850/1993

Given i Helsingfors den 1 oktober 1993

Förordning om ändring av förordningen om utsökningsväsendet

På föredragning av justitieministern

ändras 1 §, 13 § 1 mom. och mellanrubriken före den, 15 § 1 och 2 mom. och 16 § 1 mom. förordningen om utsökningsväsendet (158/85),

av dessa lagrum mellanrubriken före 13 § och 13 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 20 december 1991 (1639/91), som följer:

1 §

Om länsstyrelse, stadsfogde, länsman och landskapsfogden i landskapet Åland i egenskap av utsökningsmyndigheter gäller vad som är särskilt stadgat om dem.

Utnämning, tjänstledighet och skötseln av tjänster
13 §

Ledande stadsfogden, förste stadsfogden, stadsfogdar och avdelningschef vid stadsfogdeämbetet utnämns av justitieministeriet.


15 §

Om stadsfogdes tjänstledighet beslutar den utnämnande myndigheten. Vid stadsfogdeämbeten med flera än en stadsfogde beslutar chefen för ämbetsverket om tjänstledighet för högst ett år för en annan stadsfogde samt för en avdelningschef vid stadsfogdeämbetet. Om tjänstledighet för en avdelningschef som tjänstgör inom utsökningen i ett länsmansdistrikt gäller vad som särskilt stadgas om tjänstledighet för en sådan av länsstyrelsen utnämnd tjänsteman som är underställd länsmannen.

Om annan än sådan tjänstledighet som avses i 1 mom. samt om avbrott i tjänsteförhållandet för personal i arbetsavtalsförhållande beslutar vid ett stadsfogdeämbete chefen för ämbetsverket.


16 §

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet och semester beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledighet. Om skötseln av en vakant tjänst beslutar den utnämnande myndigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 1 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.