893/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om Tammerfors universitet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 25 maj 1973 om Tammerfors universitet (445/73):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Universitetet har verksamhet i Tammerfors stad och Tavastehus stad samt vid behov även på andra orter.

Universitetets allmänna förvaltning sköts av kansler, fullmäktige, styrelsen, rektor och förvaltningsämbetet.

Fakulteternas och undervisningssektionens förvaltning sköts av fakultetsrådet och undervisningssektionsrådet samt av dekanus. Inom en fakultet finns institutioner. Institutionernas förvaltning sköts av institutionsrådet och prefekten. Förvaltningen av en fristående inrättning som inte hör till någon fakultet sköts av en direktion och en föreståndare.

Medlemmarna i förvaltningsorganen handlar under tjänsteansvar.

2 §

Vid universitetet råder undervisnings- och forskningsfrihet. Lärarna skall dock följa stadgandena och föreskrifterna om undervisningen.

Om studerandena, undervisningen och examina stadgas särskilt.

3 §

Till fakulteten för pedagogiska vetenskaper hör två övningsskolor av vilka den ena omfattar grundskolans högstadium samt gymnasium och den andra grundskolans lågstadium. Om övningsskolorna gäller vad som stadgas om en övningsskola som hör till en lärarutbildningsenhet. Närmare bestämmelser om övningsskolornas ställning och förvaltning kan meddelas i en instruktion.

2 kap.

Kansler

4 §

Universitetet har en kansler som har till uppgift att arbeta för ett allsidigt främjande av universitetet och för uppfyllande av dess syften samt dessutom att

1) avge utlåtanden om ärenden som är viktiga för forskningen och undervisningen eller som annars är särskilt viktiga med tanke på universitetet samt att ta initiativ i sådana ärenden,

2) utnämna biträdande professorer samt utnämna eller anställa de tjänstemän som nämns i 42 § 2 mom. och besluta om uppskov med ledigförklaringen av dessa tjänster,

3) bevilja tillstånd till promotioner, samt

4) behandla de ärenden som enligt lag eller förordning skall skötas av kansler.

5 §

Kansler skall ha vetenskapliga meriter, vara förtrogen med högskoleundervisning och ha kännedom om högskoleförvaltning. Kansler får inte vara ordinarie tjänsteman vid Tammerfors universitet eller någon annan högskola.

Kansler utnämns av republikens president på framställning av statsrådet för tre läsår i sänder bland de tre kandidater som fullmäktige har ställt upp.

Om kanslers uppgift blir vakant mer än sex månader innan mandattiden går ut utses en ny kansler för den återstående mandattiden.

6 §

Har kansler förhinder eller är uppgifter än vakant sköts kanslers uppgifter av rektor.

Kansler anställer för sig en sekreterare som skall ha avlagt juris kandidatexamen.

Kansler fattar beslut på föredragning av sekreteraren. Kansler kan dessutom utse någon tjänsteman vid universitetet att föredra särskilt bestämda ärenden.

3 kap.

Fullmäktige

7 §

Till fullmäktige hör 30 medlemmar.

De ordinarie professorerna och biträdande professorerna väljer bland sig tio medlemmar och för varje medlem en första och en andra suppleant för tre kalenderår i sänder. Den övriga personalen väljer likaså inom sig tio medlemmar och för varje medlem en första och en andra suppleant för tre kalenderår i sänder.

Ett organ som utövar studentkårens vid Tammerfors universitet beslutanderätt utser genom proportionella val tio medlemmar bland studerandena och för varje medlem en personlig suppleant för ett kalenderår i sänder.

Fullmäktige väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

8 §

Hör en medlem som avses i 7 § 2 mom. inte längre till universitetet, träder den första suppleanten i hans ställe för den återstående mandattiden. Hör inte heller den första suppleanten längre till universitetet, blir den andra suppleanten medlem i fullmäktige.

Hör en medlem som avses i 7 § 3 mom. inte längre till universitetet, träder hans suppleanten i hans ställe för den återstående mandattiden.

9 §

Fullmäktige har till uppgift att

1) i ärenden som är av vittbärande betydelse eller principiell vikt lägga fram förslag som gäller utvecklande av universitetet,

2) uppställa tre personer på förslag vid utnämning av kansler,

3) välja rektor och prorektorer för universitetet,

4) utse de medlemmar och suppleanter i styrelsen, fakultetsråden, undervisningssektionsrådet och andra förvaltningsorgan som fullmäktige skall utse.

10 §

Om samtliga medlemmars mandattider inleds samtidigt sammanträder fullmäktige innan mandattiderna inleds, i ny sammansättning för att utse de medlemmar i styrelsen, fakultetsråden, undervisningssektionsrådet och institutionsråden som fullmäktige skall utse.

4 kap.

Val av medlemmar i fullmäktige

11 §

De medlemmar i fullmäktige som avses i 7 § 2 mom. utses vid val som förrättas inom universitetet. Om valen bestäms närmare i en instruktion.

12 §

Till universitetets personal räknas vid val

1) ordinarie tjänstemän vid universitetet,

2) personer som har förordnats att sköta mer än hälften av en tjänst,

3) docenter som undervisar på det sätt som bestäms i en instruktion och övriga tillfälliga tjänstemän, dock inte timlärare som har uppgiften som bisyssla,

4) de som står i arbetsavtalsförhållande till universitetet och har uppgiften som huvudsyssla, samt

5) de som med universitetets samtycke som huvudsyssla bedriver forskning vid universitetet eller biträder därvid.

Som studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid universitetet och som har rätt att avlägga examen vid universitetet. Som studerande anses dock inte den som enligt 1 mom. hör till personalen.

13 §

För valet av fullmäktige tillsätter styrelsen en valnämnd som har till uppgift att sköta valförrättningen.

5 kap.

Styrelsen

14 §

Till styrelsen hör rektor, från varje fakultet och undervisningssektion dekanus eller prodekanus enligt fakultetsrådets eller undervisningssektionsrådets beslut samt åtta andra medlemmar.

Fullmäktige utser fyra medlemmar och för var och en av dem en personlig suppleant för tre kalenderår i sänder inom universitetets personal med undantag av professorer och biträdande professorer på framställning av den grupp inom fullmäktige som företräder denna personal. Två av medlemmarna och deras suppleanter skall höra till undervisnings- och forskningspersonalen samt två medlemmar och deras suppleanter till annan personal än undervisnings- och forskningspersonal. I en instruktion bestäms om komplettering av styrelsen när en medlem eller en suppleant träder ut ur styrelsen under pågående mandattid.

Ett organ som utövar studentkårens vid Tammerfors universitet beslutanderätt utser genom proportionella val fyra medlemmar och för varje medlem en personlig suppleant för ett kalenderår i sänder. Samma organ beslutar om komplettering av styrelsen om en medlem eller en suppleant som företräder studerandena träder ut ur styrelsen under pågående mandattid.

15 §

Är rektor förhindrad att vara med i styrelsen, träder förste prorektor i hans ställe som medlem och ordförande. Om även denne är förhindrad företräds rektor av andre prorektor.

Suppleant för dekanus i styrelsen är prodekanus och suppleant för prodekanus är dekanus.

Prorektorerna och förvaltningsdirektören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden.

16 §

Styrelsen har till uppgift att utveckla universitetets verksamhet samt att

1) göra framställningar om lagar och förordningar som gäller universitetet och avge utlåtanden om dem,

2) godkänna planer som gäller universitetets verksamhet och ekonomi och besluta om de allmänna grunderna för fördelningen av anslagen,

3) godkänna instruktioner och övriga motsvarande allmänna föreskrifter,

4) göra framställning om tillsättning av tjänsten som förvaltningsdirektör,

5) fatta beslut om det antal studerande som årligen skall antas till universitetet,

6) godkänna universitetets verksamhetsberättelse, samt

7) behandla övriga ärenden som enligt gällande stadganden eller enligt en instruktion skall skötas av styrelsen.

Styrelsen kan överföra behandlingen av ärenden som hör till dess befogenhet och som inte är vittsyftande eller principiellt viktiga på rektor eller förvaltningsämbetet.

6 kap.

Rektor och prorektorerna

17 §

Vid universitetet finns en rektor och två prorektorer.

Rektor skall vara ordinarie professor vid universitetet.

Prorektor skall vara en ordinarie tjänsteman vid universitetet som är väl förtrogen med undervisning och forskning och som har avlagt doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad.

18 §

Rektor och prorektorerna väljs av fullmäktige för tre läsår i sänder.

Bestämmelser om valförrättningen meddelas i en instruktion.

19 §

Rektor har till uppgift att

1) leda, övervaka och utveckla universitetets verksamhet och planeringen av verksamheten,

2) vara ordförande i styrelsen,

3) fördela de anslag som anvisats universitetet enligt de allmänna grunder som styrelsen har bestämt, samt

4) behandla och avgöra andra ärenden som gäller universitetets allmänna förvaltning, om inte något annat stadgas eller bestäms.

Rektor för universitetets talan vid domstolar och myndigheter samt företräder även i övrigt universitetet.

Rektor har rätt att närvara och yttra sig vid universitetets samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

20 §

Rektor kan överföra behandlingen av ärenden som hör till hans behörighet på någon av prorektorerna eller på förvaltningsämbetet.

Rektor kan underställa styrelsen ärenden som hör till hans behörighet och som med tanke på universitetet är principiellt viktiga.

21 §

Då rektor är förhindrad sköts hans uppgifter av förste prorektorn och om även denne är förhindrad av andre prorektorn.

Rektor är befriad från de uppgifter som hör till hans ordinarie tjänst, likaså prorektor när han sköter rektors uppgifter.

Rektor kan befria prorektor från en del av den undervisningsskyldighet som hör till hans tjänst. Befrielsen utgör högst hälften av undervisningsskyldigheten.

7 kap.

Förvaltningsämbetet

22 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift att sköta beredningen av och föredragningen av de ärenden som hör till universitetet samt verkställigheten av besluten och att producera den stödservice som universitetets verksamhet kräver.

Om förvaltningsämbetets organisationsform och uppgifter bestäms i en instruktion.

Till förvaltningsämbetet hör den förvaltningspersonal om vars placering inte bestäms något annat.

23 §

Chef för förvaltningsämbetet är förvaltningsdirektören.

Förvaltningsdirektören avgör de ärenden som hör till förvaltningsämbetet. Förvaltningsdirektören kan överföra behandlingen av ett ärende på någon annan tjänsteman vid ämbetet.

24 §

Ärenden som hör till förvaltningsämbetets behörighet och som är pricipiellt viktiga kan av ämbetet underställas styrelsen.

Rektor kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att behandla ett ärende som annars skall avgöras av förvaltningsämbetet.

8 kap.

Fakulteterna och undervisningssektionen

25 §

Fakultetsrådet har till uppgift att

1) utveckla fakultetens examina samt undervisningen och forskningen vid fakulteten samt ta initiativ och göra framställningar om dessa,

2) göra upp planer som gäller fakultetens ekonomi och verksamhet och besluta om de allmänna grunderna för fördelningen av de anslag som har tilldelats fakulteten,

3) göra framställning eller avge utlåtanden om inrättande, indragning och ändring av tjänster vid fakulteten, om uppskov med ledigförklaringen av tjänster och besluta om precisering av undervisningsområdet eller uppgiftsområdet för en obesatt tjänst,

4) upprätta tjänsteförslag för tillsättning av professurer eller biträdande professorstjänster och göra framställning om tillsättning av professurer genom kallelse,

5) göra framställning om utnämning eller anställning av docenter eller annan personal vid fakulteten, om inte något annat stadgas eller bestäms i en instruktion,

6) godkänna undervisningsplanerna och besluta om anordnande av förhör,

7) göra framställning om det antal nya studerande som årligen skall antas till fakulteten, besluta om urvalsgrunderna och godkänna de nya studerandena,

8) behandla ärenden som gäller doktors- och licentiatavhandlingar, samt

9) behandla andra ärenden som enligt stadganden eller bestämmelser skall skötas av fakultetsrådet.

Fakultetsrådet kan överföra handläggningen och avgörandet av ärenden som hör till dess behörighet och som inte är av principiell vikt för fakulteten på dekanus, institutionsrådet, institutionsföreståndaren eller rektor för övningsskolan.

Om undervisningssektionsrådets uppgifter gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 och 2 mom.

26 §

Till ett fakultetsråd hör minst 9 och högst 24 medlemmar. Om antalet medlemmar i varje råd beslutar fullmäktige. Till undervisningssektionsrådet hör 9 medlemmar.

Fullmäktige utser två tredjedelar av medlemmarna i varje råd och för varje medlem som fullmäktige har utsett en personlig suppleant för tre kalenderår i sänder. Av de medlemmar och suppleanter i fakultetsrådet som fullmäktige har utsett skall hälften vara ordinarie professorer och biträdande professorer och hälften andra lärare och forskare. De medlemmar i undervisningssektionsrådet som fullmäktige har utsett skall vara lärare och forskare som hör till undervisningssektionen. Institutionsråden för de institutioner, vilkas undervisning på ett väsenligt sätt hänför sig till de examina som avläggs vid fakulteten eller undervisningssektionen, gör framställning om medlemmar och suppleanter före fullmäktiges beslut.

Styrelsen utser en tredjedel av medlemmarna i varje råd och en personlig suppleant för varje medlem som styrelsen har utsett för ett kalenderår i sänder på framställning av ett organ som utövar studentkårens vid Tammerfors universitet beslutanderätt.

I en instruktion bestäms om komplettering av fakultetsråden eller undervisningssektionsråden för den händelse att en medlem eller suppleant träder ut ur rådet under pågående mandattid.

9 kap.

Dekanus

27 §

Fakultetsrådet utser inom sig dekanus och prodekanus för tre kalenderår i sänder bland de ordinarie professorer och biträdande professorer som hör till rådet.

Undervisningssektionsrådet utser inom sig dekanus och prodekanus för tre kalenderår i sänder bland de ordinarie professorer och biträdande professorer som hör till rådet.

28 §

Dekanus för en fakultet har till uppgift att

1) leda, övervaka och utveckla fakultetens verksamhet,

2) vara ordförande för fakultetsrådet,

3) fördela de anslag som tilldelats fakulteten enligt de allmänna grunder som fakultetsrådet har bestämt,

4) handlägga och avgöra de ärenden som hör till fakulteten om vilka inte något annat stadgas eller bestäms.

Dekanus kan underställa fakultetsrådet ärenden som hör till hans behörighet och som med tanke på fakulteten är principiellt viktiga.

I fråga om de uppgifter som skall skötas av dekanus för undervisningssektionen gäller beträffande undervisningssektionen och undervisningssektionsrådet vad som i 1 och 2 mom. stadgas om dekanus uppgifter i fråga om fakulteten och fakultetsrådet.

29 §

När dekanus är förhindrad sköts hans uppgifter av prodekanus.

Dekanus kan överföra ärenden som hör till hans behörighet för att avgöras av prodekanus.

10 kap.

Institutionerna

30 §

En institution är en enhet som bildas av ett eller flera läroämnen och forskningsområden. Styrelsen beslutar om inrättande av institutioner.

31 §

Till institutionsrådet hör sex, nio eller tolv medlemmar. Om antalet medlemmar i varje råd beslutar styrelsen.

Fullmäktige utser två tredjedelar av medlemmarna i varje institutionsråd och för varje medlem som det har utsett en personlig suppleant för tre kalenderår i sänder. Hälften av de medlemmar som fullmäktige har utsett skall vara ordinarie professorer och biträdande professorer vid institutionen och hälften institutionens övriga personal. I en instruktion bestäms om val av medlemmar och suppleanter samt om institutionsrådets sammansättning för den händelse att det inte finns tillräckligt många anställda som hör till de nämnda grupperna.

Styrelsen utser en tredjedel av medlemmarna i varje institutionsråd och för varje medlem som den har utsett en personlig suppleant för ett kalenderår i sänder på framställning av ett organ som utövar studentkårens vid Tammerfors universitet beslutanderätt.

I en instruktion bestäms om komplettering av institutionsråden för den händelse att en medlem eller suppleant träder ut ur rådet under pågående mandattid.

32 §

Genom en instruktion bestäms om institutionens verksamhet samt om val av institutionens föreståndare eller vice föreståndare.

11 kap.

Fristående inrättningar

33 §

De fristående inrättningar som avses i 4 § 3 mom. lagen om Tammerfors universitet grundas och dras in genom beslut av styrelsen, såvida inte om inrättningen stadgas i lag.

34 §

Förvaltningen av en fristående inrättning sköts av en direktion och en föreståndare. Högst hälften av medlemmarna i direktionen kan vara personer som inte hör till universitetet.

Närmare bestämmelser om fristående inrättningars förvaltning och verksamhet meddelas i en instruktion.

12 kap.

Behandlingen av ärenden

35 §

Ett kollegialt förvaltningsorgan, med undantag av fullmäktige, samt kansler, rektor, dekanus och andra tjänstemän som har beslutanderätt fattar sina beslut på föredragning. Föredragningsförfarande används inte vid bedömning av undervisningsprov eller studieprestationer, vid val av dekanus, prodekanus, inrättningens föreståndare och vice föreståndare. I en instruktion kan bestämmas att föredragningsförfarande inte används i vissa ärenden av ringa betydelse.

Föredraganden utses av förvaltningsämbe-tet.

36 §

Ett kollegialt förvaltningsorgan sammanträder när ordföranden eller, vid förhinder för honom, vice ordföranden anser det nödvändigt eller när minst tre medlemmar föreslår ett sammanträde för behandling av ett angivet ärende.

I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som kommer att behandlas. Ett förvaltningsorgan kan dock genom enhälligt beslut av de närvarande medlemmarna ta upp till behandling ett brådskande ärende som inte har nämnts i möteskallelsen.

Ett förvaltningsorgan är beslutfört när förutom sammanträdets ordförande minst hälften av medlemmarna är närvarande.

37 §

Vid ett kollegialt förvaltningsorgans sammanträde fattas beslut i andra ärenden än valärenden med enkel majoritet. Om rösterna faller lika blir den mening gällande som ordföranden har omfattat.

I ärenden som gäller tillsättning av tjänster eller disciplinär bestraffning av en studerande förrättas dock omröstningen genom iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

38 §

Skall en enda person väljas eller utses till uppgiften, förrättas valet i ärendet som majoritetsval. Om ingen vid den första omröstningen får mer än hälften av rösterna, förrättas en ny omröstning mellan de två som fått de flesta rösterna. Om rösterna faller lika avgör lotten resultatet av valet.

Skall flera än en väljas eller utses, iakttas proportionellt valsätt, om minst en femtedel av de närvarande begär det. Om rösterna faller lika avgör lotten resultatet av valet.

Vid val av rektor och prorektor tillämpas inte stadgandena i 1 och 2 mom.

39 §

När en studieprestation bedöms vid förvaltningsorganets sammanträde får i beslutsfattandet delta sammanträdets ordförande samt av de övriga medlemmarna de ordinarie professorerna och biträdande professorerna och de som fullgjort en studieprestation på motsvarande nivå som den som skall bedömas. De medlemmar i förvaltningsorganet som inte får delta i beslutsfattandet har rätt att yttra sig vid sammanträdet.

Om det i förvaltningsorganet inte finns ett tillräckligt antal medlemmar som får delta i beslutsfattandet, skall rektor utse ett behövligt antal adjungerade medlemmar som uppfyller behörighetsvillkoren. De adjungerade medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt som mandatperioden för de medlemmar i förvaltningsorganet som har utsetts för tre år.

40 §

Närmare bestämmelser om behandlingen av ärenden meddelas i en instruktion.

13 kap.

Personalen

41 §

Fakultetsrådet upprättar tjänsteförslag för tillsättning av tjänsterna som professor och biträdande professor samt gör framställningar om tillsättning av professurer genom kallelse. Kansler utnämner de biträdande professorerna. Om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor gäller i övrigt vad som stadgas särskilt.

42 §

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Direktören för forskningsanstalten för samhällsvetenskaper samt forskningsdirektören, överlärarna, lektorerna, biträdande lärarna, överassistenterna, assistenterna och övningsskolans rektor utnämns och docenterna anställs av kansler.

Övriga ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 och 2 mom. och av vilka krävs högskoleexamen eller skall sköta föredragandens uppgifter i ett kollegialt förvaltningsorgan vilka utnämns av styrelsen.

Om anställning av annan personal än den som nämns i 1-3 mom. och i 41 § bestäms i en instruktion.

43 §

Tjänsterna som överassistent, assistent och biträdande lärare besätts för högst fem år i sänder. Tjänsterna som forskningsdirektör, specialforskare, forskare, lektor som i huvudsak meddelar undervisning för teaterkonstkandidatexamen och planerare liksom också lektorstjänster i språk som är avsedda för utlänningar kan besättas tills vidare eller för viss tid, som är högst fem år. I en instruktion kan bestämmas hur beslut fattas om dessa tider.

44 §

Den som söker en tjänst som överassistent, överlärare, biträdande lärare och lektor skall visa prov på sin undervisningsförmåga genom ett offentligt undervisningsprov. Fakultetsrådet kan av särskilda skäl befria sökanden från undervisningsprovet.

Fakultetsrådet bedömer undervisningsproven. Rådet kan även bestämma att institutionsråden skall bedöma undervisningsproven.

45 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsrådet.

Lektorstjänster i språk som är avsedda för utlänningar kan besättas utan att de har ledigförklarats.

46 §

Av en docent krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, grundliga kunskaper på det egna ämnesområdet, genom publikationer eller andra undersökningar visad förmåga att självständigt bedriva vetenskaplig forskning och god undervisningsförmåga. Därutöver krävs av en docent tillräcklig praktisk erfarenhet av uppgifter som hänför sig till ämnesområdet, om det är nödvändigt för att ämnet skall kunna behärskas.

47 §

Om fakultetsrådet anser att det med tanke på undervisningen och forskningen är ändamålsenligt att den som söker en docentur knyts till universitetet, skall rådet skaffa en utredning om sökandens vetenskapliga meriter. Rådet skall anlita sakkunniga för bedömning av kompetensen, om sökandens vetenskapliga kompetens enligt rådets uppfattning inte har konstaterats tidigare.

Om undervisningsprov som skall avläggas av den som söker en docentur gäller vad som stadgas i 44 §.

Om fakultetsrådet finner att sökanden uppfyller behörighetsvillkoren för en docent, skall rådet hos kansler göra framställning om att sökanden skall anställas för att sköta en docentur.

48 §

Tjänstledighet och motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av förvaltningsämbetet, om inte något annat stadgas eller bestäms i en instruktion.

Tjänstledighet för professorer, biträdande professorer, förvaltningsdirektören och tjänstemän som avses i 42 § 2 mom. beviljas av kansler för längre tid än ett år samt för en tid som tillsammans med en eller flera tidigare beviljade tjänstledigheter utgör en fortlöpande tjänstledighet som är längre än ett år.

Om skötseln av tjänsten under tjänstledigheten och skötseln av en obesatt tjänst och uppgift i arbetsavtalsförhållande beslutar den som beviljar tjänstledighet eller motsvarande befrielse.

14 kap.

Ändringssökande

49 §

I kanslers beslut får ändring inte sökas genom besvär.

I andra beslut av universitetet än sådana som avses i 1 mom. får en sakägare på den grund att beslutet kränker hans rätt söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om inte något annat stadgas i denna förordning eller i någon annan lag eller förordning. Om sökande av ändring gäller i övrigt vad som i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgas om sökande av ändring i högre förvaltningsmyndigheters beslut.

Besvär får inte anföras över ett beslut genom vilket en instruktion eller andra allmänna föreskrifter har godkänts, kanslerskandidater uppställts, rektor, prorektorer, dekanus, prodekanus, prefekt och viceprefekt eller föreståndare och biträdande föreståndare för en institution eller fristående inrättning har valts eller medlemmar och suppleanter i förvaltningsråd har förordnats. Besvär får inte heller anföras över beslut i ett ärende som gäller beviljande av stipendier och understöd eller bedömning av undervisningsförmåga.

Ett beslut av valnämnden skall även om det överklagas, iakttas tills saken har avgjorts slutligt.

15 kap.

Särskilda stadganden

50 §

Medel som donerats eller testamenterats till universitetet skall hållas åtskilda från statens övriga medel. Fonderade medel skall placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

51 §

Om en medlem i ett kollegialt förvaltningsorgan under mandattiden flyttar från en grupp inom vilken han har valts till en annan grupp, kvarstår han dock som företrädare för den förstnämnda gruppen till utgången av sin mandattid.

52 §

Universitetets kansler, professorer, biträdande professorer och förvaltningsdirektören åtalas för brott i tjänsten vid Åbo hovrätt.

16 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

53 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 oktober 1988 om Tammerfors universitet (860/88) jämte ändringar.

Den besvärsnämnd som har tillsatts enligt den upphävda förordningen behandlar dock fortfarande besvär som har anförts över tillsättningen av tjänster som avses i 15 § 3 mom. lagen om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor (856/91) samt, enligt vad som särskilt stadgas, de besvär som avses i 7 § förordningen om studentkåren vid Tammerfors universitet (878/74). På nämnden tillämpas härvid fortfarande de stadganden i den upphävda förordningen som gäller nämnden.

De fristående inrättningar som har grundats enligt tidigare gällande stadganden bibehålls vid universitetet när denna förordning träder i kraft, om inte styrelsen beslutar något annat.

54 §

Medlemmarna och suppleanterna i fullmäktige, fakultetsråden, undervisningssektionsrådet, institutionsråden samt i de fristående inrättningarnas direktioner förordnas första gången enligt denna förordning från och med den 1 januari 1995. De medlemmar och suppleanter i dessa förvaltningsorgan som har förordnats enligt den förordning som upphävts i 53 § 2 mom. fortsätter i sina uppgifter tills mandattiderna för de medlemmar och suppleanter som har valts enligt denna förordning börjar. Vad som stadgas i 10 § gäller dock även fullmäktige som första gången väljs enligt denna förordning.

Medlemmarna och suppleanterna i styrelsen förordnas första gången enligt denna förordning för en mandattid som börjar den 1 januari 1994 och utgår den 31 december 1994.

Kansler, rektor och prorektorerna väljs första gången enligt denna förordning för en mandattid som börjar den 1 augusti 1996. Rektor och prorektorer som valts enligt den upphävda förordningen fortsätter i sina uppgifter tills mandattiderna för rektor och de prorektorer som har valts enligt denna förordning börjar.

55 §

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Om tillsättningen av en tjänst eller behandlingen av ett annat ärende inte har slutförts när denna förordning träder i kraft, övergår ärendet på det förvaltningsorgan till vilket ärendet hör enligt denna förordning eller enligt de instruktioner som utfärdas särskilt.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.