887/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Förordning om ändring av förordningen om folkbokföringsförvaltningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 17 februari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (183/84) 34 § samt

ändras 1, 14 och 30 §§ som följer:

1 §

Befolkningsregistercentralen skall för fullgörande av sina uppgifter enligt lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84)

1) handleda de lokala myndigheterna inom folkbokföringsförvaltningen samt, genom förmedling av de lokala myndigheterna, församlingarna i evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet samt andra kyrkliga befolkningsregisterförare,

2) ansvara för befolkningsdatasystemets allmänna funktionsduglighet och för registerfunktionernas enhetlighet, samt

3) utföra andra sådana uppgifter som enligt lagar, förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dem ankommer på befolkningsregistercentralen.

14 §

En registerbyrå har i sin egenskap av lokal folkbokföringsmyndighet till uppgift att

1) ansvara för det egna ämbetsdistriktets registeruppgifter och för upprätthållandet av dem,

2) inom sitt ämbetsdistrikt handleda och övervaka evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar samt andra kyrkliga befolkningsregisterförare, samt

3) utföra andra sådana uppgifter i anslutning till folkbokföringen som enligt lagar och förordningar samt föreskrifter som meddelats med stöd av dem ankommer på registerbyrån.

30 §

En registerbyrå skall vara belägen inom byråns ämbetsdistrikt på en plats som länsstyrelsen godkänt. Av särskilda skäl kan byrån även finnas utanför ämbetsdistriktet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.