808/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 september 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården uppbär avgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Avgiftsfria prestationer

I 5 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården inte uppbär någon avgift är

1) statistiska rapporter och utredningar som följer av internationella förpliktelser,

2) pressmeddelanden och tidningar samt

3) publikationer som använts som svar till informatörer och i informationssyfte när det är motiverat med tanke på utvecklandet av social- och hälsovårdsbranschen.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande:

1) utbildnings- och konsulttjänster,

2) sakkunnigutlåtanden,

3) informationstjänst som grundar sig på centralens egna register och databaser,

4) utredningar och undersökningar som på beställning gjorts på basis av annat än i 3 punkten avsett material, samt andra uppgiftsinsamlings- och distributionstjänster,

5) direkt användning av centralens databaser,

6) forsknings- och utvecklingscentralens publikationer och förlagstjänster som är till salu,

7) elektroniska dataprodukter,

8) biblioteks- och informationstjänster,

9) kopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av publikationer och annat material om detta inte ingår i priset på dem samt

11) användning av lokaler och utrustning som innehas av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt ämbetsverks- och kontorsservice för utomstående.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 september 1993. Beslutet gäller till utgången av år 1994.

Helsingfors den 8 september 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.