854/1993

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1993

Miljöministeriets beslut om ändring av beslutet om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder

Miljöministeriet har

ändrat 1 § 2 mom., 2 § 2 och 3 mom., 8 § och 11 § 2 mom. i sitt beslut av den 3 februari 1993 om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder (150/93), samt

fogat till beslutet en ny 8 a §, som följer:

1 §

De i 2-4 och 6 punkten avsedda understöden beviljas inte åt kommuner, samkommuner eller samfund i vilka kommunerna har bestämmanderätten. Detta gäller också understöd som avses i 1 punkten när understödet beviljas för planering av grundliga förbättringar i enlighet med 2 § 1 och 2 mom.

2 §

En förutsättning för beviljande av planeringsunderstöd är att de uppskattade kostnaderna för den grundliga förbättringen är minst 500 mark per kvadratmeter.

För kostnaderna för en separat bedömning av en bostadsbyggnads skick beviljas i understöd högst 3 mark per kvadratmeter i bostadsbyggnaden, dock högst 10 000 mark per bostadssamfund eller fastighet. En förutsättning för beviljande av understöd är att bedömningen omfattar en bedömning av konstruktionernas och byggnadsdelarnas, värme- och luftkonditioneringssystemets, vatten- och avloppsanordningarnas, elsystemets samt gårdsområdets skick ur teknisk och energiekonomisk samt vid behov ur funktionell synvinkel.

8 §

Bostadsaktiebolag kan beviljas understöd för finansiering av följande reparationsåtgärder:

1) reparation och förbättring av en byggnads klimatskärm till den del det är fråga om vatten- och fuktighetsisolering, värmeisolering, täthet och konstruktionens skick. Till en klimatskärm hör enligt detta beslut yttertak, vindsbjälklag, bottenbjälklag, ytterväggar, balkonger, fönster och ytterdörrar,

2) förbättring av värme- och luftkonditioneringssystemet,

3) byggande och förbättring av vatten- och avloppsanordningar,

4) reparation och förnyande av en fastighets el- och telesystem,

5) förbättring eller byggande av gemensamma utrymmen, samt

6) förbättring av gårdsområdet.

Bostadsaktiebolag beviljas understöd till ett belopp av högst 20 procent av de godkända arbetskraftskostnaderna för reparationerna. Till arbetskraftskostnaderna hör alla de av reparationerna föranledda kostnader som inte är materialkostnader. Högst 50 procent av de godkända reparationskostnaderna anses dock vara arbetskraftskostnader. Om arbetskrafts-kostnadernas andel av kostnaderna för reparationerna är så liten att understödet därför skulle bli mindre än 10 procent av totalkostnaderna för reparationerna, kan understöd beviljas till ett belopp om högst 10 procent av de godkända reparationskostnaderna.

För ett projekt som godkänts som försöksbyggnadsobjekt kan understöd dock beviljas till ett belopp om högst 40 procent av de godkända arbetskraftskostnaderna eller till ett belopp om högst 20 procent av de godkända reparationskostnaderna. Understöd kan av särskilda skäl beviljas förhöjt på motsvarande sätt för reparation av en kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värdefull byggnad.

Understöd beviljas bostadsaktiebolag som omfattar en eller flera bostadsbyggnad eller -byggnader finns minst två bostäder.

8 a §

Bostadsaktiebolaget skall innan understödet betalas avge en försäkran om att bolaget för reparationernas del har verkställt förskottsinnehållning på behörigt sätt på betalda löner och att bolaget har betalt arbetsgivarens socialskyddsavgifter. Om reparationerna utförs med ett entreprenadavtal som grund, skall bostadsaktiebolaget kräva nämnda försäkran av huvudentreprenören. Försäkran skall avges på en av bostadsstyrelsen fastställd blankett.

11 §

De i 1 § 1 mom. 5 punkten avsedda understöden beviljas av bostadsstyrelsen. Bostadsstyrelsen beviljar även de i 1 § 1 mom. 1 punkten avsedda understöden då understödet beviljas en kommun eller samkommun.


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1993.

Beslutet tillämpas på ansökningar som den 15 oktober 1993 eller därefter lämnas in till den som beviljar understödet.

Helsingfors den 29 september 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Tf. överinspektör
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.