868/1993

Given i Helsingfors den 15 oktober 1993

Lag om ändring av valutalagen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 3 § 1 mom. 4 punkten samt 9 och 13 §§ valutalagen av den 13 december 1985 (954/85),

av dessa lagrum 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 november 1990 (1060/90), som följer:

3 §

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen kan statsrådet besluta


4) att Finlands Bank för konstaterande av grunden för en valutatransaktion kan föreskriva att för löpande valutatransaktioner krävs tillstånd.

9 §

Finlands Bank har rätt att genom beslut, som skall publiceras i Finlands författningssamling, utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av sådana beslut av statsrådet som avses i 3 och 4 §§.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av 1995, då även de föreskrifter som har meddelats med stöd av den upphör att gälla.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 112/93
EkUB 27/93

Helsingfors den 15 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.