925/1993

Given i Helsingfors den 5 november 1993

Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 och 2 mom. samt 5 och 6 §§ lagen den 1 februari 1991 om skatteförvaltningen (188/91) som följer:

1 §
Skatteförvaltningen

För beskattningen finns under finansministeriet en skatteförvaltning som består av skattestyrelsen och länsskatteverken. Skatteförvaltningen kan också omfatta andra enheter enligt vad som stadgas särskilt.

Skatteförvaltningen leds av skattestyrelsen. I varje län finns ett länsskatteverk, som består av i beskattningslagen avsedda skattebyråer samt andra enheter enligt vad som närmare bestäms i länsskatteverkets arbetsordning. Genom förordning kan stadgas att två eller flera län har ett gemensamt länsskatteverk.


5 §
Anmälan av skattebrott och bokföringsbrott till åklagaren och förande av talan

Då det är fråga om skatter och avgifter om vilka stadgas närmare genom förordning, har skattestyrelsen och länsskatteverket rätt att på statens vägnar för väckande av åtal anmäla ett skattebrott till åklagaren och att genom ombud föra statens talan i ett mål som gäller åtal eller skadestånd på grund av brottet. Samma rätt har på kommunens vägnar kommunstyrelsen i mål som gäller kommunalskatt.

Skattestyrelsen och länsskatteverket har dessutom rätt att anmäla ett bokföringsbrott som de har upptäckt till åklagaren för väckande av åtal och att genom ombud föra statens talan i målet.

Vill skattestyrelsen använda sig av den rätt som nämns i 1 och 2 mom., skall den underrätta länsskatteverket om detta. Verket får då inte föra talan i samma mål.

6 §
Begränsningar ifråga om bisysslor

Skattestyrelsen kan meddela föreskrifter som begränsar rätten för en tjänsteman vid skatteförvaltningen att höra till styrelsen eller förvaltningen för ett samfund som skall betala skatt till staten eller vara revisor i samfundet eller att idka rörelse eller utöva yrke eller att vid sidan av sin tjänst vara ombud för en skattskyldig eller biträde eller sakkunnig i beskattnings- eller bokföringsärenden eller i mål som är anhängiga vid domstol.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 25/93

Helsingfors den 5 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.