896/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om ändring av förordningen om Åbo universitet

På föredragning av undervisningsministern

ändras 7 § 3 mom., 17 § 1 mom., 18 § 1 mom. 3 punkten, 26 § 1 mom., 28 §, 30 § 2 mom. och 32 § förordningen den 11 december 1992 om Åbo universitet (1274/92) samt

fogas till 1 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1-4 mom. blir 2-5 mom., och till 21 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Universitetet har verksamhet i Åbo stad och Raumo stad samt vid behov även på andra orter.


7 §

Universitetets studentkår utser fem medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem bland de studerande.


17 §

Medlemmarna i institutionsråden vid de institutioner som hör till fakulteten utser medlemmarna i fakultetsrådet samt en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna och suppleanterna utser de ordinarie professorerna och de biträdande professorerna en tredjedel bland fakultetens ordinarie professorer och biträdande professorer, företrädarna för den övriga personalen en tredjedel bland fakultetens övriga lärare och forskare och studerandena en tredjedel bland studerandena vid fakulteten.


18 §

Fakultetsrådet har till uppgift att


3) göra framställningar eller avge utlåtanden om inrättande, indragning och placering av undervisningstjänster vid fakulteten samt om tjänstebenämningar, undervisningsområden eller uppgiftsområden samt att besluta om precisering av undervisnings- eller uppgiftsområden.


21 §

Rektor kan bevilja prefekten för en lärarutbildningsinstitution befrielse från högst hälften av hans undervisningsskyldighet.

26 §

De medlemmar och suppleanter i styrelsen som avses i 7 § 2 mom. samt medlemmarna och suppleanterna i institutionsråden väljs genom direkta och hemliga val som förrättas inom universitetet.


28 §

Vid val av medlemmar och suppleanter i institutionsråden indelas de valberättigade i tre grupper på det sätt som stadgas i 22 § 2 och 3 mom.

30 §

Om en medlem inte längre hör till universitetet eller om han har fått befrielse från uppdraget träder suppleanten i hans ställe för den återstående mandatperioden. Om en suppleant inte längre hör till universitetet eller fått befrielse från uppdraget eller om han inträder som medlem i förvaltningsorganet, utser universitetets styrelse en ny suppleant för den aterstående mandatperioden. En ny suppleant för någon som företräder de studerande utses likväl av studentkåren.

32 §

Ett kollegialt förvaltningsorgan samt rektor, dekanus och andra tjänstemän som har beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av studieprestationer och inte heller vid val av dekanus och prodekanus. Bestämmelser om föredragningsförfarandet vid fakultetens institutioner kan meddelas i en instruktion.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993. Förordningens 7 § 3 mom. och 30 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.