894/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om Sibelius-Akademin

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 28 december 1979 om Sibelius-Akademin (1068/79):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Den allmänna förvaltningen av Sibelius-Akademin sköts av styrelsen, undervisnings- och forskningsrådet, rektor och förvaltningsämbetet. Förvaltningen av avdelningarna sköts av avdelningsråden samt av avdelningsföreståndarna och föreståndarna för utbildningslinjerna. Förvaltningen av en fristående inrättning sköts av en direktion och en föreståndare.

Förvaltningen av akademins utbildningsenhet i Kuopio sköts av en föreståndare.

2 §

Till akademins personal räknas vid val av förvaltningsorgan

1) den som är ordinarie tjänsteman vid akademin,

2) den som har anställts för att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en tjänst,

3) den som står i arbetsavtalsförhållande till akademin och har anställningen som huvudsyssla,

4) timlärare som undervisar minst 224 timmar per läsår och andra tillfälliga tjänstemän som har anställningen som huvudsyssla,

5) docenter som på det sätt som bestäms i en instruktion undervisar vid akademin, samt

6) den som med samtycke av akademin som huvudsyssla utför konstnärligt eller vetenskapligt arbete eller bedriver forskning vid akademin eller biträder därvid.

Som studerande anses vid val av medlemmar i förvaltningsorganen den som har anmält sig som närvarande studerande vid akademin och som har rätt att där avlägga examen. En studerande som enligt 1 mom. hör till personalen anses som studerande, om han studerar för grundexamen, och som personal, om han studerar för påbyggnadsexamen.

3 §

Medlem i ett förvaltningsorgan som utövar akademins beslutanderätt kan med de undantag som anges i 6 § 3 mom. lagen om Sibelius-Akademin endast vara en myndig person som hör till akademin.

Medlemmarna av akademins förvaltningsorgan handlar under tjänsteansvar.

4 §

Vid akademin råder undervisnings- och forskningsfrihet samt frihet då det gäller det konstnärliga arbetet. Lärarna skall dock iaktta gällande stadganden och bestämmelser om undervisningen.

Om studerandena, undervisningen och examina stadgas särskilt.

2 kap.

Styrelsen

5 §

Till styrelsen hör rektor och prorektor. Utöver dem väljs till styrelsen för tre kalenderår i sänder 11 medlemmar och lika många suppleanter.

De ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna vid akademin väljer bland sig tre medlemmar och lika många suppleanter till styrelsen, de övriga lärarna, forskarna och de som utför konstnärligt arbete bland sig fyra medlemmar och lika många suppleanter, den övriga personalen inom sig en medlem och en suppleant och studerandena bland sig tre medlemmar och lika många suppleanter på det sätt som bestäms i en instruktion.

6 §

Styrelsen har till uppgift att utveckla akademins verksamhet samt att

1) godkänna akademins verksamhets- och ekonomiplan och göra upp förslag till budget,

2) godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter för akademin,

3) göra framställning om utnämning av förvaltningsdirektören,

4) besluta om det antal studerande som årligen skall tas in till akademin, samt

5) behandla andra ärenden som enligt gällande stadganden ankommer på styrelsen.

3 kap.

Rektor och prorektor

7 §

Rektor och prorektor väljs för tre läsår i sänder av ett valkollegium, som består av styrelsens, undervisnings- och forskningsrådets och avdelningsrådens medlemmar, föreståndarna och vice föreståndarna för de utbildningslinjer som ger solistisk utbildning, förvaltningsdirektören, föreståndarna för de fristående inrättningarna, föreståndaren för utbildningsenheten i Kuopio samt förmännen för de enheter inom förvaltningsämhetet som fastställs i en instruktion. Förvaltningsdirektören är ordförande för valkollegiet.

Val av rektor och prorektor förrättas särskilt med slutna sedlar. Om ingen vid den första omröstningen får absolut majoritet, förrättas en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgör lotten.

8 §

Rektor och prorektor skall vara ordinarie professor, biträdande professor, överassistent eller lektor vid akademin.

Den som varit rektor eller prorektor de tre senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdraget som rektor eller prorektor. Valkollegiet kan godkänna också någon annan orsak till vägran.

9 §

Rektor har till uppgift att

1) leda, övervaka och utveckla akademins verksamhet,

2) vara ordförande för akademins styrelse,

3) fördela de anslag som beviljats akademin, samt

4) behandla andra ärenden som gäller akademins allmänna förvaltning, om något annat inte stadgas eller något annat inte bestäms i en instruktion.

Rektor för akademins talan vid domstolar och myndigheter samt företräder även annars akademin. Rektor och prorektor har rätt att närvara och yttra sig vid akademins samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

10 §

Rektor kan överföra behandlingen av ett ärende som hör till hans befogenhet på prorektor eller förvaltningsämbetet.

Rektor kan underställa styrelsen ett ärende som hör till hans befogenhet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för akademin.

11 §

Vid förhinder för rektor sköts hans uppgifter av prorektor.

Rektor är befriad från de åligganden som hör till hans egentliga tjänst. Detsamma gäller prorektor när han sköter rektors uppgifter.

Rektor kan bevilja prorektor befrielse från högst hälften av undervisningsskyldigheten.

4 kap.

Förvaltningsämbetet

12 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift att sköta beredningen och föredragningen av ärenden samt verkställigheten av beslut. Förvaltningsämbetet behandlar de ärenden som enligt denna förordning ankommer på ämbetet samt de ärenden som rektor överfört på det.

Förvaltningsämbetet kan till styrelsen hänskjuta ett ärende som hör till ämbetet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för akademin.

13 §

Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsämbetet.

Förvaltningsdirektören har rätt att närvara och yttra sig vid akademins samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

14 §

Förvaltningsdirektören avgör de ärenden som hör till förvaltningsämbetet. Förvaltningsdirektören kan överföra behandlingen av ett ärende som ankommer på förvaltningsämbetet på någon annan tjänsteman vid förvaltningsämbetet eller på en avdelningsföreståndare eller en föreståndare för en fristående institution.

Rektor kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av förvaltningsämbetet.

Närmare föreskrifter om förvaltningsämbetets organisation och uppgifter meddelas i en instruktion.

5 kap.

Undervisnings- och forskningsrådet

15 §

Till undervisnings- och forskningsrådet hör prorektor, de ordinarie professorerna och biträdande professorerna samt avdelningsföreståndarna och föreståndaren för utbildningsenheten i Kuopio med vice föreståndarna som sina personliga suppleanter. Utöver dem utser akademins styrelsen för tre kalenderår två medlemmar och lika många suppleanter bland studerandena vid akademin. Akademins rektor kan inte vara medlem i undervisnings- och forskningsrådet.

Prorektor är ordförande för rådet. Prorektor får dock inte delta i behandlingen av ärenden som gäller tillsättning av tjänster som professor eller biträdande professor. Rådet väljer inom sig en ordinarie professor eller biträdande professor vid akademin till vice ordförande för rådet.

16 §

När en studieprestation bedöms får förutom sammanträdets ordförande endast professorerna och biträdande professorerna och de medlemmar som fullgjort en studieprestation på motsvarande nivå delta i beslutsfattandet. Rådets övriga medlemmar har dock rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om det inte finns ett tillräckligt antal sådana medlemmar som får delta i beslutsfattandet, skall rektor förordna ett behövligt antal adjungerade medlemmar. De adjungerade medlemmarna förordnas för rådets mandatperiod, om inte rektor av särskilda skäl beslutar något annat.

17 §

Undervisnings- och forskningsrådet har till uppgift att

1) utveckla undervisningen, det konstnärliga arbetet och forskningen vid akademin,

2) godkänna akademins undervisningsplaner, om inte något annat bestäms i en instruktion,

3) upprätta tjänsteförslag för tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor och göra framställning om tillsättning av professurer genom kallelse samt framställning om anställning av docenter,

4) behandla ärenden som gäller lärdoms- och färdighetsprov i samband med doktorsavhandlingar, licentiatarbeten och påbyggnadsexamina, om inte något annat bestäms i en instruktion, samt

5) behandla andra ärenden som enligt förordning eller en instruktion ankommer på det.

6 kap.

Avdelningarna

18 §

Vid akademin finns avdelningar som omfattar ett eller flera läroämnen, konstområden eller forskningsområden. Om indelningen i avdelningar beslutar styrelsen. Avdelningarna kan vara indelade i utbildningslinjer. Om indelningen i utbildningslinjer beslutar rektor.

19 §

Till avdelningsrådet hör föreståndaren och vice föreståndaren för avdelningen. Utöver dem väljs till avdelningsrådet för tre kalenderår i sänder enligt vad styrelsen beslutar tre, sex eller nio andra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant.

Personalen vid avdelningen väljer inom sig två tredjedelar av medlemmarna och suppleanterna samt studerandena vid avdelningen en tredjedel bland sig på det sätt som bestäms i en instruktion.

20 §

Efter att ha hört avdelningen eller utbildningsenheten i fråga utser rektor för avdelningsrådets mandatperiod till föreståndare och vice föreståndare för en avdelning, till föreståndare och vice föreståndare för en utbildningslinje samt till föreståndare och vice föreståndare för utbildningsenheten i Kuopio en ordinarie professor, biträdande professor, överassistent eller lektor vid avdelningen eller utbildningsenheten.

21 §

Avdelningsföreståndaren har till uppgift att

1) leda, utveckla och övervaka avdelningens verksamhet samt svara för verksamhetens resultat,

2) vara ordförande för avdelningsrådet,

3) fördela de anslag som beviljats avdelningen, samt

4) behandla de ärenden som ankommer på avdelningen, om något annat inte stadgas eller något annat inte bestäms i en instruktion.

22 §

Närmare föreskrifter om förvaltningen av en avdelning, en utbildningslinje och utbildningsenheten i Kuopio och deras uppgifter meddelas i en instruktion.

7 kap.

Fristående inrättningar

23 §

Vid akademin kan finnas fristående inrättningar som grundas av akademins styrelse.

En fristående inrättnings förvaltning sköts av en direktion och en föreståndare eller en ordinarie, tillfällig eller tjänstförrättande tjänsteman vid akademin som förordnats till föreståndare.

Styrelsen utser ordföranden och övriga medlemmar i direktionen. Högst en tredjedel av medlemmarna i direktionen kan utses bland personer som inte hör till akademin.

8 kap.

Behandlingen av ärenden

24 §

Ett förvaltningsorgan sammanträder när ordföranden eller vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst tre medlemmar begär detta för behandling av ett angivet ärende. Ett förvaltningsorgan är beslutfört när förutom sammanträdets ordförande minst hälften av medlemmarna är närvarande.

25 §

Ett kollegialt förvaltningsorgan, rektor och de tjänstemän som utövar förvaltningsämbetets beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Avdelningarnas föreståndare, föreståndare för utbildningslinjerna, de fristående inrättningarnas föreståndare och föreståndaren för utbildningsenheten i Kuopio fattar sina beslut på föredragning om inte något annat bestäms i en instruktion.

Föredragningsförfarande iakttas dock inte vid bedömning av ett undervisnings- eller framställningsprov eller en studieprestation.

Föredraganden förordnas av förvaltningsämbetet.

26 §

Vid ett kollegialt förvaltningsorgans sammanträde fattas beslut i andra ärenden än valärenden med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, blir den åsikt gällande som ordföranden omfattar.

I ärenden som gäller tillsättning av tjänster eller disciplinär bestraffning av en studerande sker omröstningen på samma sätt som vid en kollegial domstol.

27 §

Val förrättas som majoritetsval. Om ingen vid den första omröstningen får absolut majoritet, förrättas en ny omröstning mellan de två som fått flest röster. Om rösterna faller lika avgör lotten.

28 §

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden meddelas i en instruktion.

9 kap.

Anställning av personal samt tjänstledighet

29 §

Undervisnings- och forskningsrådet upprättar tjänsteförslag för tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer av kallelse. Biträdande professorerna utnämns av styrelsen. Om tillsättningen av professurer och tjänster som biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president. Överassistenter, lektorer och assistenter utnämns av styrelsen, som också anställer docenter.

Om anställning av timlärare bestäms i en instruktion.

30 §

Annan personal än den som avses i 29 § utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

31 §

Tjänsterna som överassistent och assistent tillsätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i en instruktion.

32 §

De tjänster som skall tillsättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

33 §

Den som söker en tjänst som överassistent eller lektor skall ådagalägga sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov och vid behov ett offentligt prov på sin musikaliska framställningsförmåga. Det förvaltningsorgan som gör framtällning om tillsättning av tjänsten kan av särskilda skäl befria sökanden från undervisningsprovet.

34 §

Som docent kan på ansökan anställas den som har grundliga kunskaper på sitt eget område, med publikationer eller på annat sätt ådagalagd förmåga att självständigt bedriva vetenskaplig forskning eller utföra konstnärligt arbete och god undervisningsförmåga.

Undervisnings- och forskningsrådet skall hos minst två sakkunniga begära utlåtande om sökandens vetenskapliga eller konstnärliga meriter, om inte rådet av särskilda skäl anser ett utlåtande vara onödigt.

Den som söker en docentur skall avlägga ett offentligt undervisnings- och framställningsprov som bedöms av undervisnings- och forskningsrådet. Rådet kan av särskilda skäl befria sökanden från provet.

Om undervisnings- och forskningsrådet finner att sökanden uppfyller behörighetsvillkoren och att det med tanke på undervisningen, forskningen eller det konstnärliga arbetet är ändamålsenligt att han knyts till akademin, skall rådet göra en framställning hos styrelsen om att sökanden skall anställas som docent.

35 §

Förvaltningsämbetet beviljar tjänstledighet och motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstledighet för längre tid än ett år för en professor, biträdande professor och förvaltningsdirektören beviljas dock av rektor.

Om anställning av tjänstförrättande tjänstemän beslutar förvaltningsämbetet. Om anställning av en tjänstförrättande professor, biträdande professor och förvaltningsdirektör för längre tid än ett år beslutar dock rektor.

10 kap.

Särskilda stadganden

36 §

I beslut av akademins förvaltningsorgan får ändring sökas genom besvär på det sätt som i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgas om sökande av ändring i beslut av högre förvaltningsmyndigheter, om inte något annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans.

Besvär får inte anföras över ett beslut genom vilket en instruktion eller andra allmänna föreskrifter har godkänts eller över ett beslut som gäller utnämnning av en docent eller beviljande av stipendier eller understöd. Besvär får inte heller anföras över ett beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet.

37 §

En medlem eller suppleant i ett förvaltningsorgan som inte längre hör till den grupp från vilken han har valts kvarstår dock som medlem eller suppleant i förvaltningsorganet till utgången av sin mandatperiod.

Om en medlem i ett förvaltningsorgan inte längre hör till akademin eller om han har fått befrielse från uppdraget, träder suppleanten i hans ställe för den återstående mandatperioden. Om suppleanten inte längre hör till akademin eller om han inträder som medlem i förvaltningsorganet eller har fått befrielse från uppdraget, utser akademins styrelse en ny suppleant för den återstående mandatperioden.

11 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

38 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 december 1989 om Sibelius-Akademin (1175/89) jämte ändringar.

De instruktioner och allmänna föreskrifter som har utfärdats med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft gäller fortfarande till den del de inte står i strid med denna förordning tills nya instruktioner och andra allmänna föreskrifter har utfärdats.

39 §

Rektor och prorektor som valts enligt den upphävda förordningen fortsätter i sina uppgifter till slutet av sin mandatperiod.

40 §

Akademins styrelse och avdelningsråden samt undervisnings- och forskningsrådet väljs första gången enligt denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1994.

41 §

De instruktioner och andra allmänna föreskrifter som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan godkännas innan förordningen träder i kraft. Även andra åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

42 §

Om behandlingen av ett ärende inte har slutförts när denna förordning träder i kraft, överförs de fortsatta åtgärderna på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning eller en instruktion som ges med stöd av den.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.