760/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen av den 26 februari 1993 om handels- och industriministeriet (225/93) 2 § 8 punkten samt

ändras förordningens 22 och 24 §§ som följer:

22 §

Det handelsråd, den överinspektör, specialforskare, handelssekreterare, föredragande eller inspektör vid handelsavdelningen som förordnas i ministeriets arbetsordning avgör ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd till tillfällig användning enligt 8 § 2 och 3 mom. lagen om skyddsupplag (970/82),

2) beviljande av tillstånd till undantag enligt 6, 10 och 15 §§ lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (303/83),

3) godkännande av utgifter för enskilda forskningsprojekt inom avdelningens verksamhetsområde,

4) export av lantbruksprodukter för vilka prisskillnadsersättning betalas samt godkännande av utgifter vid redovisningen av dem,

5) enskilda ansökningar och inkomster som hänför sig till regleringen av utrikeshandeln och

6) godkännande av utgifter vid redovisningen av projekt för exportfrämjande.

Beslut som gäller punkt 5 ovan fattas utan föredragning.

24 §

Den konsultativa tjänsteman, det industriråd eller regeringsråd vid energiavdelningen som förordnas i ministeriets arbetsordning avgör ärenden som gäller

1) godkännande av utgifter för statsunderstöd som beviljats för enskilda energiinvesteringar,

2) godkännande av utgifter för enskilda statsunderstöd för landsbygdens elektrifiering,

3) sådana tillstånd till utförsel, införsel och transport som enligt 50 och 56 §§ kärnenergiförordningen (161/88, ändr. 278/93) skall beviljas av handels- och industriministeriet samt de förhandsbesked om dessa åtgärder som avses i 8 § kärnenergilagen (990/87),

4) godkännande av utgifter som hänför sig till enskilda beslut om finansiering av forskning, planering och tillsyn samt teknologisk utveckling inom kärnenergiområdet,

5) godkännande av utgifter som hänför sig till enskilda beslut om finansiering av information och rådgivning inom energiområdet,

6) godkännande av utgifter som hänför sig till enskilda beslut om finansiering av forskning som gäller användning och produktion av energi,

7) godkännande av utgifter som hänför sig till enskilda beslut om finansiering av energiekonomisk planering,

8) godkännande av utgifter som hänför sig till enskilda statsunderstöd som beviljats för energiteknologisk forskning och försöksverksamhet,

9) godkännande av utgifter som hänför sig till enskilda beslut om finansiering av forskning, planering och tillsyn inom energiförsörjningen samt godkännande av inkomster som hör till avdelningens verksamhetsområde och

10) godkännande av utgifter som hänför sig till energisamarbetet med länderna i Öst- och Mellaneuropa.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.