796/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Hästhushållningslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på förädling av och tävlingsverksamhet med hästdjur (nedan hästar) samt behandling av, handel med, import, transitering och export av hästar och embryon, spermier och äggceller från dessa.

2 §
Lagens förhållande till annan lagstiftning

Utan hinder av denna lag tillämpas dock

1) lagen om djursjukdomar (55/80),

2) djurskyddslagen (91/71) och

3) lotterilagen (491/65) om anskaffning av medel för främjande av hästuppfödning och hästsport.

2 kap.

Avelsverksamhet

3 §
Anordnande av avelsverksamhet

För registreringen av uppgifter som gäller hästars härstamning och avelsvärde kan stamböcker eller motsvarande register (stambok) upprättas. Ett samfund som utövar avelsverksamhet (avelsorganisation) och som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet eller en myndighet som utses av ministeriet får vara stambokförare.

Samfund skall godkännas som stambokförare, om de på ett behörigt sätt sköter registreringen av uppgifter om hästar och främjar avelsverksamheten samt uppfyller de övriga villkor för godkännande som bestämts av jord- och skogsbruksministeriet. Godkännandet kan återtas om förutsättningarna för ett godkännande inte längre finns eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om samfundets verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för stambokföringen och om godkännande av avelsorganisationer. Ministeriet fastställer regle-menten för hästavel på framställning av en avelsorganisation. I reglementet bestäms om definitioner av en hästs genetiska värde, villkor för att en häst skall bli godkänd för införande i en stambok samt om registreringsbevis och ursprungsintyg.

4 §
Diskrimineringsförbud

En stambokförare får inte vägra registrera en häst, om hästen uppfyller de villkor för införande i stamboken som fastställts i reglementet för hästavel.

3 kap.

Artificiell reproduktion

5 §
Tillstånd

Verksamhet vars syfte är seminering av hästar eller insamling, behandling eller överföring av embryon, spermier eller äggceller (artificiell reproduktion av djur), får utövas endast med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Tillstånd behövs inte om hästarnas ägare eller innehavare själv seminerar dem och använder sperma från en hingst som han äger eller innehar.

Vid artificiell reproduktion av hästar, för vilken tillstånd behövs, skall jord- och skogsbruksministeriets bestämmelser om kraven på hästarnas avelsnivå, personalens yrkesskicklighet och lokaliteterna iakttas, likaså de föreskrifter som meddelats av veterinär- och livsmedelsavdelningen vid ministeriet om kvaliteten på embryon, spermier och äggceller, bekämpandet av djursjukdomar och ordnandet av verksamhet som ansluter sig till dessa.

Tillstånd för artificiell reproduktion av hästar skall beviljas om verksamheten uppfyller kraven i 2 mom. Villkor som är nödvändiga för övervakningen kan anslutas till tillståndet. Tillstånd beviljas för viss tid, högst fem år. Tillståndet kan återtas om verksamheten inte längre uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd eller krav som ställts i eller med stöd av lagen om djursjukdomar, om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om verksamheten.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om det förfarande som skall iakttas vid ansökan om tillstånd.

4 kap.

Hästtävlingar

6 §
Tävlingsregler

Jord- och skogsbruksministeriet har som uppgift att övervaka att de regler som gäller hästtävlingar inte strider mot stadgandena som gäller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och andra internationella avtal som Finland har godkänt. Reglerna skall gälla maximi- eller minimikraven för deltagande i tävlingarna, bedömningen vid tävlingarna samt de pris som kan uppkomma genom tävlingarna.

Tävlingsreglerna får inte vara diskriminerande för hästar registrerade i Finland eller, med undantag av vad som stadgas i 7 §, någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7 §
Tillämpning av diskrimineringsförbudet

Diskrimineringsförbudet enligt 6 § 2 mom. tillämpas inte på tävlingshästar registrerade annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, när det är fråga om tävlingar

1) som har till syfte att förbättra rasen,

2) som arrangeras såsom regionala tävlingar med sikte på att välja ut hästar eller

3) som ansluter sig till historiska eller traditionella evenemang.

Utan hinder av diskrimineringsförbudet får den del av prissumman som jord- och skogsbruksministeriet fastställer avsättas för att trygga, utveckla och förbättra avelsverksamheten.

5 kap.

Handel

8 §
Handel med avelshästar

En säljare skall vid försäljning av avelshästar, embryon, spermier och äggceller från dessa ge köparen avelshästens registreringsbevis eller ursprungsintyg. Beviset eller intyget skall vara utfärdat av stambokförare eller myndighet.

9 §
Import av hästar

Hästar eller embryon, spermier eller äggceller från dessa får importeras endast med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet. Tillstånd kan beviljas om det är motiverat med hänsyn till riktlinjerna för hästaveln, hästuppfödningen samt tävlings- och amatörverksamheten.

Tillstånd som avses i 1 mom. behövs inte för avelshästar eller embryon, spermier eller äggceller från dessa, vilka importeras från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för import av tävlingshästar, om det i samband med importen över den importerade hästen uppvisas ett registreringsbevis utfärdat av en myndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av en avels- eller tävlingsorganisation som den godkänt eller om det uppvisas ett bevis över den häst som överlåtit embryon, spermier eller äggceller avsedda för avel.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om villkoren för beviljande av det tillstånd som avses i 1 mom. samt om det förfarande som skall iakttas när tillstånd söks och vid införseln samt införselkontrollorterna. Innan ministeriet fattar beslut om importvillkoren skall det höra centralorganisationerna för hästhushållning.

Jord- och skogsbruksministeriet får efter att ha hört centralorganisationerna för hästhushållning uppställa kvantitativa begränsningar för import som avses i 2 mom., om det är nödvändigt med beaktande av riktlinjerna för hästuppfödningen.

10 §
Export och transitering

Export eller transitering av hästar samt av embryon, spermier och äggceller från hästar till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutsätter de handlingar och intyg som anges i 9 §.

De hästar samt embryon, spermier och äggceller från dessa som via Finland skall exporteras till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver inte det införseltillstånd som anges i 9 §.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om utförsel som avses i 1 mom. och om utförselkontrollorterna.

6 kap.

Tillsyn

11 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar aveln, importen och exporten av samt handeln och tävlingsverksamheten med hästar. Tullverket övervakar jämte ministeriet den införsel, export och transitering som avses i 9 och 10 §§.

Ministeriet har rätt att vid behov få handräckning av andra myndigheter.

Centralorganisationerna för hästhushållning kan bistå vid övervakningen av importen och den artificiella reproduktionen.

12 §
Granskningsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet eller den myndighet som ger ministeriet handräckning har rätt att granska den verksamhet och bokföring som avses i 5 §.

13 §
Olaga import

Om importen eller transiteringen av en häst eller spermier, äggceller och embryon från den inte är tillåten med stöd av 9 eller 10 § eller om hästen inte motsvarar införseltillståndet, skall hästen eller dess spermier, äggceller eller embryon sändas tillbaka. Spermier, äggceller eller embryon kan även förstöras. Importören svarar för de kostnader som föranleds av återsändningen eller förstöringen.

14 §
Tystnadsplikt

Den som vid utförandet av uppgifter som avses i denna lag har fått kännedom om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska situation, får inte röja uppgifterna eller utnyttja dem för sin egen eller någon annans fördel, om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller samtycker till detta.

Stadgandet i 1 mom. hindrar inte att uppgifter lämnas

1) en åklagar- eller polismyndighet för utredning av ett brott som avses i 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen,

2) myndigheter som avses i 11 § för utförande av uppgifter enligt denna lag och

3) en myndighet som prövar besvär i ett ärende enligt denna lag.

15 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen underlåter att iaktta vad 5 § stadgar om artificiell reproduktion av djur eller som gör sig skyldig till olaga införsel eller till diskriminering enligt 4, 6 eller 7 § eller bryter mot tystnadsplikten enligt 14 § skall för hästhushållningsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.

Anmälan till åtalsprövning behöver inte göras om förseelsen som helhet betraktad skall anses vara ringa.

7 kap.

Särskilda stadganden

16 §
Arvoden och ersättningar

Till anställda inom centralorganisationerna för hästhushållning kan för övervakningsuppgifter betalas arvoden och ersättning för kostnader enligt statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om utbetalningen och grunderna för arvoden och ersätt-ningar.

17 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare bestämmelser om frågor som gäller förfarande och teknik i anslutning till verkställigheten av denna lag.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom lagen upphävs

1) lagen den 21 oktober 1938 om införsel av hästar (328/38) och

2) lagen den 4 mars 1949 om utövande av seminering av husdjur (182/49).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

19 §
Övergångsstadganden

En innehavare av tillstånd som då denna lag träder i kraft har tillstånd att utöva seminering av hästar får utöva verksamhet enligt tillståndet till utgången av tillståndsperioden utan tillstånd enligt 5 § för artificiell reproduktion av hästar. På verksamheten enligt tillståndet tillämpas de stadganden som gäller då denna lag träder i kraft. Jord- och skogsbruksministeriet övervakar dock verksamheten och beslutar om återtagande av tillstånd.

I övriga fall än de som avses i 1 mom. skall den som då denna lag träder i kraft utövar sådan verksamhet som avses i 5 § i denna lag ansöka om tillstånd för artificiell reproduktion av hästar inom ett år efter att lagen har trätt i kraft.

RP 69/93
JsUB 12/93
Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv (90/427/EEG och 90/428/EEG)

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.