 § är skyldiga att till statskontoret lämna alla de uppgifter som behövs för verkställigheten av denna lag. Statskontoret har rätt att i arbetsgivarnas böcker kontrollera att uppgifterna är korrekta. Försummar arbetsgivaren att lämna dessa uppgifter eller lämnar han dem senare än statskontoret har bestämt, kan pensionsavgiften indrivas till högst dubbelt belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Lagen tillämpas på lön som betalas medan lagen är i kraft.

Genom denna lag upphävs statsrådets beslut av den 13 oktober 1988 om grunderna för statens affärsverks pensionsavgifter (867/88) och statsrådets beslut av den 14 juni 1990 om grunderna för pensionsavgifter för statens ämbetsverk och inrättningar (532/90).

Beträffande kommunernas skyldighet att från en viss tidpunkt och på ett visst sätt betala i 4 § 1 mom. avsedd arbetsgivares pensionsavgift stadgas särskilt genom förordning.

Har någon annanstans särskilt stadgats om arbetsgivares pensionsavgifts storlek eller att den skall betalas till statskontoret, betalas avgiften dock så som stadgas i 4 § 1 mom. till statens pensionsfond.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.