806/1993

Given i Helsingfors den 10 september 1993

Förordning om ändring av landsbygdsnäringsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i landsbygdsnäringsförordningen av den 8 februari 1991 (248/91) 5 § och 68 §, sådana av dem 5 § lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 oktober 1992 (918/92),

ändras 1 § 3 mom., 2 § 2 mom., 12 § 2 mom., 14 §, 27 § 2 mom., 31 § 3 mom. samt i 4 mom. det inledande stycket och 2 punkten, 32 §, 33 § 2 mom., 50 § 2 mom., 51 § 1 och 3 mom., 53 § 3 mom., 56 § 1 mom. 10 punkten, 58 § 1 mom., 60 § 1 mom. och 69 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § 2 mom., 27 § 2 mom., 51 § 3 mom. och 69 § 1 mom. sådana de lyder ändrade genom nämnda förordning av den 16 oktober 1992 samt 14 § 4 mom. och 60 § 1 mom. sådana de lyder ändrade genom förordning av den 3 april 1992 (297/92), samt

fogas till förordningen nya 6 a, 6 b och 8 a-8 d §§, till 27 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 16 oktober 1992, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 31 § ett nytt 5 mom., till 46 § nya 4-6 mom., till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 3 april 1992, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till förordningen nya 51 a-51 i §§, till 56 § ett nytt 3 mom. samt till förordningen nya 56 a och 60 a-60 e §§ och till 69 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 16 oktober 1992, ett nytt 4 mom., som följer:

1 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

För bedömning av den ekonomiska ställningen och likviditeten skall till ansökan om stöd enligt landsbygdsnäringslagen fogas utredningar över likviditeten och lönsamheten, vilka uppgjorts enligt de grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. Någon utredning över lönsamheten krävs dock inte, om det är fråga om bostadsfinansiering, ett projekt som gäller arbetarskydd eller miljövård eller bevarande av den traditionella miljön eller om ett vatten- och avloppsprojekt genomförs av en sammanslutning som avses i 5 § 1 mom. 3 a- punkten landsbygdsnäringslagen.

2 §
Maximala inkomster av annat yrke

De maximala inkomster som avses i 1 mom. tillämpas inte vid beviljande av stöd för projekt som gäller bevarande av en gårdsbruksenhets traditionella miljö eller för förvärv av en bostadsfastighet. Stöd får dock inte beviljas en person eller personer som till en betydande del kan finansiera projektet eller förvärvet genom sina inkomster av bestående natur eller sin förmögenhet. Härvid beaktas dock inte de inkomster eller den förmögenhet som ansluter sig till verksamhet som avses i landsbygdsnäringslagen. De maximala inkomsterna tillämpas inte heller vid genomförande av skuldsanering som avses i 29 a eller 29 b § landsbygdsnäringslagen.


6 a §
Tillämpning på planområden

Förmåner enligt landsbygdsnäringslagen kan utan hinder av 11 § 1 mom. i nämnda lag ges, om

1) gårdsbruk eller småföretagarverksamhet på landsbygden idkas på en gårdsbruksenhet av vars områden åtminstone hälften är belägna utanför ett område som avses i 11 § 1 mom. i nämnda lag,

2) ett projekt som gäller förbättrande av boende- eller arbetsmiljön, bevarande av dentraditionella miljön eller en investering i miljövård genomförs på ett område som avses i 11 § 1 mom. i nämnda lag eller om

3) det område som berörs av ansökan beträffande specialjordbruk eller småföretagarverksamhet på landsbygden i övrigt i stads- eller byggnadsplanen har anvisats för ändamål enligt landsbygdsnäringslagen.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller, om dess utlåtande inte är nödvändigt, landsbygdsnäringsdistriktet skall inhämta kommunstyrelsens utlåtande om ansökan om en förmån enligt landsbygdsnäringslagen, ifall det projekt som anges i ansökan genomförs på områden som avses i 1 mom. Förmånen får inte ges, om kommunstyrelsen anser att åtgärden medför betydande olägenheter för genomförandet av planen.

6 b §
Splittring

Ett gårdsbrukskomplex anses ha splittrats så som avses i 12 § 1 mom. landsbygdsnäringslagen, om

1) ett område som överlåtits för andra ändamål än jord- och skogsbruk är onödigt stort i förhållande till det användningsändamål som uppgetts,

2) åker som överlåtits som tillskottsområde är belägen på mindre än 12 kilometers och skogsmark som överlåtits som tillskottsområde på mindre än 30 kilometers avstånd längs väg från överlåtarens driftscentrum och om avstånden längs väg till mottagarens driftscentrum är större än avståndet till överlåtarens driftscentrum och det inte är fråga om ett område som är oväsentligt eller onödigt med tanke på den företagsverksamhet som kommer att bedrivas på lägenheten i framtiden, eller

3) överlåtelsen är en del av en stegvis skeende ägarväxling som avses i 12 § 2 mom. 5 punkten landsbygdsnäringslagen eller som genomförts på annat sätt, men överlåtaren inte har förbundit sig skriftligen att inte överlåta den återstående lägenheten till någon annan än mottagaren i fråga.

Om ett område som motsvarar det överlåtna området har förvärvats utan stöd av staten i stället för det överlåtna området eller om överlåtelsen har varit nödvändig för att återställa lägenhetens likviditet eller för att undvika hotande insolvens, anses överlåtelsen dock inte utgöra sådan splittring som avses i 12 § 1 mom. landsbygdsnäringslagen.

Förhandsbesked som avses i 12 § 4 mom. och 59 § 7 mom. landsbygdsnäringslagen ges av landsbygdsnäringsdistriktet på ansökan. När överlåtelserna bedöms skall det alltid också utredas vilken inverkan de har på de statliga lån och räntestödslån samt statens försäljningsprisfordringar som belastar gårdsbruksenheten.

8 a §
Ansökan om statsborgen

Ansökan om statsborgen lämnas in till den kreditinrättning hos vilken det lån som borgen gäller söks eller som har beviljat detta. Kreditinrättningen skall sända ansökan jämte sitt eget utlåtande till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller till landsbygdsnäringsdistriktet på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet föreskriver särskilt.

8 b §
Ansökan om tillfällig betalningslättnad

Ansökan om uppskov med amorteringar och beviljande av räntefrihet som avses i 29 § 3 mom. landsbygdsnäringslagen lämnas in till kreditinrättningen.

8 c §
Ansökan om frivillig skuldsanering

Ansökan om frivillig skuldsanering lämnas in till landsbygdsnäringsdistriktet. Till ansökan skall fogas en sådan utredning över sökandens ekonomiska ställning som en i 51 d § 2 mom. avsedd planerare har gjort upp på det sätt som jord- och skogsbruksministeriet föreskriver samt ett utlåtande av åtminstone den borgenär som har beviljat de krediter vilka ansökan om sanering i huvudsak gäller.

8 d §
Annan ansökan som gäller lån och statens fordran

Ansökan om byte av kreditinrättning, ändring av villkoren för räntestödslån, överföring av statliga lån och räntestödslån samt befrielse från gäldansvar lämnas in till kreditinrättningen. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om de utlåtanden som skall inhämtas om ansökan och om förfarandet i övrigt.

Ansökan om avstående regressanspråk lämnas in till landsbygdsnäringsdistriktet.

12 §
Startbidrag

En förutsättning för att startbidrag skall beviljas och betalas är att äganderätten har övergått inom ett år räknat från den tidpunkt då besittningsrätten som grundar sig på en överlåtelsehandling eller någon annan åtkomsthandling övergick och att ansökan görs inom ett år räknat från den tidpunkt då överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling för gårdsbruksenheten undertecknades. Bidrag kan dock beviljas och betalas, om den förstnämnda tidsfristen har överskridits på grund av att avgörandet av en ansökan om antingen generationsväxlingspension som baserar sig på överlåtelse av gårdsbruksenheten eller markköpslån har dröjt längre än den utsatta tiden. En gårdsbruksenhet anses vid stegvis skeende generationsväxling och i de fall som avses i 25 kap. 1 b § 2 mom. ärvdabalken ha förvärvats då minst en tredjedel av den har erhållits.


14 §
Startbidragets belopp

Startbidragets belopp är högst 62 000 mark.

Startbidrag kan beviljas för förvärv som sker mot vederlag. Bidraget kan beviljas till fullt belopp, om förhållandet mellan det överenskomna vederlaget för den gårdsbruksenhet eller del därav som har förvärvats och värdet av denna egendom enligt 25 kap. 2 § ärvdabalken är högst 1,0, och minskat till hälften, om förhållandet är över 1 men högst 1,25.

Då det vederlag som avses i 2 mom. beräknas, beaktas den köpeskilling som skall betalas i pengar för gårdsbruksenheten eller för en del därav jämte lantbrukslösöre samt de skulder som skall betalas och de som övertas av mottagaren. Då värdet enligt 25 kap. 2 § ärvdabalken fastställs, beräknas lösörets värde i fråga om dött lantbrukslösöre enligt det oavskrivna beskattningsvärdet vid överlåtelsen och i fråga om levande lösöre enligt gängse värde.

Med avvikelse från vad som stadgas ovan i denna paragraf och i 12 § 1 mom. kan högst 20 000 mark beviljas i startbidrag, om förutsättningarna för beviljande av markköpslån föreligger till andra delar än vad gäller vederlag för förvärvet.

27 §
Lån

Lån kan beviljas också för utjämnande av konjunkturväxlingar, om företagsverksamheten inte kan fortsättas utan tillfällig ökning av driftskapitalet. Lån kan beviljas till högst 80 procent av beloppet av den ökning av driftskapitalet som behövs under ett halvt år. Behovet av en ökning skall bedömas med beaktande av företagets tidigare avkastning, de utgifter som har betalts eller som är kända samt det eventuella konjunkturlånets inverkan på den uppskattade omsättningen under de följande åren.

Lån kan beviljas för förvärv av en fastighet eller en del därav, om den byggnad som är belägen på det förvärvade området behövs vid småföretagarverksamheten. Lån för det förvärvade området kan beviljas endast till den del området är nödvändigt med tanke på småföretagarverksamheten. Lån kan beviljas för förvärv av en obebyggd lägenhet eller en del därav endast om det är fråga om ett vattenområde.


31 §
Borgensvillkor

För förlängning av betalningstiden för borgenskredit krävs landsbygdsnäringsdistriktets samtycke.

Landsbygdsnäringsdistriktet kan besluta att en kreditinrättning skall säga upp borgenskrediten helt eller delvis till omedelbar betalning, om


2) betalningen av en amortering, ränta eller annan prestation i fråga om borgenskrediten har dröjt längre än tre månader,


Vad som stadgas i 4 mom. 2, 4 och 7 punkten tillämpas dock inte under den tid då en ansökan om frivillig skuldsanering är anhängig.

32 §
Förlust för staten

Om landsbygdsnäringsdistriktet ämnar godkänna frivillig skuldsanering för en borgenskredit eller ett därmed jämförbart arrangemang eller betala en eventuell förlust för staten med stöd av 33 § 3 mom. landsbygdsnäringslagen eller godkänna att egendom som utgör säkerhet för en borgenskredit eller motsäkerhet för borgen frivilligt förvandlas i pengar eller avstå från en fordran, krävs jord- och skogsbruksministeriets samtycke till åtgärden om den fordran från vilken avstås eller den förlust som åtgärden medför beräknas vara större än 200 000 mark.

Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar om avstående från indrivning enligt 35 b § landsbygdsnäringslagen på ansökan av gäldenären.

33 §
Prissättning av mark

Uppgörandet och undertecknandet av köpe- och bytesbrev sköts av landsbygdsnäringsdistriktet, om inte jord- och skogsbruksministeriet meddelar att det sköter detta.

46 §
Återbetalning av statliga lån och betalning av ränta

Om inte något annat har bestämts vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner, skall amorteringarna och räntorna på lån sedan betalningslättnader för viss tid har upphört förfalla till betalning så som stadgas i 2 mom.

Kreditinrättningen är skyldig att betala de förfallna amorteringarna och räntorna till staten inom sju bankdagar från förfallodagen.

Lånet inklusive de betalningslättnader som avses i 51 § skall återbetalas till staten inom den tid som stadgas i 29 § 1 mom. landsbygdsnäringslagen, om inte något annat följer av företagssanering, skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering.

50 §
Fordringar som skall betalas i ett för allt

Den som har överlåtit en del av en lägenhet kan befrias från att svara för lånet eller försäljningsprisfordran, förutsatt att mottagaren sedan tidigare har varit solidariskt ansvarig för lånet och att befrielsen från ansvar inte äventyrar återbetalningen av lånet eller fordran.

Innan ett lån överförs eller befrielse från ansvar beviljas skall ett utlåtande om ärendet begäras hos landsbygdsnäringsdistriktet.


51 §
Uppskov

För att lindra låntagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter kan uppskov med amorteringar på räntestödslån och statliga lån samt räntefrihet för statliga lån beviljas för högst tre år i sänder, sammanlagt dock för högst fem år.


Kreditinrättningen beviljar uppskov och räntefrihet på ansökan. Om uppskov beviljas för längre tid än ett år, tidigare uppskov medräknade, eller om ansökan gäller beviljande av räntefrihet gäller om behandlingen av ansökan vad som stadgas i 31 § 2 mom. landsbygdsnäringslagen.


51 a §
Ändring av villkoren för räntestödslån

Kreditinrättningen och låntagaren får inte avtala om ändring av villkoren för räntestödslån utan landsbygdsnäringsdistriktets samtycke, om det är sannolikt att statens räntestödsutgifter under den återstående lånetiden ökar på grund av förändringen.

51 b §
Förutsättningar för frivillig skuldsanering

Låntagaren kan anses ha råkat i sådana bestående ekonomiska svårigheter som avses i 29 a § 1 mom. landsbygdsnäringslagen, om han har blivit eller löper uppenbar risk att bli insolvent och om betalningsförmågan inte kan återställas varaktigt genom de åtgärder som nämns i 51 § eller med hjälp av sådana medel som står att få utan att sökandens företagskapital minskas i skadlig mån.

I de fall som avses i 29 a § 3 mom. landsbygdsnäringslagen kan frivillig skuldsanering i fråga om statliga lån och statens försäljningsprisfordringar genomföras, om dessa fordringar överstiger 60 procent av sökandens alla skulder eller 80 procent av sökandens långfristiga krediter.

51 c §
Reglering av skulderna

Vid frivillig skuldsanering enligt 29 a § landsbygdsnäringslagen, skall för återställande av gäldenärens betalningsförmåga i första hand återbetalningstiden för lån och fordringar förlängas och räntan sänkas. En sänkning av räntan på statliga lån och statens fordringar förutsätter i andra fall än de som avses i 29 a § 3 mom. landsbygdsnäringslagen att också de andra betydande borgenärerna sänker sina årliga kostnader för låneskötseln, eller inom två år innan ansökan inlämnats debiterat lägre kostnader för skötseln av de i ansökan avsedda lånen än de årliga låneskötselkostnader om vilka överenskommits då lånet beviljades, eller under fem års tid i betydande utsträckning underlättat skötseln av sökandens krediter. För amorteringar och räntor på statliga lån och statens fordringar kan på samma grunder beviljas betalningslättnader för högst fem år, om inte sökandens likviditet kan återställas genom ovan nämnda eller andra åtgärder.

Frivillig skuldsanering enligt 29 a och 29 b §§ landsbygdsnäringslagen kan genomföras utan gårdsbruksenhetens andra samägares eller sambesittares eller borgensmans samtycke, om skuldsaneringen kommer också dem till godo och om skuldsaneringen inte strider mot de uttryckliga förbindelser om ansvarsfördelning eller borgensförbindelse som den som ansöker om skuldsanering och de andra samägarna har ingått.

51 d §
Inledande av planering

Om det inte är fråga om fall som avses i 3 mom. skall landsbygdsnäringsdistriktet sända ansökan om frivillig skuldsanering jämte sitt eget utlåtande till den planerare som gjort utredningen eller, efter att ha förhandlat med den kreditinrättning som gett utlåtandet, till någon annan planerare. I sitt utlåtande skall landsbygdsnäringsdistriktet också uttala sig om värdet av den egendom som utgör säkerhet. Samtidigt skall landsbygdsnäringsdistriktet meddela planeraren huruvida staten ersätter planeringskostnaderna.

Den plan som avses i 29 a § 6 mom. landsbygdsnäringslagen kan uppgöras av en sådan funktionär inom rådgivningsorganisationen som landsbygdsnäringsdistriktet anser vara kompetent för uppgiften eller av någon annan person som har tillräcklig sakkunskap och erfarenhet och är insatt i verksamhetsområdet i fråga.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall inte skicka ansökan till planeraren, om det utgående från planerarens preliminära utredning i anslutning till ansökan eller kreditinrättningens utlåtande eller i övrigt redan i detta skede kan konstateras att förutsättningar för frivillig skuldsanering inte finns. Landsbygdsnäringsdistriktet skall härvid fatta ett beslut i ärendet.

51 e §
Uppgörande av plan

Den som ansöker om frivillig skuldsanering skall på begäran av planeraren inom en rimlig tidsfrist ge planeraren de handlingar som jord- och skogsbruksministeriet har föreskrivit och även i övrigt verka för att utreda förutsättningarna för skuldsanering så som jord- och skogsbruksministeriet har föreskrivit.

Planeraren bör göra sig förtrogen med sökandens lägenhet, verksamheten, företagets och företagarens ekonomiska ställning samt möjligheterna att genom att ändra produktionen, förvandla egendom i pengar eller på annat sätt förbättra sökandens likviditet och företagets verksamhetsbetingelser. I planen bör ingå en kalkyl över företagets inkomster, utgifter, likviditetsutveckling, investeringar och kapitalbehov under en tillräckligt lång tid.

Innan planen görs skall planeraren höra de av sökandens borgenärer vilkas fordringar är avsedda att regleras och förhandla med dem om de åtgärder som skall ingå i planen. Vid behov skall även andra borgenärer höras.

Om planeraren och sökanden gemensamt konstaterar att det inte finns förutsättningar för skuldsanering, skall planeraren skriftligen meddela både borgenärerna och landsbygdsnäringsdistriktet att planeringen inte fortsätts, och samtidigt skall han återsända ansökan till landsbygdsnäringsdistriktet.

51 f §
Avtal om skuldsanering

Planen jämte ansökan skall, om det inte är fråga om en situation som avses i 51 e § 4 mom., tillställas landsbygdsnäringsdistriktet. Landsbygdsnäringsdistriktet skall granska planen samt, efter att ha konstaterat att förutsättningarna för en frivillig skuldsanering finns och efter att ha givit beslut angående ansökan om skuldsanering till den del det är fråga om i landsbygdsnäringslagens 29 a § avsedd reglering av statslån och fordringar och betalning av ersättningar, samt efter att ha givit sitt medgivande till reglering av i lagens 29 b § avsedda räntestödslån, uppgöra avtal i enlighet med planen.

I avtalet skall sökanden, borgenärerna och landsbygdsnäringsdistriktet förbinda sig för sin egen del att vidta de åtgärder som planen förutsätter. Avtalet bör inbegripa en ersättning till sökanden för kostnaderna för utarbetandet av den utredning som avses i 8 c § till den del kostnaderna för utredningen överstiger den självriskandel som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt. Vad som i 51 g § 1 och 3 mom., 51 h §, 58 § 1 mom. och 60 § 1 mom. stadgas om frivillig skuldsanering skall upptas som villkor i avtalet.

Avtalet träder i kraft när landsbygdsnäringsdistriktet, de borgenärer vilkas fordringar är avsedda att regleras enligt planen och sökanden har undertecknat avtalet. Utan hinder av vad som sägs ovan kan avtalet i fråga om de övriga avtalsparterna träda i kraft om någon av borgenärerna underlåtit att underteckna avtalet, om denna borgenärs fordran inte överstiger fem procent av de skulder som avtalet omfattar.

Om förutsättningar för att underteckna avtalet inte finns eller om avtalet inte träder i kraft skall landsbygdsnäringsdistriktet dessutom undersöka förutsättningarna för frivillig reglering av statliga lån och statens fordringar som avses i 29 a § 3 mom. landsbygdsnäringslagen.

51 g §
Uppföljning och ändring av avtal om skuldsanering

Landsbygdsnäringsdistriktet skall följa hur avtalet om skuldsanering fullföljs. Gäldenären skall så som jord- och skogsbruksministeriet föreskriver ge landsbygdsnäringsdistriktet behövliga uppgifter för uppföljningen.

Efter att ha fått behövliga uppgifter av gäldenären skall landsbygdsnäringsdistriktet, vid behov med hjälp av en person som avses i 51 d § 2 mom., sköta om att kalkylerna och åtgärderna för genomförande av skuldsaneringen i den uppgjorda planen förblir aktuella och genomförbara under hela den tid planen omfattar. När nämnda person anlitas ersätter staten de kostnader som uppdraget medför.

Vid behov kan ett avtal om skuldsanering ändras med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 51 e och 51 f §§. I fråga om statliga lån och statens fordringar skall mindre ändringar av skuldsanering som har företagits på grund av ansökan om ändring iakttas utan någon särskild avtalsändring.

51 h §
När frivillig skuldsanering förfaller

Landsbygdsnäringsdistriktet kan efter att ha hört de övriga parterna i ett avtal som avses i 51 f § besluta att en frivillig skuldsanering utöver vad som stadgas i 29 c § 2 mom. landsbygdsnäringslagen skall förfalla, om

1) gäldenären vid ansökan om skuldsanering eller medan förfarandet pågått har hemlighållit omständigheter som väsentligt har inverkat på saneringen eller på någon väsentlig punkt lämnat felaktiga uppgifter om dem och gäldenärens handlande har varit synnerligen klandervärt med hänsyn till de övriga avtalsparterna,

2) den frivilliga skuldsaneringen har grundat sig på en plan eller ett avtal som på grund av gäldenärens åtgärder eller försumlighet inte längre har förutsättningar att genomföras ens om avtalet ändras, eller

3) det i övrigt har inträffat en sådan förändring i gäldenärens omständigheter att det inte längre finns grunder för att fortsätta med den frivilliga skuldsaneringen.

Landsbygdsnäringsdistriktet kan bestämma att avtalet skall förfalla så att de reglerade statliga lån och statens fordringar som avses i 29 a § 4 mom. landsbygdsnäringslagen återställs, dock med beaktande av betalda amorteringar, räntor och andra prestationer, till hela eller en del av det belopp som de utgjorde innan avtalet ingicks. Genom landsbygdsnäringsdistriktets beslut kan statliga lån och statens fordringar i de fall som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten sägas upp helt eller delvis liksom räntestödet för de räntestödslån som avses i 29 b § i nämnda lag kan indras samt redan betalda räntestöd kan återkrävas helt eller delvis hos gäldenären. Det kan bestämmas att räntestödet skall återkrävas räknat från den tidpunkt då den förfallsgrund som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten har uppkommit. När avtalet förfaller iakttas till övriga delar i fråga om såväl räntestödslån som andra banklån det förfarande som överenskommits i avtalet.

51 i §
Samtycke och utlåtande i ärenden gällande statens ansvar för statslån

I 27 § 5 mom. landsbygdsnäringslagen avsett samtycke fattas av landsbygdsnäringsdistriktet.

Kreditinrättningen skall begära av landsbygdsnäringsdistriktet ett utlåtande som avses i 27 § 5 mom. landsbygdsnäringslagen, då det statliga lånet eller statens fordran är en säkerhetsskuld som överstiger 100 000 mark eller en annan skuld som överstiger 50 000 mark.

Landsbygdsnäringsdistriktet skall ge utlåtandet i brådskande ordning.

53 §
Utanordnande av ersättning till kredit- inrättningarna samt av räntestöd

Ersättning som avses i 1 mom. och räntestöd som avses i 2 mom. betalas inte för lånekapital som förfallit till betalning, om det inte är fråga om att ett förfarande som gäller företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner är anhängigt.

56 §
Uppsägning av statliga lån samt återkrav av understöd

Det kan föreskrivas att statliga lån eller bidrag omedelbart skall återbetalas helt eller delvis:


10) om betalningen av en ränta eller amortering har försenats mera än tre månader,


Vad som stadgas i 1 mom. 5, 6, 9 och 11 punkten beträffande låntagaren tillämpas inte, om man har stannat för en åtgärd som avses i 5 och 6 punkten eller om det har beslutats om lånets varaktighet eller om lånevillkoren vid företagssanering, skuldsanering för privatpersoner eller frivillig skuldsanering.

56 a §
Återkrav av planeringskostnaderna för skuldsanering

Den ersättning som betalts till planeraren för ersättande av de arvoden i anslutning till skuldsaneringen som betalts för uppgörande av planen och för övriga kostnader som anknyter till nämnda förfarande kan återkrävas, om de kalkyler som utgör grunden för avtalet om skuldsanering har innehållit så väsentliga fel att avtalet om skuldsanering med anledning av dem har gjorts på ett uppenbart felaktigt sätt.

Återkravet kan också ske så att de arvoden och ersättningar som senare betalas till samma planerare eller till den rådgivningsorganisation i vars tjänst planeraren är minskas med den summa som återkrävs.

Om återkrav beslutar landsbygdsnäringsdistriktet.

58 §
Uppsägning av statens försäljningsprisfordran

Det kan föreskrivas att statens försäljningsprisfordran genast skall betalas helt eller delvis i en rat med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 56 § 1 mom. 2 och 6-12 punkten samt 2 och 3 mom. stadgas om uppsägning av lån. Det kan likaså föreskrivas att en försäljningsprisfordran genast skall betalas i en rat, om gäldenären inte har iakttagit de övriga köpevillkoren i köpebrevet.


60 §
Inställande och återkrav av räntestöd

Landsbygdsnäringsdistriktet kan inställa betalningen av räntestöd i de fall som avses i 56 § 1 mom. 1-8 eller 12 punkten eller, om statsborgen beviljats för lånet, även i fall som avses i 9-11 punkten. Dessutom skall vad som stadgas i 56 § 2 och 3 mom. beaktas.


60 a §
Konstaterande av insolvens och slutlig förlust

Låntagarens och borgensmannens insolvens som avses i 27 och 33 §§ landsbygdsnäringslagen skall konstateras vid utsökning. Om den egendom som utgör säkerhet kan säljas på ett sätt som landsbygdsnäringsdistriktet godkänner, på något annat sätt än genom exekutiv auktion, konstateras den slutliga förlusten efter att äganderätten har övergått och köpeskillingen har betalts. I annat fall konstateras den slutliga förlusten utgående från den likvidationsandel som har betalts för lånet vid en exekutiv auktion. Om det vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner har beslutats eller om det vid frivillig skuldsanering eller något annat förfarande som motsvarar denna har överenskommits om att säkerheten inte används för betalning av säkerhetsskulden, betraktas som slutlig förlust skillnaden mellan det återstående lånebeloppet och de förfallna räntorna samt den betalningsskyldighet som har ålagts gäldenären i saneringsprogrammet, betalningsprogrammet eller motsvarande avtal. Gottgörelse betalas inte för en sådan del av lånet som inte har förfallit till betalning och som låntagaren efter ovan nämnda arrangemang är skyldig att betala enligt ett fastställt eller överenskommet program så länge lånet sköts enligt detta.

Den andel av förlusterna för lån enligt 59 b § landsbygdsnäringslagen för vilken staten skall bära ansvaret beräknas utgående från den förlust som konstaterats enligt 1 mom.

60 b §
Tidpunkt för betalning av gottgörelse

Om det är fråga om en förlust som grundar sig på företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner, får den gottgörelse som nämns i 27 och 59 b § landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinrättningen redan utgående från ett sanerings- eller betalningsprogram som en underrätt fastställt eller på grundval av ett frivilligt arrangemang som avses i 60 a §, då detta har trätt i kraft. Om sanerings- eller betalningsprogrammet ändras till följd av sökande av ändring, betalas den återstående gottgörelsen utgående från ett lagakraftvunnet sanerings- eller betalningsprogram. Gottgörelse som betalts till ett för stort belopp redovisas till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral efter hand som låntagaren betalar sitt lån till kreditinrättningen enligt programmet. Motsvarande förfarande iakttas, om det frivilliga arrangemang som avses i 60 a § förfaller.

60 c §
Utanordning och återkrav av gottgörelse

Ansökan om utbetalning av den gottgörelse som avses i 27 och 59 b §§ landsbygdsnäringslagen skall göras separat hos jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Till ansökan skall fogas de utredningar som jord- och skogsbruksministeriet har föreskrivit för konstaterande av den lånedel för vilken staten skall bära ansvaret.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral sköter om att de gottgörelser som betalts till kreditinrättningen bärs upp direkt hos låntagaren och betalas till staten.

60 d §
Säkerheter

Kreditinrättningen är skyldig att överlåta till staten eller att för statens räkning förvara säkerheterna för sådana krediter vilkas återstående belopp staten har betalt till kreditinrättningen eller för vars del fordran har kvittats och vilka inte har upphört att gälla vid utsökning.

60 e §
Skuldebrevsarrangemang

Staten kvittar den slutliga förlusten i skuldebreven mellan staten och kreditinrättningen efter hand som och till det belopp de betalningsbefrielser som fastställts i sanerings- eller betalningsprogrammet, i det avtal som utgör grunden för frivillig skuldsanering eller vid något motsvarande arrangemang har genomförts.

Om sanerings- eller betalningsprogrammet eller frivillig skuldsanering dock förfaller, återställs även skuldförhållandet mellan staten och kreditinrättningen till denna del till vad det varit i enlighet med vad som i beslutet om att programmet eller saneringen förfaller har beslutats angående skuldförhållandet mellan kreditinrättningen och gäldenären.

69 §
Verkställighet av tidigare lagstiftning

Ansökningar enligt i 59 § 1 och 2 mom. landsbygdsnäringslagen nämnd lagstiftning som gäller betalningslättnader för lån skall göras och behandlas i den ordning som anges i 51 § 3 och 4 mom. i denna förordning. Landsbygdsnäringsdistriktet fattar beslut om betalningslättnader för statens fordringar enligt lagstiftningen i fråga. Ansökningar som gäller sänkning av räntan på bostadslån görs och behandlas dock i enlighet med de tidigare stadgandena.


Om uppsägning av sådana lån som har beviljats med stöd av tidigare lagstiftning vilken avses i 1 mom. samt om återkrav av bidrag beslutar landsbygdsnäringsdistriktet i de fall där denna uppgift enligt nämnda lagstiftning har ankommit på jordbruksstyrelsen eller jord- och skogsbruksministeriet eller där ärendet har behandlats vid en central penninginrättning. Landsbygdsnäringsdistriktet beslutar också om indragning och återkrav av räntestöd samt av ersättning som har betalts till kreditinrättningen.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 1993.

I landsbygdsnäringsförordningen upphävs dock 5 § den 1 januari 1994.

Ärenden som gäller uppsägning av lån och har överförts från jordbruksstyrelsen till jord- och skogsbruksministeriet och som är anhängiga när denna förordning träder i kraft slutbehandlas vid jord- och skogsbruksministeriet utan hinder av 69 § 4 mom. i denna förordning.

Vid prövning av om en gårdsbruksenhet har splittrats på ett sätt som avses i 12 § landsbygdsnäringslagen tillämpas i fråga om splittringen de stadganden som var i kraft vid överlåtelsen. Stadgandena i 12 § landsbygdsnäringslagen och i 6 b § i denna förordning kan dock tillämpas, om de leder till ett för mottagaren fördelaktigare slutresultat.

Ansökningar om startbidrag som är anhängiga när denna förordning träder i kraft behandlas enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft, om de leder till ett slutresultat som är fördelaktigt för den sökande.

Ansökningar som avses i 8 c § i denna förordning får mottagas från och med 1 oktober 1993.

Helsingfors den 10 september 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.