852/1993

Given i Helsingfors den 1 oktober 1993

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 5 § 2 mom., 13 a § 1 mom. 1 punkten och 27 § utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 2 mom. i förordning av den 20 december 1991 (1637/91), 13 a § 1 mom. 1 punkten i förordning av den 4 december 1992 (1258/92) och 27 § i förordning av den 14 december 1973 (906/73), som följer:

5 §

Länsstyrelsen skall minst en gång om året förrätta inspektion av en utmätningsmans kansli. Över inspektionen skall uppsättas ett protokoll som skall sändas till utmätningsmannen för kännedom. Med anledning av fel och brister som vid inspektionen möjligen har kommit fram skall förklaring avfordras respektive utmätningsman eller biträdande utmätningsman. Har skäl till anmärkning yppats vid en inspektion hos en stadsfogde, skall protokollet jämte förklaringar skickas till justitieministeriet. Anteckning om inspektionen skall dessutom göras i huvudboken i bokföringen. Anteckningen skall dateras och undertecknas.

13 a §

Angående utmätning, kvarstad eller skingringsförbud skall meddelande, om åtgärden gäller

1) registrerat fartyg eller andel däri, tillställas den registermyndighet som stadgas i fartygsregisterlagen (512/93),


27 §

Närmare anvisningar om verkställighet och tillämpning av utsökningslagen och denna förordning meddelas vid behov av justitieministeriet. Justitieministeriet fastställer även formulär för de blanketter, som behövas vid tillämpningen av utsökningslagen och denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 1 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.