919/1993

Given i Helsingfors den 5 november 1993

Lag om ändring av 6 och 32 §§ lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) 6 § 2 och 3 mom. och

fogas till 32 § ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

Vid notering av rättigheter, begränsningar eller åtgärder som nämns i 1 mom. skall anges den förbindelse eller grund av annat slag enligt vilken noteringen har gjorts samt huruvida den avkastning eller det kapital som hör till värdeandelen skall betalas till kontoinnehavaren eller panthavaren eller till utsökningsmyndigheten. Om inte något annat har avtalats eller bestämts, betalas dividender, räntor eller annan dylik avkastning till kontoinnehavaren, medan amorteringar, tecknings- och optionsrätter, rätten att få en ny aktie samt övriga sådana prestationer som kan anses utgöra de pantsatta värdeandelarnas kapital tillfaller panthavaren eller utsökningsmyndigheten.

I en panträtt som har noterats på ett värdeandelskonto kan en pantsättning inte noteras. På ett värdeandelskonto på vilket en pantsättning redan har noterats får inte heller noteras panträtt på grund av en annan förbindelse.

32 §

Domstolen skall på tjänstens vägnar underrätta värdeandelsföreningen om anhängiga tvister som gäller skadeståndsskyldighet för värdeandelsregister och som enligt 17 § lagen om värdeandelssystemet kan leda till sekundär skadeståndsskyldighet för värdeandelsföreningen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

En notering av pantsättning, utmätning eller säkerhetsåtgärd som har antecknats på ett värdeandelskonto innan denna lag har trätt i kraft och av vilken den förbindelse på grundval av vilken noteringen gjorts inte framgår så som förutsätts i 6 § 2 mom. skall inom sex månader från det lagen trätt i kraft ersättas med notering enligt nämnda lagrum.

RP 136/93
EkUB 31/93

Helsingfors den 5 november 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.