858/1993

Given i Helsingfors den 11 oktober 1993

Förordning om flygfotografering av vissa områden och objekt

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 49 och 75 §§ luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64):

1 §
Tillämpningsområde

Vid flygfotografering inom Finlands territorium skall, av militära skäl samt orsaker som hänför sig till bevakningen av rikets gräns, denna förordning iakttas.

Vid flygfotografering inom gränszonen skall iakttas vad som stadgas i lagen om gränszon (403/47) samt vad som stater emellan är överenskommet angående fotografering av främmande rikes område.

Angående flygfotografering som utförs av en utlänning från ett statsluftfartyg gäller vad som stadgas i förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet (1069/89).

2 §
Definitioner

Med flygfotografering avses i denna förordning fotografering med avbildningsredskap från luftfartyg under flygning eller fotografering med avbildningsredskap från föremål som är avsedda att röra sig i luften men som inte kan hänföras till kategorin luftfartyg.

Med avbildningsredskap avses i denna förordning anordning för upptagning av elektromagnetisk strålning.

Med flygbild avses i denna förordning bildupptagning eller bildutsändning som åstadkommits med flygfotografering.

3 §
Tillståndsplikt

För flygfotografering fordras tillstånd (flygfotograferingstillstånd) när följande områden eller objekt flygfotograferas:

1) restriktionsområden som avses i förordningen om områden där luftfart är inskränkt (256/92) med undantag av restriktionsområdet EF R49 (Vihtavuori),

2) befästningsområden, fästningsverk och kasernområden,

3) örlogshamnar och militära flygplatser,

4) försvarsmaktens depåer och förråd samt försvarsmaterielfabriker,

5) försvarsmaktens signalstationer och antennfält samt försvarsanläggningar och försvarsredskap eller

6) försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets militära verksamhet, manövrar och experiment.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte militär- och gränsbevakningsmyndigheterna. Polis-, tull-, och sjöfartsmyndigheterna, Luftfartsverket, lantmäteriverket samt de myndigheter som sköter brand- och räddningsväsendet behöver inte tillstånd enligt 1 mom. om utförandet av uppgifter som stadgats för dessa myndigheter kräver flygfotografering och när flygbilderna är avsedda att användas endast av myndigheten eller verket. Huvudstaben skall härvid på förhand eller, ifall detta inte är möjligt på grund av att skötseln av uppgifterna är brådskande, omedelbart efter avslutad fotograferingsflygning meddelas om fotograferingen.

4 §
Tillståndsmyndighet

Flygfotograferingstillstånd beviljas av huvudstaben. Tillstånd för flygfotografering inom restriktionsområdet EF R28 (Östra restriktionsområdet) beviljas dock av den myndighet som avses i lagen om gränszon.

5 §
Närmare bestämmelser

Försvarsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om villkoren för flygfotografering, om tillståndsförfarandet och om andra omständigheter som hänför sig till verkställigheten av denna förordning efter att ha hört inrikesministeriet angående de bestämmelser som ansluter sig till inrikesministeriets förvaltningsområde.

6 §
Återkallelse av flygfotograferingstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan återkalla flygfotograferingstillståndet, om villkoren i tillståndet har överträtts. Tillståndsmyndigheten kan dessutom bestämma att tillståndet inte är i kraft den tid under vilken den misstänkta överträdelsen av tillståndsvillkoren undersöks.

7 §
Tvångsmedel

Vid beslag av flygbilder och av sådana avbildningsredskap som används vid flygfotografering i strid med denna förordning och bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall iakttas vad som stadgas i tvångsmedelslagen (450/87).

8 §
Straffstadgande

Den som flygfotograferar utan sådant flygfotograferingstillstånd som förutsätts i denna förordning eller handlar i strid med tillståndsvillkoren straffas så som luftfartslagen (595/64) stadgar om lufttrafikbrott.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 maj 1982 om flygfotografering (384/82).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.