794/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Lag om husdjursavel

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att upprätthålla och utveckla en högklassig husdjursproduktion genom att främja avelsverksamhet samt att säkerställa att husdjurens hälsa och välbefinnande inte äventyras genom avelsverksamhet eller konstgjord förökning av djur.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på avelsverksamhet som gäller husdjur och i samband därmed på hantering av, handel med samt införsel och utförsel av djur och deras embryon och könsceller.

Stadgandena i 4, 5 och 7-9 §§ tillämpas endast på djur som används för husdjursproduktion. Lagen gäller inte hästdjur eller fjäderfäavelsverksamhet, om vilka stadgas särskilt.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Utan hinder av denna lag tillämpas dock

1) lagen om djursjukdomar (55/80),

2) djurskyddslagen (91/71) och

3) de stadganden i lagen om införsel av vissa husdjur (871/73) som gäller införsel av djur och avelsägg i andra fall än de som avses i 8 §.

2 kap.

Avelsverksamhet

4 §
Ordnande av avelsverksamhet

Uppgifter om djurens härstamning och genetiska värde registreras i en stambok eller i ett motsvarande register (stambok). Stamboken över sådana djur som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer får föras endast av en sammanslutning som bedriver avelsverksamhet och som ministeriet godkänt eller av en myndighet som ministeriet bestämt.

En sammanslutning skall godkännas som stambokförare, om den på behörigt sätt sörjer för registreringen av uppgifter om djur, främjar avelsverksamhet och uppfyller de övriga krav som jord- och skogsbruksministeriet uppställt för godkännande. Ett godkännande kan återkallas, om kraven för godkännande inte längre uppfylls eller om felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om sammanslutningens verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när en stambokförare godkänns, om stambokens innehåll och uppläggning samt om metoderna för identifiering av djur och för bestämning av deras genetiska värde.

5 §
Diskrimineringsförbud

Godkännandet av djur för användning i avelsverksamhet får inte begränsas på grundval av andra omständigheter än djurets härstamning och genetiska värde.

3 kap.

Konstgjord förökning av djur

6 §
Tillstånd

Verksamhet vars syfte är att i fråga om djurarter som jord- och skogsbruksministeriet bestämt bedriva seminering av djur eller insamling eller hantering av embryon eller könsceller eller överföring av dem från ett djur till ett annat får idkas bara med tillstånd av ministeriet. Seminering av djur samt insamling och hantering av embryon och könsceller och överföring av dem från ett djur till ett annat kallas nedan konstgjord förökning av djur.

Tillstånd behövs inte, om ägaren eller innehavaren av djur själv seminerar djur med sperma av handjur som han äger eller innehar. Ministeriet kan dock i fråga om vissa djurarter bestämma att tillstånd behövs även för dylik seminverksamhet.

Vid sådan konstgjord förökning av djur för vilken tillstånd behövs skall jord- och skogsbruksministeriets föreskrifter om kraven på djurens förädlingsnivå, personalens yrkesskicklighet och lokaliteterna samt ministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskrifter om kvaliteten på könsceller och embryon, om bekämpning av djursjukdomar och om ordnande av verksamhet i samband därmed iakttas.

Tillstånd till konstgjord förökning av djur skall beviljas, om verksamheten uppfyller de krav som ställts med stöd av 3 mom. Tillståndet kan förenas med villkor som behövs för tillsynen. Tillståndet beviljas för en bestämd tid av högst fem år. Tillståndet kan återkallas, om verksamheten inte längre uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd, om den inte uppfyller de krav som stadgas eller bestäms med stöd av lagen om djursjukdomar, om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om verksamheten.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar föreskrifter om det förfarande som skall iakttas när tillstånd söks.

4 kap.

Handel med avelsdjur

7 §
Härstamningsbevis

Vid försäljning, förmedling och införsel av avelsdjur, embryon, könsceller och avelsägg av djurarter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer skall ett intyg över härstamningen, det genetiska värdet och identifieringen (härstamningsbevis) lämnas till köparen. Beviset skall vara utfärdat av stambokföraren eller av en myndighet. Även ett bevis som utfärdats i en annan stat kan godkännas som härstamningsbevis.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om härstamningsbeviset och om dess användning.

8 §
Införsel

Djur, embryon, könsceller och avelsägg av sådana djurarter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer får endast med tillstånd av ministeriet införas till landet. Tillstånd kan beviljas, om varan införs för avelsverksamhet eller för konstgjord förökning av djur och införseln är ändamålsenlig med tanke på främjande av husdjursavelsverksamhet. Tillståndet kan förenas med sådana villkor som anses vara behövliga.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om vad som krävs för att tillstånd skall beviljas och om det förfarande som skall iakttas när tillstånd söks och vid införseln samt om införselkontrollorterna.

Jord- och skogsbruksministeriet skall också enligt vad som överenskommits i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bestämma att tillstånd som avses i 1 mom. inte behövs för införsel av varor från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om härstamningsbevis och sådana andra dokument som ministeriet bestämmer uppvisas i samband med införseln.

Stadgandena i 1 och 3 mom. tillämpas inte på varor som förs genom Finland till en annan stat. Jord- och skogsbruksministeriet kan utfärda begränsningar för det antal djur och avelsägg som med stöd av 1 och 3 mom. årligen får införas, om det finns produktionspolitiska orsaker till begränsningarna.

9 §
Utförsel

Av djurarter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer får djur, embryon och könsceller, som införs till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som förs vidare till en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, föras ut från Finland endast om varan uppfyller de avelsmässiga krav som i den nämnda staten gäller införsel.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om utförsel som avses i 1 mom. och om utförselkontrollorterna.

5 kap.

Tillsyn

10 §
Myndigheter

Tillsynen över husdjursavelsverksamheten samt över iakttagandet av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av jord- och skogsbruksministeriet. Utom ministeriet övervakar tullverket införseln och utförseln av varor som avses i 8 och 9 §§.

Ministeriet kan för tillsynsuppgifter anlita underställda myndigheter, sammanslutningar som bedriver avelsverksamhet, rådgivningsorganisationer för landsbygden och personer som ministeriet bemyndigat för uppgiften.

Med avseende på tillsynen har jord- och skogsbruksministeriet rätt att inspektera djur och deras embryon, könsceller och avelsägg samt bokföringen hos och de lokaliteter som används av en stambokförare eller av den som idkar konstgjord förökning av djur samt att gratis ta behövliga prov. Ministeriet har rätt att vid behov få handräckning av andra myndigheter för kontrollen. Ministeriet kan även godkänna kontroll som har utförts av myndigheterna i en annan stat.

11 §
Förbud

Jord- och skogsbruksministeriet kan förbjuda att djur, embryon eller könsceller används för konstgjord förökning av djur, om de inte uppfyller kraven enligt denna lag eller enligt stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan lag. Ett förbud kan även meddelas för den tid under vilken nödvändiga undersökningar utförs för utredande av om kraven uppfylls, om det finns grundad anledning att misstänka att varan inte uppfyller kraven. Varan kan märkas på lämpligt sätt för att förbjuden användning skall hindras.

Ett förbud skall meddelas för en bestämd tid, om det är möjligt att avhjälpa den brist som ligger till grund för förbudet. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål, om bristen har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet. Ett förbud skall iakttas trots att ändring sökts, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställighet av beslutet eller bestämmer att verkställigheten skall avbrytas.

12 §
Användning av en förbjuden vara

Om införsel eller utförsel av en vara inte är tillåten med stöd av 8 eller 9 § eller om användning av varan för konstgjord förökning av djur är förbjuden med stöd av 11 § 1 mom., kan jord- och skogsbruksministeriet tillåta att varan används för något annat ändamål än för avelsverksamhet eller konstgjord förökning av djur eller bestämma att den skall föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall iakttas när beslutet verkställs. Ett åläggande att förstöra en vara skall förenas med hot om att förstörande som inte har verkställts enligt åläggandet utförs på den försumliges bekostnad.

13 §
Vite

Jord- och skogsbruksministeriet kan förelägga vite för att förstärka ett förbud enligt 11 § eller ett beslut om användningen av en vara som avses i 12 §. I ett beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

14 §
Tystnadsplikt

Den som i samband med ett uppdrag enligt denna lag har fått upplysningar om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning får inte röja upplysningarna eller utnyttja dem för sin egen eller någon annans fördel, om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att upplysningar lämnas ut

1) till en åklagar- eller polismyndighet för utredning av ett brott som avses i 5 kap. 1 § tvångsmedelslagen,

2) till en myndighet som avses i 10 § för utförande av uppgifter enligt denna lag eller

3) till en myndighet som prövar besvär i ett ärende som avses i denna lag.

15 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen bryter mot diskrimineringsförbudet i 5 § eller mot tystnadsplikten i 14 §, bedriver konstgjord förökning av djur utan tillstånd enligt 6 § eller försummar att ge köparen ett härstamningsbevis enligt 7 § så som stadgas i paragrafen eller bestäms med stöd av den, skall för husdjursavelsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

Ett förfarande som avses i 1 mom. behöver inte anmälas till åtal, om förseelsen som helhet betraktad måste anses som uppenbart ringa.

6 kap.

Särskilda stadganden

16 §
Avgifter och arvoden

Grunderna för och storleken av de avgifter som med stöd av denna lag skall uppbäras till staten bestäms i den ordning som stadgas i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

För tillsynsuppgifter kan till andra än statens myndigheter och anställda hos dem betalas arvoden och kostnadsersättningar enligt statsbudgeten. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om betalningen av arvoden och ersättningar samt om grunderna för dem.

17 §
Delegation

Jord- och skogsbruksministeriet kan tillsätta en husdjursavelsdelegation, som är ministeriets rådgivande organ vid beredningen av de föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag och i fråga om sådana andra uppgifter i samband med verkställigheten av lagen som ministeriet bestämmer.

18 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 mars 1949 om utövande av seminering av husdjur (182/49). Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut nr 1104/143 om ett program för hälsokontroll för semintjurar, som utfärdades den 18 december 1981 med stöd av den lag som upphävs, skall dock alltjämt gälla.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

20 §
Övergångsstadganden

En tillståndshavare som när denna lag träder i kraft har tillstånd till seminverksamhet som gäller andra djur än hästar, får idka sådan verksamhet som tillståndet avser till utgången av tillståndsperioden utan sådant tillstånd till konstgjord förökning av djur som avses i 6 §. På den verksamhet som tillståndet avser tillämpas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft. Verksamheten övervakas och beslut om återkallande av tillstånd fattas dock av jord- och skogsbruksministeriet.

Den som när denna lag träder i kraft idkar verksamhet som avses i 6 § i denna lag skall i andra fall än de som nämns i 1 mom. söka tillstånd för konstgjord förökning av djur inom ett år från ikraftträdandet.

RP 46/93
JsUB 11/93
Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv (87/328/EEG), rådets direktiv (90/118/EEG), rådets direktiv (90/119/EEG), rådets direktiv (89/361/EEG), rådets direktiv (91/174/EEG), kommissionens beslut (90/257/EEG)

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.