898/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om ändring av bokföringsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

fogas till bokföringsförordningen den 30 december 1992 (1575/92) nya 19 a och 19 b §§ som följer:

19 a §

Ett dotterföretags bokslut behöver inte sammanställas med koncernbokslutet, om sammanställningen inte är nödvändig för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens resultat och ekonomiska ställning och om

1) anknytningen till koncernen har varit eller är avsedd att vara kortvarig,

2) det inte är möjligt att få de uppgifter som är nödvändiga för att göra upp koncernbokslutet inom den tid som stadgats eller fastställts för uppgörandet av bokslutet eller om införskaffandet av de uppgifter som behövs för sammanställningen medför orimligt stora kostnader i förhållande till den förmån som uppnås eller

3) dotterföretagets aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar är omsättningstillgångar.

Oberoende av vad som sägs i 1 mom. skall dotterföretagens bokslut sammanställas med koncernbokslutet, om till koncernen hör flera sådana dotterföretag som nämns i 1 mom. och koncernbokslutet inte ger riktiga eller tillräckliga uppgifter om koncernens resultat och ekonomiska ställning i det fall att dotterföretagens bokslut samtidigt lämnas osammanställda.


19 b §

Dotterföretagets bokslut skall på samma sätt som ett intresseföretags bokslut sammanställas med koncernbokslutet, om dotterföretagets verksamhet i så hög grad skiljer sig från den verksamhet som övriga företag som hör till samma koncern utövar att sammanställning av bokslutet med koncernbokslutet på dotterföretags vis förhindrar att riktiga och tillräckliga uppgifter ges om koncernens resultat och ekonomiska ställning. Enbart det att de företag som hör till koncernen till en del utövar industriell tillverkning, handel och serviceverksamhet eller produktion av eller handel med olika slags tjänster och varor är inte en tillräcklig motivering till att låta bli att sammanställa boksluten på dotterföretags vis.

I bilaga till koncernbokslutet skall ges riktiga och tillräckliga uppgifter för att förhållandena mellan ett dotterföretag vars bokslut har sammanställts på intresseföretags vis och andra företag som hör till samma koncern skall kunna utvärderas.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.