761/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om bostadsförmedlare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 § 15 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juli 1985 (653/85):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på bostadsförmedlingsrörelse.

Förordningen tillämpas inte på bostadsförmedling som en kommun eller en annan myndighet ordnar.

2 §
Bostadsförmedlare

Som idkare av bostadsförmedlingsrörelse (bostadsförmedlare) anses var och en som mot arvode yrkesmässigt eller fortgående sammanför avtalsparter i syfte att få till stånd hyresavtal som gäller bostadslägenheter.

3 §
Inledande av verksamhet

Innan rörelsens verksamhet inleds skall en anmälan enligt lagen angående rättighet att idka näring göras. Dessutom skall innan verksamheten inleds till länsstyrelsen för den ort där bostadsförmedlingsrörelsen och dess filial är belägna göras en anmälan med följande uppgifter och handlingar:

1) bostadsförmedlarens firma och rörelsens adress,

2) intyg över att anmälan enligt lagen angående rättighet att idka näring har gjorts, samt

3) utdrag ur handelsregistret, om verksamhetsidkaren är en sammanslutning.

Ändras rörelsens adress eller upphör verksamheten, skall detta utan dröjsmål meddelas länsstyrelsen.

4 §
Förteckning över bostadsförmedlare

Länsstyrelsen för en förteckning över bostadsförmedlare. I förteckningen antecknas utöver anmälningsdagen bostadsförmedlarens firma och rörelsens adress. I förteckningen antecknas också uppgifter om adressförändringar, påföljder enligt 12 och 14 §§ samt anmälan om att verksamheten upphört.

2 kap.

Drivande av bostadsförmedlingsrörelse

5 §
Rörelsen

Då bostadsförmedlingsrörelse drivs skall utöver vad som stadgas på något annat ställe i lag och i denna förordning iakttas god bostadsförmedlingssed. Bostadsförmedlaren skall sköta förmedlingsuppgiften med yrkesskicklighet och omsorg samt med beaktande av uppdragsgivarens och dennes motparts intressen.

Vid marknadsföringen av ett förmedlingsobjekt får inte osanna eller vilseledande uppgifter ges.

6 §
Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal som gäller bostadsförmedling skall upprättas skriftligen i två exemplar, av vilka det ena stannar hos uppdragsgivaren och det andra hos bostadsförmedlaren. Förmedlaren kan inte åberopa ett avtalsvillkor som inte har avtalats skriftligen. Om det belopp som begärs i hyra för förmedlingsobjektet kan dock överenskommas också muntligen.

I uppdragsavtalet skall åtminstone följande uppgifter nämnas:

1) uppdragsgivarens namn och adress,

2) bostadsförmedlarens firma och rörelsens adress samt namnet på den person som sköter ärendet,

3) uppdragets innehåll och en tillräcklig specifikation över den ersättning som skall betalas för det, samt

4) dagen då uppdraget mottagits och den tid det gäller.

Ett uppdragsavtal kan gälla högst fyra månader i sänder. Om förlängning av avtalet skall överenskommas särskilt, dock tidigast en månad innan avtalstiden går ut.

7 §
Uppdragsdagbok

I en bostadsförmedlingsrörelse skall dagbok föras över mottagna uppdrag.

I uppdragsdagboken skall införas uppdragsgivarens namn och adress samt uppdragets ordningsnummer och innehåll, dagen då uppdraget mottagits och den tid det gäller. Om ett uppdrag förfaller eller återkallas eller om dess innehåll ändras, skall en anteckning om detta göras i dagboken.

När ett hyresavtal har ingåtts, skall i dagboken utan dröjsmål införas uppgift om dagen då detta skedde, avtalsparternas namn, hyresobjektet och förmedlingsarvodet.

På en dagbok som inte längre används skall det datum då användningen upphörde antecknas. Dagboken skall förvaras fem år från avslutningsdagen.

Dagboken kan också föras med hjälp av automatisk databehandling under förutsättning att den alltid kan överföras i skriftlig form.

8 §
Information till bostadssökande

När en bostadsförmedlare bjuder ut en bostadslägenhet till hyrning, skall han ge bostadssökanden all den information som enligt vad han vet eller borde veta påverkar beslutet att ingå ett hyresavtal.

9 §
Förmedlingsarvodet

Förmedlingsarvodet skall vara skäligt med beaktande av förmedlingsuppdragets art, det utförda arbetets mängd och ett ekonomiskt ändamålsenligt sätt att utföra uppdraget.

Förmedlaren får uppbära ett belopp som motsvarar endast ett förmedlingsarvode, när både bostadssökanden och hyresvärden var för sig är hans uppdragsgivare.

3 kap.

Särskilda stadganden

10 §
Övervakning

Länsstyrelsen övervakar att denna förordning iakttas.

11 §
Skyldighet att lämna upplysningar till övervakningsmyndigheten

Övervakningsmyndigheten skall när den så kräver få sig förelagd bostadsförmedlingsrörelsens uppdragsdagbok och övriga uppgifter som är nödvändiga för övervakningen.

12 §
Bestämmande av administrativa påföljder

Har en bostadsförmedlare försummat att iaktta stadgandena i denna förordning, kan länsstyrelsen ge en varning.

Är försummelserna eller förseelserna allvarliga eller upprepas de trots varning, kan länsstyrelsen avbryta rörelsens verksamhet för en viss tid, dock för högst tre månader.

13 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i länsstyrelsens beslut stadgas särskilt. Länsstyrelsens beslut skall iakttas även om det har överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar annorlunda.

I beslut genom vilket varning har getts får ändring inte sökas.

14 §
Straffstadgande

Den som bryter mot 7 § 1 mom. eller 11 § skall för brott mot stadgandena om bostadsförmedlingsrörelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

4 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 oktober 1962 om bostadsförmedlingsrörelser (534/62) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

16 §
Övergångsstadgande

De bostadsförmedlare som idkar verksamhet med stöd av de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft överförs på tjänstens vägnar till den förteckning som avses i 4 §.

Stadgandet i 6 § tillämpas på uppdragsavtal som ingås efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.