847/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 september 1993

Statsrådets beslut om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 7 september 1993 om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen (802/93) beslutat:

1 §
Målet för beslutet

Parter som avses i 2 § lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen (802/93) kan skriftligen överenskomma med en annan avtalspart om samarbete eller uppdrag inom gemensamma serviceenheter. Gemensamma serviceenheter kan inrättas i fasta eller mobila lokaler.

Avtal om ordnande av service kan även ingås så att en enskild person som är i en annan avtalsparts tjänst får i uppdrag att sköta en viss uppgift eller en viss typ av service.

2 §
Uppgifter som myndigheterna kan ordna inom ramen för den gemensamma kundbetjäningen

Sådana uppgifter som en myndighet kan befullmäktiga en annan myndighet att sköta med full befogenhet och för vilka enligt avtal kan användas även någon annan organisations personal och datasystem är:

1) beviljande och betalning av förmåner i de fall som avses i lagen om bostadsbidrag (408/75), lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85), lagen om studiestöd (28/72), lagen om moderskapsstöd (424/41), lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77), lagen om barndagvård (36/73), lagen om kommunal hemvårdshjälp (270/66), barnbidragslagen (796/92), militärunderstödslagen (566/48), sjukförsäkringslagen (364/63), lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), lagen om frontmannapension (119/77), lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) och socialvårdslagen (710/82) jämte ändringar samt i andra fall som specificerats i samserviceavtal som avses i 3 § lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen och på vilka tillämpas hävdvunnen praxis vid avgörande, förutsatt att vid behandling och avgörande av ärendena inte krävs ändamålsenlighetsprövning och att de inte är av avsevärd ekonomisk betydelse samt att tjänstemännen har fått klara anvisningar om vilka åtgärder som skall vidtas och hur besluten skall fattas,

2) behandling och avgörande av tillstånd av avgiftsnatur,

3) ändring av beloppet för förskottsinnehållningen, förutsatt att ärendet inte är av avsevärd ekonomisk betydelse och att den praxis som tillämpas är vedertagen,

4) mottagande av skatter och avgifter,

5) utfärdande av intyg över en anteckning i en offentlig förteckning eller ett offentligt register och lämnande av uppgifter eller utfärdande av utdrag eller kopior ur en offentlig handling samt mottagande av avgifter i samband med dessa,

6) bestyrkande av riktigheten hos en underskrift och en kopia av en handling,

7) registrering av kunder och tidsbeställningar,

8) distribution och försäljning av publikationer, kartor, blanketter och andra trycksaker, bandinspelningar och andra upptagningar samt

9) vanliga kundbetjäningsuppgifter som kan jämföras med de uppgifter som räknas upp i 4-8 punkten samt information och rådgivning som gäller myndigheternas verksamhet och service.

Dessutom kan inom ramen för ett samserviceavtal överenskommas om skötseln av uppgifter i samband med den interna förvaltningen och servicen såsom samtalsförmedling, vaktmästar- och anskaffningsservice, arkivering, biblioteksuppgifter, duplicering, reservering av lokaler och fastighetsskötsel.

Vid gemensamma serviceenheter får inte avgöras ärenden som avses i 3 § 2 mom. lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen.

En myndighet som har bemyndigat en annan myndighet att sköta vissa uppgifter kan överta avgörandet av ett ärende som har anhängiggjorts vid den andra myndighetens serviceenhet om denna föreslår det.

3 §
Uppgifter om vilkas ordnande samfund som enligt lag sköter en offentlig uppgift kan avtala inom ramen för den gemensamma kundbetjäning

Bolag, förening eller andra samfund, som enligt lag sköter en offentlig uppgift och som avses i 2 § lagen om kundbetjäning vid gemensamma serviceenheter inom den offentliga förvaltningen, kan inom ramen för sin budget och behörighet komma överens med en myndighet om samarbete och uppdrag, vilka inte är förknippande med offentlig makt.

4 §
Beaktande av kundens situation

Verksamheten och lokalerna för en gemensam serviceenhet skall ordnas så att kundernas situation vid skötseln av ärenden beaktas och att deras integritetsskydd tryggas.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 30 september 1993

Minister
Ilkka Kanerva

Konsultativ tjänsteman
Hannu Lappi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.