793/1993

Utfärdat i Helsingfors den 27 augusti 1993

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om explosiva varor

Handels- och industriministeriet har

upphävt i sitt beslut av den 25 februari 1980 om explosiva varor (130/80) 3 §, 32-35 §§, 65 § 2 mom., 72 och 73 §§ samt mellanrubriken före dessa, 76 §, 84 § och mellanrubriken före den, 86 §, 89 § 8 mom. samt punkt 3 i bilaga 2,

av dessa stadganden 32, 33 och 76 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom handels- och industriministeriets beslut av den 11 juni 1982 (438/82) och 35 § sådan den lyder i sistnämnda beslut,

ändrat 1 § 1 och 2 mom., 8 § 5 punkten, 26 § 1 mom., 29 § 1 mom., 30 § 1 och 2 mom., 31 § 1 mom., 48 § 1 mom., 54 §, 58 § 1 mom., 59 §, 63 § 3 mom., 64 §, 70 § 1 mom., 74 § 1 mom. 3 punkten, 85 § 1 mom.,

av dessa stadganden 31 § 1 mom., 59 § och 70 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda beslut av den 11 juni 1982 och 64 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda beslut samt

fogat till beslutet en ny 66 a § och en ny 70 a § som följer:

1 §

I detta beslut utfärdas närmare bestämmelser om tillämpningen av förordningen om explosiva varor (473/93) på explosiva varor, tillverkning, förpackande och märkning, upplagring, transport på ett fabriksområde som hör till en fabrik för explosiva varor, transport på upplagsområde och arbetsplats samt hantering i hamnen av dessa varor.

Explosiva varor indelas i klasserna 1 a, 1 b och 1 c enligt bilaga 1 samt i farlighetsklasserna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4 enligt bilaga 2 punkt 1.


8 §

För att i 7 § avsedd säkerhet skall kunna uppnås skall följande bestämmelser iakttagas:


5) beträffande arbetet vid varje arbetsobjekt skall, innan arbetet påbörjas, meddelas skriftliga arbetsinstruktioner samt övervakas att de som deltar i arbetet gjort sig förtrogna med instruktionerna; arbetsinstruktionerna skall allt efter behov ändras, då anledning till detta uppkommer på grund av ändrad teknik eller kunskap eller ökad erfarenhet,


26 §

Beträffande förpackningar med explosiva varor som överlåts från en fabrik, införs till landet eller befinner sig i upplag ävensom tomma emballage skall bestämmelserna i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (147/92) iakttas.


29 §

Det är förbjudet att samförpacka olika slag av explosiva varor, med de undantag som anges i del II i bilaga A till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg.


30 §

På emballage för fabriksförpackningar med explosiva varor av klass 1 a, 1 b eller 1 c skall finnas påskrift med anteckning om tillverkningstidpunkt eller partinummer samt massan av det sprängämne eller pyrotekniska ämne som emballaget innehåller. På förpackningar med sprängkapslar och på av tekniska kontrollcentralen särskilt godkända små fabriksförpackningar får i stället för massan anges antal. På samtliga fabriksförpackningar för explosiva varor ävensom på patronhylsor och patronpåsar för explosiva varor av klass 1 a, på påsar och paket för sprängkapslar, på spolar för detonerande stubin samt på andra med dessa jämförbara emballage skall finnas benämningen på den explosiva varan samt tillverkarens firma eller varustämpel och hemort. Påskrifterna skall finnas på finska och svenska.

På emballage för fabriksförpackningar skall utöver de påskrifter som nämns i 1 mom. finnas nummer och bokstav för klassen för den explosiva varan ävensom den farlighetsetikett som nämns i delarna II och III i bilaga A till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg, med de undantag som i beslutet anges för klass 1 c. Dessutom skall på emballaget anges farlighetsklassen för den explosiva varan. Används inte fabriksförpackningen som transportförpackning, får farlighetsetiketten till sitt format avvika från trafikministeriets beslut.


31 §

Med undantag av explosiva varor som är avsedda att användas vid sprängningsarbeten, skall på en explosiv vara av klass 1 c eller på fabrikens minutförsäljningshölje, när varan överlåts till handeln, finnas följande påskrifter:

1) användningsändamålet för varan, om det inte framgår av benämningen,

2) anvisningar om det riktiga användnings- och förvaringssättet,

3) text av vilken framgår att varan inte får överlåtas till en person under en viss ålder, som skall anges i texten,

4) text där det konstateras att det är förbjudet att använda eller förvara varan i strid med anvisningarna och vid behov varning för de farliga konsekvenser som användning eller förvaring av varan i strid med anvisningarna kan ha,

5) importörens eller den inhemska tillverkarens namn eller varustämpel samt

6) bokstäverna TTK och numret på det beslut genom vilket varan har godkänts.


48 §

Annanstans än på ett fabriksområde skall på taket till en byggnad som används som upplagsmagasin eller på porten till upplagsområdet, om inte något annat föreskrivs nedan, finnas en på synlig plats placerad skylt med orden ''Räjähteitä - Explosiva varor'' textade med minst 10 cm höga svarta bokstäver på vit botten. I skyltens närhet skall dessutom på synlig plats sättas upp en varningsskylt i formatet 30 cm x 30 cm enligt modell nr 1 i del III i bilaga A till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg.


54 §

Ger terrängens form eller skogsbestånd motiverad anledning till det, kan tekniska kontrollcentralen minska skyddsavstånden i 51 och 52 §§ med högst 50 procent.

58 §

Ett upplagsmagasin skall vara så konstruerat och skyddat, att därifrån vid eventuell explosion inte flyger farliga skärvor ut i omgivningen. Upplagsmagasinet skall vara fönsterlöst och det skall vara så inbrottssäkert som möjligt. Dess tak och väggar skall vara så konstruerade, att brandmotståndstiden för dem vid utomstående brand blir minst 120 minuter, om inte annat har godkänts i standarden SFS 4397 eller tekniska kontrollcentralen i fråga om fabriker har godkänt annat. Ytterväggarnas ytskikt skall utanpå vara av antändlighetsklass 1 och brandspridningsklass I.


59 §

Upplagsmagasin som är avsedda för upplagring av explosiva varor som hör till farlighetsklass 1.1 skall byggas i enlighet med standarden SFS 4397. Tekniska kontrollcentralen kan dock på ansökan godkänna också någon annan motsvarande konstruktion eller konstruktionstyp.

63 §

Beträffande placering och märkning av upplagsmagasin på en arbetsplats skall iakttas vad som stadgas om detta i statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/86).


64 §

Upplagsmagasin på en arbetsplats och övriga tillfälliga upplagsmagasin skall byggas i enlighet med standarden SFS 4398 eller vara av en typ som tekniska kontrollcentralen har godkänt på ansökan.

66 a §

Handel med explosiva varor får endast bedrivas i en butik som etablerats i en fast affärslokal.

Butiksrum och butikslager får inte placeras i samband med eller i omedelbar närhet till sådana utrymmen där idrottstävlingar, konserter, nöjestillställningar eller andra publikevenemang arrangeras. Butiksrum eller butikslager får inte heller placeras i en servicestation där brännbar vätska överlåts som bränsle för motorfordon eller motorbåt.

Om publikevenemang som avses i 2 mom. arrangeras i affärslokaler där handel med explosiva varor idkas, eller i närheten till sådana lokaler, skall försäljningen av explosiva varor avbrytas så länge evenemanget pågår.

Försäljningsställen och lager för explosiva varor skall i butikslokalen avskiljas till en egen helhet och placeras så att de vid en olyckssituation inte försvårar utrymning ur butiken eller butiksbyggnaden.

Det som stadgas i 1-4 mom. gäller inte butikslager som avses i 41 och 42 §§ förordningen om explosiva varor utom i fråga om krut.

70 §

Omfattar ett butikslager ett sådant upplagsmagasin på en gårdsplan (en upplagskoja) som avses i 38 § 3 mom. förordningen om explosiva varor, skall detta byggas i enlighet med standarden SFS 4399. Tekniska kontrollcentralen kan dock på ansökan godkänna också en annan motsvarande konstruktion eller konstruktionstyp.


70 a §

Ett upplagsmagasin som avses i 38 § 4 mom. förordningen om explosiva varor skall uppfylla de krav för containerupplagsmagasin som ställs i punkt 2.4 i standarden SFS 4398. Nätskyddet får dock lämnas bort. Härvid skall emellertid ett tomrum om minst 1 m lämnas runt upplagsmagasinet.

74 §

Vid transport av till farlighetsklass 1.1 eller 1.3 hörande explosiva varor inom fabriks-, gruv- eller upplagsområde skall iakttagas följande:


3) explosiva varor som inte är förpackade i transportemballage får förflyttas endast med fordon som har godkänts av tekniska kontrollcentralen,


85 §

För en fabrik och ett permanent upplag skall dess ägare eller innehavare skaffa de arbetsinstruktioner som nämns i 8 § 5 punkten och vid besiktningarna förete dem för övervakningsmyndigheterna.Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Explosiva varor som har godkänts innan detta beslut träder i kraft får överlåtas till allmänt bruk och allmänt saluhållas till och med den 28 februari 1995, fastän påskrifterna på dem inte uppfyller kraven i 31 §. Påskrifterna skall dock uppfylla kraven i de bestämmelser som gäller när beslutet träder i kraft.

Sådana märkningar i fråga om upplagsmagasin som överensstämmer med de bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft behöver inte ändras så att de stämmer överens med 48 § 1 mom. förrän skyltarna på grund av sitt skick också annars måste förnyas.

Helsingfors den 27 augusti 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Industriråd
Seppo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.