933/1993

Given i Helsingfors den 12 november 1993

Lag om behandling av gottgörelse för bolagsskatt i de redovisningar som skall ges skattelagarna för skatteåret 1992

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från 18 c § lagen om skatteuppbörd görs ändringar till följd av gottgörelse för bolagsskatt i de debileringsförhållanden som används i redovisningarna till skattelagarna enligt denna lag.

2 §

I de debitenngsförhållanden som tillämpas i redovisningarna enligt 16-18 b §§ lagen om skatteuppbörd beaktas inte den gottgörelse enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) som har räknats dividendtagarna till godo.

De avdrag från skattelagarnas debiteringsandelar som skall göras med anledning av gottgörelsen för bolagsskatt beräknas så att de avdragsbelopp som avses i 3 och 4 §§ sammanräknas för varje skattelagare.

3 §

Det primära avdraget från skattelagarnas debiteringsandelar beräknas så att den gottgörelse för bolagsskatt som räknats varje skattskyldig till godo delas i förhållande till de skatter som påförs honom och de sålunda erhållna beloppen sammanräknas för varje skattetagare.

Den del av gottgörelsen för bolagsskatt som överstiger beloppet av de skatter som påförs den skattskyldige skall inte ingå i det primära avdraget.

4 §

Det sekundära avdraget från skattelagarnas debileringsandelar fördelas på skattelagarna enligt följande:

1) en femtedel av de gottgörelser för bolagsskatt som räknats till godo i hela landet för skatteåret 1992, dock högst en sådan del av gottgörelserna som överstiger de sammanräknade primära gottgörelserna, avdras från skattelagarnas debiteringsandelar i samma förhållande som den bolagsskatt som debiterats till förmån för skattelagarna i den första i lagen om skatteuppbörd avsedda rättelseredovisningen för skatteåret 1991,

2) resten av den gottgörelse för bolagsskatt som inte ingår i de primära avdragen delas för att avdras från skattelagarnas debiteringsandelar i förhållande till de primära avdragen.

Om en skattetagares i 1 mom. 1 punkten avsedda debiteringsandel efter avdrag enligt 18 c § lagen om skatteuppbörd är negativ, anses andelen uppgå till noll mark.

5 §

Denna lag träder i kraft den 15 november 1993.

Lagen tillämpas vid den debiteringsredovisning som skall ges skattelagarna för skatteåret 1992. Vid andra redovisningar som gäller skatteåret 1992 iakttas 18 c § lagen om skatteuppbörd, sådan den lydde den 31 december 1992.

RP 109/93
SlaUB 41/93

Helsingfors den 12 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.