885/1993

Given i Helsingfors den 22 oktober 1993

Lag om ombildande av Post- och televerket till aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet berättigas att överlåta de statsägda markområden och byggnader jämte anläggningar som är i det till trafikministeriets förvaltningsområde hörande Post- och televerkets besittning samt verkets övriga egendom och affärsverksamhet på ett aktiebolag som bildas i post- och telebranschen och på aktiebolagets pensionsstiftelse. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §

Statsrådet bestämmer värdet av den egendom som skall överlåtas och villkoren för överlåtelsen samt beslutar om övriga arrangemang som hör samman med överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som skall sättas in i bolaget mot aktier.

Statens lån till aktiebolaget kan stå utan säkerhet till högst det kapitalbelopp som utgör statens lån till Post- och televerket vid tidpunkten för överlåtelsen av egendomen.

3 §

Aktiebolaget och pensionsstiftelsen är inte skyldiga att betala stämpelskatt för överlåtelsehandlingar som gäller i denna lag nämnd egendom.

Aktiebolaget, dess dotterbolag eller pensionsstiftelsen är inte heller skyldiga att betala stämpelskatt när egendom som nämns i denna lag överlåts vidare från aktiebolaget eller dess dotterbolag till aktiebolagets dotterbolag eller pensionsstiftelsen inom ett år efter att denna lag har trätt i kraft.

Vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen samt omsättningsbeskattningen anses aktiebolaget och dess dotterbolag som sådant fortsätta Post- och televerkets rörelse.

4 §

Aktiebolaget svarar för de skuld-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Post- och televerket har ingått under sin verksamhetstid.

Statens sekundära ansvar för de lån som Post- och televerket har upptagit i finansinstitut kvarstår.

Aktiebolaget skall iaktta det som stadgas annanstans om postverket eller dess uppgifter.

5 §

Post- och televerkets tjänster dras in när denna lag träder i kraft. Varje tjänstemans tjänsteförhållande upphör utan särskilda åtgärder. Tjänstemannen övergår i aktiebolagets tjänst i arbetsavtalsförhållande i uppgifter som motsvarar den indragna tjänsten, om han inte avsäger sig detta en månad före övergången till anställning hos aktiebolaget.

På de anställningsvillkor som gäller för den uppgift i arbetsavtalsförhållande som personen i fråga övergått till med stöd av 1 mom. tillämpas det kollektivavtal och arbetsavtal som aktiebolaget har godkänt eller vad som stadgas eller bestäms i lag eller med stöd avlag.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 14 augusti 1989 om Post- och televerket (748/89) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Statsrådet kan vidta åtgärder enligt 1 och 2 §§ innan lagen träder i kraft.

På revisionen av och bokslutet för Post- och televerkets sista verksamhetsår tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) och vad som stadgas eller bestäms med stöd av den. Aktiebolaget sköter till denna del de uppgifter som ankommer på ett affärsverk.

RP 50/93
TrUB 7/93

Helsingfors den 22 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.