762/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 och 12 §§ lagen den 28 juni 1993 om räntestöd till dem som har bostadsskulder och betalningssvårigheter (621/93):

1 §

Lånebeviljaren skall underrätta statskontoret och gäldenären om sitt beslut att godkänna ett lån som räntestödslån. Räntegottgörelse betalas från och med den dag då beslutet är daterat.

2 §

Räntegottgörelse kan betalas även för valutalån, förutsatt att lånet överensstämmer med Finlands Banks valutabestämmelser och anvisningar.

Lånebeloppet anges i finska mark räknat enligt den valutakurs som gällde den dag då lånebeviljaren enligt 1 § daterat beslutet. Denna kurs tillämpas då kapitalet för räntestödslånet räknas under hela den tid då räntegottgörelse betalas oberoende av ändringar i valutakurserna.

3 §

Räntorna på räntestödslån förfaller till betalning den sista dagen i mars och september.

Statskontoret betalar på ansökan lånebeviljaren räntegottgörelse halvårsvis den dag då räntan skall betalas. Om räntegottgörelse har uppburits till ett för stort belopp, återkrävs den överskjutande delen av beloppet med en 16 procents årlig ränta räknat från betalningsdagen.

4 §

Bostadsstyrelsen och lånebeviljaren skall utan dröjsmål underrätta statskontoret om omständigheter som leder eller kan leda till att utbetalningen av räntegottgörelse upphör, inställs eller till att räntegottgörelsen måste återbetalas.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.