788/1993

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1993

Skattestyrelsens beslut om användning av stämpelskattemaskin

Skattestyrelsen har med stöd av 70 § 3 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lagen den 9 augusti 1993 (730/93), beslutat följande:

1 §

Stämpelskatt för en handling får erläggas genom att man stämplar handlingen med en stämpelskattemaskin på ett sätt som förordnas i detta beslut.

2 §

Tillstånd att använda stämpelskattemaskin beviljas på ansökan av det länsskatteverk inom vars tjänsteområde licensinnehavaren tänker använda stämpelskattemaskinen. Tillståndet beviljas skilt för varje stämpelskattemaskin och den lokal, där maskinen används. Tillståndet beviljas inte en fysisk person.

Den som fått tillstånd att använda stämpelskattemaskin benämns licensinnehavare. Licensinnehavaren svarar för kostnader som föranleds av anskaffning och underhåll av stämpelskattemaskinen.

3 §

Med en stämpelskattemaskin som används av en statlig myndighet får påstämplas handlingar som nämns i ett av länsskatteverket givet licensbeslut.

Med en stämpelskattemaskin, som används av annan än en statlig myndighet, får påstämplas:

1) växel, utställd av eller överlåten till licensinnehavaren;

2) skuldebrev och checkräknings- eller annat låneavtal;

3) stämpelskatteuträkning för överlåtelse av värdepapper;

4) överlåtelsehandling av en fastighet;

5) överlåtelsehandling för överföring av arrenderätt;

6) fordringsbevis som hänför sig till ansökan om betalningsorder och lagsökningsansökan;

7) fordringsbevis eller annan handling som skall företes för domstol; samt

8) anmälan till handelsregistret.

Handlingarna som nämns vid punkterna 2-8 skall vara anslutna till licensinnehavarens verksamhet så att licensinnehavaren är delaktig i saken, alltså att licensinnehavaren medverkar som köpare, försäljare, ansökande, ombud e.a.dyl.

Ett skuldebrev eller ett avtal får påstämplas med en stämpelskattemaskin även då det intecknats eller avsetts att intecknas.

Länsskatteverket kan på ansökan bevilja en licensinnehavare, som inte är en statlig myndighet, att med en stämpelskattemaskin påstämpla även andra handlingar som avses ovan i 2 mom.

Är ovan i 2 mom. avsedd licensinnehavare annat företag än en bank, kan länsskatteverket begränsa licensinnehavarens rätt att använda stämpelskattemaskinen endast till sådana handlingar som ansluter sig till licensinnehavarens verksamhetsområde.

4 §

Stämpelavtrycket skall uppta:

1) orden LEIMAVERO STÄMPELSKATT och riksvapnet;

2) av länsskatteverket bestämt nummer för maskinen;

3) avstämplingsdatum;

4) stämpelskattens belopp i mark; samt

5) orten där maskinen används.

Stämpelavtrycket kan dessutom ha såsom en särskild del ett tilläggsavtryck med licensinnehavarens namn eller namnförkortning samt ett av licensinnehavaren bestämt siffersignum.

I stämpeln skall användas sådan grön stämpelfärg som framställts för stämpelskattemaskin. Licensinnehavaren skall tillse att stämpelavtrycken alltid är tydliga.

5 §

Såsom stämpelskattemaskin får användas endast en sådan maskintyp som skattestyrelsen godkänt. Företag som ämnar försälja stämpelskattemaskiner skall avge en förbindelse till skattestyrelsen om att de till försäljning avsedda stämpelskattemaskinerna överensstämmer med den modellmaskin, som godkänts av skattestyrelsen och att företaget vid försäljning, reparation och service av maskinerna iakttar bestämmelser som särskilt stadgats därom. Ett dylikt företag benämns auktoriserad försäljare.

6 §

Skattestyrelsen och länsskatteverken övervakar användningen av stämpelskattemaskiner. En stämpelskattemaskin får användas efter att övervakningsmyndigheten granskat, låst och förseglat maskinen i den auktoriserade försäljarens närvaro.

7 §

Stämpelklichén tillverkas med länsskatteverkets tillstånd och på licensinnehavarens bekostnad. Stämpelklichén tillhör staten. Ovan i 4 § 2 mom. avsedd kliché till tilläggsavtryck tillhör dock licensinnehavaren.

Kliché som på grund av förslitning eller skada inte lämnar tydligt avtryck eller som har förändrats, skall ersättas med en ny kliché på licensinnehavarens bekostnad.

Utmönstrad kliché med undantag av ovan i 4 § 2 mom. nämnda kliché skall överlämnas till länsskatteverket.

8 §

Stämpelskattemaskinen får användas endast av licensinnehavaren. En licensinnehavare som upphör med användningen skall göra en skriftlig anmälan därom till länsskatteverket. Sådan maskin får inte ånyo tas i bruk utan länsskatteverkets tillstånd. Då användningen av stämpelskattemaskinen upphör, tillämpas på klichén vad ovan i 7 § 3 mom. stadgas.

Det länsskatteverk inom vars tjänsteområde stämpelskattemaskinen har använts enligt licensbeslutet skall underrättas om ändring av licensinnehavarens namn och adress samt adressen till orten där maskinen används.

Licensinnehavaren är skyldig att förvara stämpelskattemaskinen i den lokal där den enligt anmälan skall användas.

9 §

Licensinnehavaren skall inbetala beloppet på den stämpelskatt som influtit till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde stämpelskattemaskinen enligt 2 § 1 mom. används, på följande sätt:

Licensinnehavare/betalningsdag
Stämpelskatten har influtit under kalendermånad Annan än statlig myndighet Statlig myndighet
1-10 dagen den 12 i samma kalendermånad den 20 i samma kalendermånad
11-20 dagen den 22 i samma kalendermånad sista dagen i samma kalendermånad
21-månadens sista dag den 2 i den månad som följer på kalendermånaden den 10 i den månad som följer på kalendermånaden

Om ovannämnd betalningsdag innefaller på helgdag, midsommarafton eller helgfri lördag, får beloppet inbetalas första vardagen därefter.

Licensinnehavaren får erlägga skattebeloppet med en betalningsblankett som skattestyrelsen fastställt. På blanketten skall antecknas däri begärda uppgifter.

10 §

Licensinnehavaren skall på ett sätt som skattestyrelsen bestämmer föra förteckning över användningen av stämpelskattemaskinen. Licensinnehavaren skall på länsskatteverkets begäran för granskning framlägga stämpelskattemaskinen, förteckningen och verifikat över inbetald stämpelskatt.

Beträffande granskningar hos statliga myndigheter såsom licensinnehavare har stadgats särskilt.

11 §

Skattestyrelsen eller länsskatteverket kan temporärt förbjuda användningen av stämpel-skattemaskinen eller annullera licensen på dess användning.

1) om licensinnehavaren har försummat att erlägga betalningarna inom utsatt tid;

2) om maskinen inte fungerar tillfredsställande eller om den missbrukas; eller

3) om licensinnehavaren inte iakttar andra bestämmelser och anvisningar som utfärdats angående stämpelskattemaskiner.

12 §

Licensinnehavaren är ansvarig och skyldig att ersätta skada som kan åsamkas staten genom att stämpelskattemaskinen eller dess räkneverk fungerar otillförlitligt eller bristfälligt, eller genom att maskinen handhas oriktigt eller vårdslöst eller missbrukas.

Licensinnehavaren skall tillse, att stämpelskattemaskinens användare alltid är medveten om bestämmelser som ansluter sig till användningen av stämpelskattemaskinen.

13 §

Följer inte en auktoriserad försäljare villkor i förbindelsen som nämns i 5 § eller skattestyrelsens bestämmelser om försäljning, reparation eller service av stämpelskattemaskinen, eller om maskintypen visar sig vara så otillförlitlig i bruk att man riskerar betalningen av stämpelskatt inom utsatt tid och till rätt belopp, kan skattestyrelsen förbjuda försäljningen, reparationen och servicen av den i förbindelsen nämnda maskintypen.

Den auktoriserade försäljaren ansvarar för den skada, som kan åsamkas staten genom överträdelse av villkoren i förbindelsen som avses i 5 § eller andra bestämmelser som avses i 1 mom. ovan.

14 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993. Innan detta beslut träder i kraft kan nödiga åtgärder för dess tillämpning vidtas.

Genom detta beslut upphävs skattestyrelsens beslut om användning av stämpelskattemaskin av den 10 januari 1985 (196/85) med ändringar som senare tillfogats beslutet.

Helsingfors den 19 augusti 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattningssekreterare
Pertti Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.