848/1993

Given i Helsingfors den 1 oktober 1993

Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Angola

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 1 och 5 §§ lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67):

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolution 864 (1993), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 15 september 1993, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Angola i enlighet med stadgandena i denna förordning.

2 §

Det är förbjudet att till Angola sälja eller överlåta vapen och militär materiel, inbegripet skjutvapen, ammunition, militärfordon och militär utrustning samt reservdelar till dessa, liksom även olja eller oljeprodukter.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller likväl inte försäljning eller överlåtelse till Angola av nämnda förnödenheter via gränsövergångsställen som den angolanska regeringen har fastställt.

3 §

Stadgandena i 2 § skall tillämpas också på avtal eller andra förpliktelser som ingåtts innan denna förordning har trätt i kraft.

4 §

Leveranser som avses i 2 § 2 mom. skall på förhand meddelas utrikesministeriet.

5 §

I fråga om straff för överträdelser av denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den och beträffande andra påföljder gäller vad som är stadgat i 4 § (824/90) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna.

6 §

Statsrådet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förord-ning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 1993.

Helsingfors den 1 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister, Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.