882/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 1993

Statsrådets beslut om betalningsgrunder för understöd som betalas till följd av ekonomiska förluster som förorsakats av beslut om inskränkning av laxfisket under år 1993

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Av det förslagsanslag som reserverats i statsbudgeten för år 1993 under moment 30.36.46 (Stabiliseringen av inkomsten av fiske och främjande av användningen av inhemsk fisk) kan till yrkesfiskare erläggas understöd på grund av de ekonomiska förluster, som förorsakats av jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkningar av laxfisket under år 1993 (804/93), såsom i detta beslut fastställes.

På motsvarande sätt kan till yrkesfiskare på i detta beslut fastställda grunder retroaktivt erläggas understöd på grund av de ekonomiska förluster som förorsakats av den finsk-svenska gränsälvskommissionens beslut den 8 april 1993 om inskränkning av med storryssja bedrivet laxfiske i havet utanför Torne älvs mynning, varigenom bruk av storryssja har varit förbjudet år 1993 före den 16 juni.

2 §

Understöd kan betalas till yrkesfiskare till den del fångsten av lax har förhindrats under de förbudstider och inom de förbjudna områden, som nämns i 1 § av avsedda beslut och fångstförlusten inte har kunnat kompenseras med annan fångst.

3 §

Grund för erläggande av understöd vid fiske i öppen sjö utgör den per vecka i genomsnitt erhållna fångsten av lax under de tider fiske varit tillåtet år 1992 och 1993.

Grund för erläggande av understöd vid storryssjefiske i havet utanför Torne älvs mynning utgör den fångst som i genomsnitt erhållits under åren 1982 - 1984 under den tid som motsvarar förbudstiden under år 1993 samt den fångst som erhållits under åren 1986 - 1992.

4 §

Understöd kan vid fiske i öppen sjö endast erläggas till de yrkesfiskare, vilka har inlämnat anmälan om erhållen laxfångst under år 1993 i enlighet med förordningen om regler för fisket i Östersjön (255/88) eller jord- och skogsbruksministeriets beslut angående anmälan om havslaxfångst (497/93).

Understöd kan för storryssjefiskets del endast erläggas till yrkesfiskare, vilka inlämnat anmälan om erhållen laxfångst år 1993 i enlighet med bestämmelserna i arrendeavtal som ingåtts med Lapplands landsbygdsnäringsdistrikt eller tillstånd beviljat av nämnda distrikt.

5 §

Ansökan om understöd vid fiske i öppen sjö inlämnas till jord- och skogsbruksministeriet. Ur ansökan bör framgå: Fiskarens namn, personsignum, postadress, bankförbindelse, storleken på inom det förbjudna området under tiden 16.9. - 22.11.1992 och 1.1. - 15.6.1993 erhållen laxfångst, för fångsten erhållna försäljningsintäkter, det använda fiskefartygets SF- eller annan registernummer samt typ och mängd av använda laxfångstredskap.

Mängden under i 1 momentet nämnda tider försåld lax skall anges i individer och kilo och erhållna försäljningsintäkter i mark. Sökanden skall därtill inlämna en utredning av under tiden 16.9. - 31.12.1993 erhållen inkomst av övrigt fiske.

Till ansökan skall biläggas på jord- och skogsbruksministeriet ställd fullmakt att av vilt- och fiskeriforskningsinstitutet för sitt behov få emotta de uppgifter över fångsten år 1992 och 1993, som vederbörande fiskare inlämnat till forskningsinstitutet.

Ansökan om understöd vid storryssjefiske tillställs inom av Lapplands landsbygdsnäringsdistrikt utsatt tid.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall insända de granskade ansökningarna jämte utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

6 §

Om det konstateras att till sökande betalats grundlöst understöd återindrivs det överbetalade eller på felaktiga grunder utanordnade understödet jämte dröjsmålsränta om 18 % och omkostnader. Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av understöd skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som har föreskrivits i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

7 §

Om utbetalning och återindrivning av i detta beslut avsedda understöd besluter jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare bestämmelser om verkställande av detta beslut utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 27 oktober 1993.

Helsingfors den 21 oktober 1993

Minister
Ole Norrback

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.