795/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om införsel av vissa husdjur

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 och 2 §§ lagen den 30 november 1973 om införsel av vissa husdjur (871/73) som följer:

1 §

Nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä, bin och farmpälsdjur samt avelsägg av dem får endast med tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet införas till landet för andra ändamål än sådan avelsverksamhet eller konstgjord förökning av djur som avses i 8 § 1 mom. lagen om husdjursavel (794/93) eller i andra fall än de som anges i 2 mom. i den nämnda paragrafen.

Denna lag medför inte ändring av vad som för bekämpande av djursjukdomar stadgas om djur och avelsägg som nämns i 1 mom. I lagen om husdjursavel stadgas om införsel av embryon och könsceller av djur.

2 §

Ett tillstånd som avses i 1 § kan meddelas endast om införseln av djur eller avelsägg bör anses ändamålsenlig med beaktande av produktionspolitiska synpunkter och andra synpunkter som gäller främjande av husdjursskötseln.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 46/93
JsUB 11/93
Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv (77/504/EEG) (ändr. genom rådets direktiv 79/268/EEG, 85/586/EEG och 91/174/EEG), rådets direktiv (88/661/EEG), rådets direktiv (89/361/EEG)

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.