774/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

För domstolarnas, stämningsmännens, stadsfiskalernas och landskapsåklagarens prestationer uppbärs till staten ansökningsavgift, förrättningsavgift och expeditionslösen samt ersättning för särskilda kostnader enligt denna förordning, om inte något annat stadgas i lag eller nedan i denna förordning.

För prestationer av tjänstemän som enligt 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om stämningsmän har rätt att verkställa delgivning uppbärs avgifter på det sätt som stadgas angående stämningsmän.

Denna förordning skall även tillämpas vid Ålands länsrätt.

2 §
Uträknande av totalkostnaderna

Totalkostnaderna enligt 4 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) räknas ut på det sätt som anges i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/92).

2 kap.

Ansökningsavgifter och förrättningsavgifter

3 §
Allmän underrätt

För behandlingen av ett ansökningsärende vid en allmän underrätts kansli eller vid rättens sammanträde uppbärs en ansökningsavgift i enlighet med 2-4 mom. i denna paragraf.

För ett ärende som anhängiggörs genom ansökan uppbärs 350 mark, om inte något annat följer av 3 eller 4 mom.

För behandlingen av nedan nämnda ansökningsärenden uppbärs följande ansökningsavgifter:

1) ärende som gäller äktenskapsskillnad

a) 350 mark

b) fortsatt behandling efter betänketiden 200 mark,

2) ärende som nämns i lagen angående förmynderskap

a) 150 mark

b) när i behandlingen ingår kungörelse i officiella tidningen 300 mark,

3) ärende som gäller äktenskapsförord, ärende som avses i 35 § 4 mom., 45 § 1 mom. eller 105 § äktenskapslagen (234/29), i 4 § 3 mom. lagen angående införande av äktenskapslagen eller i 16 § lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur eller ärende enligt 6 § lagen om gåvoutfästelser 300 mark,

4) ärende som gäller deponering av testamente 125 mark,

5) ärende som gäller registrering av bouppteckning eller förlängning av bouppteckningstiden 125 mark,

6) lagfartsärende och ärende som gäller registrering av tomtlegoavtal

a) 300 mark

b) när i behandlingen ingår kungörelse i officiella tidningen 600 mark

c) förtydligande av beviljad lagfart eller införande av någon annan uppgift i registret 125 mark,

7) inteckningsärende

a) ärende som gäller fastställande av inteckning 200 mark

b) annat inteckningsärende 125 mark,

8) ärende som gäller bildande av tomt eller allmänt område 900 mark,

9) konkursärende för varje särskild behandling enligt följande

a) ansökan, gäldenärsförhör, borgenärsförhör, upprop och behandling i samband med efterbevakning 300 mark b) bevakning och dom 900 mark.

Följande ansökningsärenden behandlas avgiftsfritt:

1) ärende som gäller erkännande av faderskap,

2) registrering av bouppteckning då boet är medellöst,

3) ärende som domstolen behandlar på eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet,

4) ärende enligt tvångsmedelslagen (450/87).

4 §
Stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman jämte det bevis som ges över delgivningen uppbärs 125 mark i förrättningsavgift. För delgivningsförsök uppbärs en lika stor avgift.

Avgift uppbärs inte då domstolen har hand om delgivningen.

5 §
Hovrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten uppbärs 300 mark i ansökningsavgift.

3 kap.

Expeditionslösen

6 §
Intygsavgifter

För intyg som utges på särskild beställning uppbärs intygsavgifter som följer

1) allmän underrätt:

a) gravationsbevis 100 mark

b) lagfartsbevis eller styrkt kopia av lagfartsregisterkort, åtkomstregisterbevis, intyg över att någon råder över sig och sin egendom eller lagakraftsbevis 35 mark

c) annat intyg 50 mark,

2) stadsfiskal och landskapsåklagaren:

intyg 35 mark,

3) jorddomstol, vattendomstol, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och länsrätt:

a) intyg 50 mark

b) utdrag ur register som förs vid vattendomstolen 50 mark,

4) hovrätt, vattenöverdomstolen, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen:

intyg 75 mark.

För intyg som utan särskild begäran påtecknas en handling som ges till parten uppbärs ingen intygsavgift.

När en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne bevittnar handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse uppbärs inte någon ovan nämnd intygsavgift.

Intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt är avgiftsfritt.

Avgift uppbärs inte för intyg som ges i ett ärende som skall behandlas avgiftsfritt.

7 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För styrkta utdrag eller kopior som på särskild begäran framställs av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv uppbärs 10 mark per sida i utdrags- eller kopieringsavgift. Den utdrags- eller kopieringsavgift som uppbärs hos parten får dock inte överstiga 250 mark per handling.

För handlingar som utan särskild beställning utges till en part uppbärs ingen avgift. Avgift uppbärs inte heller för ett särskilt förordnande eller någon annan motsvarande expedition som i samband därmed ges en god man eller sysloman. Matrikelutdrag och arbetsintyg utges avgiftsfritt.

För en obestyrkt kopia av en handling uppbärs 5 mark för första sidan och 2 mark 50 penni för varje följande sida. För de följande kopiorna av samma sida uppbärs 50 penni per sida.

För en kopia som ges som telekopia uppbärs avgift enligt 1 mom. Om en kopia av ett intyg ges som telekopia, uppbärs dock avgift så som för intyg.

4 kap.

Särskilda kostnader

8 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnaderna för officiella tidningens annonsavgifter ingår i avgiften för en prestation i de ärenden som nämns i 3 § 3 mom. 2 punkten underpunkt b, 3 punkten, 6 punkten underpunkt b och 9 punkten. I andra avgiftsbelagda ärenden uppbärs kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen särskilt till fullt belopp. För kungörelse i någon annan tidning uppbärs av var och en som är skyldig att betala behandlingsavgift i ersättning för kostnaderna för kungörelsen 250 mark.

Om en part har försummat sin skyldighet att lämna in kopior till en myndighet, framställs de på hans bekostnad. Härvid uppbärs kopieringsavgift till det belopp som nämns i 7 §.

För en ljud- eller bildupptagning som innehåller behandlingen av ett ärende uppbärs hos den som beställer upptagningen utöver bandkostnaderna dessutom 75 mark per band i expeditionsavgift.

5 kap.

Särskilda stadganden

9 §
Uppbörd av avgifter

Den avgift som den betalningsskyldige skall betala uppbärs som postförskott eller med särskild räkning då en expedition eller annan handling överlämnas efter utförd prestation. Om ett ärende, för vilket stadgas endast en avgift, uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd skall kunna vidtas, uppbärs avgiften efter den första behandlingsomgången.

Då avgiften uppbärs med räkning skall den betalas senast på den på räkningen antecknade förfallodagen, som inte får infalla tidigare än tre veckor och inte senare än sex veckor från den dag då räkningen gavs åt parten eller postades.

Den betalningsskyldige kan också på förhand betala den avgift för prestationen som tillkommer staten, om myndigheten godkänner detta.

När en avgift uppbärs skall myndigheten beakta de kostnader som uppbörden åsamkar staten och hur troligt det är att uppbörden lyckas. Vid behov kan myndigheten med beaktande av statens helhetsintresse avstå från att uppbära en ringa avgift.

10 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar den avgift som han är skyldig att betala eller om han inte löser ut postförskottsförsändelsen, kan hos honom dessutom uppbäras 50 mark per prestation i dröjsmålsavgift.

11 §
Närmare föreskrifter

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993. Förordningens 1 § 2 mom. och 4 § träder dock i kraft den 1 december 1993.

Angående tillämpningen av de stadganden som gällde innan denna förordning träder i kraft stadgas i 14 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.

Genom denna förordning upphävs från den 1 december 1993 förordningen den 21 december 1990 om avgifter för stämningsdelgivning (1239/90).

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.