748/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87) 19 § 2 mom., 20 § och 59 § 2 mom.,

ändras 1 § 4 och 5 punkten, 6 och 8 §§, 10 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 och 15 §§, 16 § 2 mom., 17 § 1, 2, 4, 5 och 9 punkten, 18 § 3 mom., 19 § 1 mom., 30 § 1 mom., 31 § 3 mom., 33 § 2 mom., 35-37 och 39 §§, rubriken för 6 kap., 40-42 och 46 §§, 47 § 2 mom., den finska språkdräkten i 48 § 3 mom., 49 och 52-55 §§, 56 § 1 mom., rubriken för 9 kap., 57 § och 69 § 2 och 3 punkten,

av dessa lagrum 1 § 4 punkten sådan den lyder i lag av den 26 maj 1989 (500/89) och 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1990 (1287/90), samt

fogas till 1 § en ny 6 punkt, till 2 § nya 2-5 mom., till 4 § ett nytt 3 mom., till 10 § nya 3 och 4 mom., till 23 § ett nytt 2 mom., till 47 § ett nytt 4 mom., till 50 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 57 a och 57 b §§, en ny rubrik, 10 kap., en ny 67 a §, en ny rubrik, 11 kap., och till 69 § nya 4 och 5 punkter, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I denna lag avses med


4) förvaringsinstitut sådana kreditinstitut, värdepappersförmedlingsföretag och i Finland placerade filialkontor för utländska kreditinstitut som förvarar en placeringsfonds tillgångar samt sköter inbetalningar och utbetalningar som avser fonden,

5) fondandelsägare varje person eller samfund som äger en eller flera andelar av den egendom som ingår i placeringsfonden, samt med

6) värdepapper bevis enligt definitionen i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen (495/89), med undantag av bevis över placeringsfondsandelar.

2 §

Placeringsfonder som erhållit koncession i en stat som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra därmed jämförbara företag som bedriver gemensam placeringsverksamhet (fondföretag) får likväl med avvikelse från 1 mom. marknadsföra sina andelar till allmänheten i Finland och på dessa skall inte tillämpas vad denna lag nedan stadgar om fondbolag och placeringsfonder.

Sådana fondföretag som avses i 2 mom. skall innan de börjar marknadsföra sina andelar till allmänheten i Finland, om bankinspektionen så kräver, tillställa inspektionen följande på finska eller svenska:

1) intyg över att företaget erhållit koncession av den myndighet som i den stat där företaget har sitt säte motsvarar bankinspektionen,

2) fondens stadgar eller bolagsordningen,

3) fondprospektet, den senaste årsberättelsen och den därefter offentliggjorda halvårsrapporten, samt

4) upplysningar om vilka åtgärder som vidtagits för marknadsföring av företagets fondandelar i Finland och för betalningar till andelsägarna.

Sådana fondföretag som avses i 2 mom. får inleda marknadsföringen av sina andelar till allmänheten två månader efter att anmälan enligt 3 mom. gjorts, om inte bankinspektionen under den tiden av särskilda skäl förbjuder inledandet av marknadsföringen. De uppgifter som avses i 3 mom. skall offentliggöras på finska eller svenska och, om bankinspektionen så kräver, skall finska eller svenska användas då andelarna marknadsförs.

Fondföretag som erhållit koncession i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan av finansministeriet få tillstånd att marknadsföra sina andelar till allmänheten i Finland.

4 §

Utländska fondföretag får inte använda enbart den firma som registrerats i den stat där företaget har sitt säte, om dess användning i Finland vore ägnat att vilseleda allmänheten.

6 §

Tillsynen över att denna lag, med stöd av den utfärdade stadganden och myndigheters med stöd av dessa meddelade föreskrifter iakttas samt över fondbolagens och placeringsfondernas verksamhet och marknadsföringen av fondföretagens andelar utövas av bankinspektionen.

Bankinspektionen har rätt att av ett sådant utländskt fondföretag som avses i 2 § få de upplysningar som tillsynen förutsätter och att av företaget få kopior av handlingar som den anser vara nödvändiga för tillsynen.

Om bankinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska tillsynsmyndigheter som sköter motsvarande uppgifter stadgas i lagen om bankinspektionen (1273/90).

2 kap.

Fondbolags bildande

8 §

Finansministeriet kan återkalla ett fondbolags koncession, om bolaget i sin verksamhet i väsentlig grad har brutit mot lagar eller förordningar, föreskrifter som myndigheter meddelat med stöd av dessa, bolagets bolagsordning, koncessionsvillkoren eller stadgarna för de placeringsfonder som bolaget förvaltar eller om fondbolaget inte uppfyller villkoren för koncessionen.

10 §

Ett fondbolag vars ekonomiska verksamhetsförutsättningar och förvaltning uppfyller de krav som ställs på tillförlitlig placeringsfondsverksamhet skall beviljas koncession, om dess bildande inte strider mot ett allmänt intresse.


Ett fondbolags förvaltning anses inte uppfylla kraven på tillförlitlig placeringsfondsverksamhet, om inte fondbolagets och förvaringsinstitutets styrelsemedlemmar och verkställande direktör har erforderlig vandel eller om de inte har den erfarenhet som behövs för uppgifterna. Om sammansättningen av fondbolagets eller förvaringsinstitutets styrelse ändras eller om verkställande direktören byts ut, skall bankinspektionen informeras om detta ofördröjligen.

Finansministeriet skall avgöra en ansökan om koncession inom sex månader från det att ansökan inkommit. Om ministeriet under denna tid begär tilläggsutredningar av den sökande, räknas tidsfristen från den dag då ministeriet tagit emot tilläggsutredningen. Ansökan anses vara avslagen, om den inte avgörs inom den utsatta tiden.

3 kap.

Fondbolags förvaltning

13 §

Fondbolagets styrelse skall ha minst tre medlemmar. Minst hälften av styrelsemedlemmarna och verkställande direktören skall vara bosatta i Finland eller någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansministeriet kan av särskilda skäl bevilja bolaget tillstånd att göra avsteg från de krav som här stadgas.


14 §

Om utövning av den rösträtt aktierna i en placeringsfond medför vid bolagsstämman skall i varje särskilt fall beslutas separat i fondbolagets styrelse. Beslut får likväl inte fattas, om inte de medlemmar av styrelsen som valts av fondandelsägarna och som avses i 13 § 2 mom. understöder beslutet. Härvid skall i beslutet ges närmare anvisningar för omröstningar.

15 §

Fondbolaget, aktieägare i bolaget eller ett samfund som lyder under fondbolagets eller dess aktieägares bestämmanderätt får inte äga andelar i placeringsfonder som fondbolaget förvaltar.

I fråga om fondbolag eller förvaringsinstitut gäller att

1) medlemmar i styrelsen,

2) verkställande direktören,

3) revisorer och de funktionärer i en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget, samt

4) någon annan som är anställd hos fondbolaget eller förvaringsinstitutet och som har möjlighet att påverka besluten som gäller placeringen av fondens medel

för egen räkning får förvärva fondandelar i en sådan placeringsfond som fondbolaget i fråga förvaltar och som förvaringsinstitutet i fråga förvarar endast såsom långfristiga placeringar. En placering är långfristig, om tiden mellan förvärvet av fondandelen och dess överlåtelse mot vederlag, respektive överlåtelse mot vederlag och förvärv, är minst sex månader.

Den begränsning av handeln som avses i 2 mom. tillämpas också på ett sådant samfund i vilket någon som avses i 2 mom. ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj eller med någon annan som nämns i 2 mom. eller en medlem av dennes familj har bestämmanderätten.

Den som avses i 2 mom. får inte utan bankinspektionens tillstånd mot vederlag förvärva värdepapper av en placeringsfond som fondbolaget förvaltar och inte heller mot vederlag överlåta värdepapper till en dylik placeringsfond, om inte förvärvet eller överlåtelsen genomförs genom förmedling av sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen.

Den som avses i 2 mom. skall när han tillträder uppdraget underrätta fondbolaget om sitt innehav av sådana aktier och till aktier berättigande värdepapper i vilka medel för placeringsfonder som fondbolaget förvaltar kan placeras, avtal och förbindelser om förvärv eller överlåtelse av dylika värdepapper samt de förändringar i ägandeförhållandet av dylika värdepapper som uppgår minst till det belopp som bankinspektionen fastställt.

Den som avses i 2 mom. skall underrätta fondbolaget om vem som han är förmyndare för, om samfund som avses i 3 mom. och om andra samfund och stiftelser i vilka han har ett avsevärt inflytande. En person har ett avsevärt inflytande i ett samfund eller en stiftelse, om han där intar en sådan ställning som nämns i 2 mom. eller en därmed jämförbar ställning eller om han är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Anmälan enligt 5 mom. skall göras inom 14 dygn efter det ett uppdrag som nämns i 2 mom. togs emot eller efter det en ändring skedde i de omständigheter som nämns i 6 mom.

Vad som stadgas i 5 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen om register över aktieinnehav för dem som har insynsställning tillämpas på motsvarande sätt på register som fondbolaget för över värdepapper som ägs av de anmälningsskyldiga som nämns i 2 mom.

Bankinspektionen kan av särskilda skäl bevilja undantag från de begränsningar som avses i 2 och 3 mom.

En styrelsemedlem i fondbolaget som valts av fondandelsägarna får inte äga aktier i eller vara anställd hos fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Han får inte heller vara styrelse- eller direktionsmedlem i något annat fondbolag eller något annat förvaringsinstitut.

4 kap.

Placeringsfonder

16 §

I placeringsfondens namn skall ingå ordet placeringsfond. Placeringsfondens namn skall tydligt skilja sig från namnen på de placeringsfonder vilkas stadgar har fastställts före fonden i fråga. Benämningen placeringsfond får användas endast om en placeringsfond enligt denna lag.

17 §

I stadgarna för en placeringsfond skall anges

1) placeringsfondens namn samt fondbolagets och förvaringsinstitutets firma,

2) närmare grunder för utövandet av fondverksamheten,


4) grunderna för den ersättning som fondbolaget och förvaringsinstitutet får för sin verksamhet,

5) grunderna för vinstutdelningen samt var och hur vinstutdelningen sker,


9) när och var placeringsfondens halvårsrapport och fondprospekt, placeringsfondens och fondbolagets årsberättelse samt uppgifter om försäljnings- och inlösningspriser på fondandelar skall finnas tillgängliga för allmänheten, samt


18 §

En ändring av placeringsfondens stadgar träder i kraft en månad efter det bankinspektionen har fastställt ändringen, om inte inspektionen bestämmer något annat.

19 §

Fondbolaget får inte inleda marknadsföringen till allmänheten av andelarna i en placeringsfond som den förvaltar innan fondens stadgar har fastställts. Detsamma gäller i fråga om tillförande av medel till placeringsfonden.

23 §

Oberoende av vad som stadgas i 1 mom. kan placeringsfonden i sina stadgar föreskriva att ingen vinst alls ur fondens tillgångar utdelas till andelsägarna.

30 §

Ett andelsbevis skall ange

1) fondandelsägarens och placeringsfondens namn, fondbolagets firma samt förvaringsinstitutets firma,

2) andelsbevisets ordningsnummer,

3) antalet fondandelar som hör till andelsbeviset, samt

4) hur fondandelar inlöses.


31 §

Var och en har rätt att ta del av registret och att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret.

33 §

Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, skall försäljningen ske utan oskäligt dröjsmål, dock alltid inom två veckor efter det krav på inlösen framställdes hos fondbolaget. Inlösen skall ske så snart medlen från försäljningen av värdepapperen har influtit. Om inte placeringsfondens stadgar föreskriver något annat, skall andelen i överensstämmelse med 1 mom. inlösas till sitt värde på inlösningsdagen. Bankinspektionen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till att den tidsgräns som uppställts för försäljningen av värdepapperen överskrids.

5 kap.

Fondbolags placeringsverksamhet

35 §

Fondbolaget får inte bedriva annan verksamhet än placeringsfondsverksamhet, om inte finansministeriet beviljar tillstånd att bedriva verksamhet som väsentligen hör ihop därmed.

36 §

Fondbolaget skall sprida riskerna av placeringsverksamheten då det placerar placeringsfondens medel.

Placeringsfondens medel skall placeras utan oskäligt dröjsmål. De kan placeras i

1) värdepapper som i Finland är föremål för sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen,

2) värdepapper som är föremål för handel i ett omsättningssystem som finns eller verkar i en annan stat och som nämns i placeringsfondens stadgar samt som kan jämställas med sådan offentlig handel som avses i 1 punkten,

3) värdepapper vilkas emissionsvillkor omfattar en förbindelse att göra värdepapperen till föremål för offentlig handel inom ett år efter att de emitterats i ett sådant omsättningssystem som avses i 1 eller 2 punkten och som nämns i placeringsfondens stadgar,

4) andra värdepapper än de som avses i 1, 2 och 3 punkten samt sådana värdepapper enligt 3 punkten, som inte gjorts till föremål för offentlig handel ett år efter emissionen, till ett sammanlagt belopp som motsvarar högst en tiondedel av placeringsfondens värde, eller

5) fordringar som inte kan anses vara värdepapper, dock högst till ett sammanlagt belopp som motsvarar en tiondedel av placeringsfondens värde.

Bankinspektionen kan av särskilda skäl för en viss tid bevilja undantag från förpliktelsen enligt 2 mom.

De placeringar som avses i 2 mom. 4 och 5 punkten får tillsammans inte överstiga en tiondedel av placeringsfondens värde.

På de villkor som bankinspektionen uppställer kan fondbolaget för att främja en effektiv egendomsförvaltning placera medel ur placeringsfonden i sådana standardiserade options- och terminsavtal som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88). Med bankinspektionens tillstånd kan fondbolaget placera medel ur placeringsfonden i sådana options- och terminsavtal som gäller i 2 mom. 2 och 3 punkten nämnda värdepapper och som avses ge skydd mot valuta- och ränterisker.

Placeringsfonden skall ha de kontanta medel som verksamheten förutsätter.

Om rätten att placera i placeringsfonders fondandelar stadgas i 37 §.

37 §

Fondbolaget får av medlen i de placeringsfonder, som det förvaltar, i aktier i ett aktiebolag placera högst ett belopp som motsvarar en tiondedel av bolagets aktiekapital och en tjugondedel av röstetalet för samtliga aktier.

Fondbolaget får i värdepapperen för en och samma emittent av en placeringsfonds medel placera ett belopp som motsvarar högst en tiondedel av fondens medel. Placeringar i värdepapperen för en och samma emittent får, om de överstiger ett belopp som motsvarar en tjugondedel av placeringsfondens medel, sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens medel.

Fondbolaget får inte äga aktier i något annat fondbolag och inte heller placera medel ur placeringsfonder, som det förvaltar, i något annat fondbolags aktier. Fondbolaget får placera högst en tjugondedel av medlen för en placeringsfond, som det förvaltar, i andelar i placeringsfonder som något annat fondbolag förvaltar.

Oberoende av vad som stadgas i 2 mom. får fondbolaget placera 35 procent av placeringsfondens medel i värdepapper vilkas emittent eller garant är finska staten, en finländsk kommun eller en finländsk samkommun eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en delstat i en sådan stat eller något annat regionalt offentligt samfund eller ett internationellt offentligt samfund i vilket åtminstone två stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är medlemmar.

Oberoende av vad som stadgas i 2 mom. får fondbolaget placera högst en fjärdedel av placeringsfondens medel i masskuldebrev vilkas emittent är ett sådant kreditinstitut som är underkastat offentlig tillsyn avsedd att skydda skuldebrevsinnehavarna och som har sitt säte i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa placeringar får uppgå till högst fyra femtedelar av placeringsfondens medel.

Placeringsfondens medel får inte placeras i en placeringsfond som samma fondbolag förvaltar, om inte den senare fonden har specialiserat sig på placeringar inom ett visst geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor och om inte möjligheten till dylika placeringar nämns i placeringsfondens stadgar. Fondbolaget får inte ta ut avgifter eller kostnader för dylika placeringar.

Bankinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från en förpliktelse enligt 1-5 mom. och förbudet enligt 6 mom.

39 §

Fondbolaget får inte uppta kredit för placeringsfondsverksamheten eller bevilja kredit ur placeringsfondens medel. Fondbolaget får inte lämna egendom som tillhör placeringsfonden i pant för något annat syfte än som säkerhet för ansvar till följd av ett stadardiserat options- och terminsavtal, inte heller på annat sätt använda sådan egendom som kreditsäkerhet.

Bankinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid bevilja undantag från förbudet enligt 1 mom. Bankinspektionen har rätt att meddela föreskrifter om kreditupptagning eller om användning av egendom som kreditsäkerhet.

6 kap.

Förvaringsinstitut

40 §

Värdepapperen och övriga tillgångar i en placeringsfond skall förvaras i endast ett förvaringsinstitut. Institutet kan vara ett kreditinstitut, ett värdepappersförmedlingsföretag eller ett utländsk kreditinstituts filialkontor i Finland. Ett förvaringsinstitut kan anlita utländska kreditinstitut när det sköter uppgifter som gäller utländska värdepapper. Ett fondbolag kan vara förvaringsinstitut endast i de fall om vilka det stadgas i 8 kap.

Förvaringsinstitutet skall

1) se till att lagen och placeringsfondens stadgar iakttas vid sådan försäljning, emission och inlösen av andelar som fondbolaget utför åt fonden,

2) se till att andelarnas värde beräknas i överensstämmelse med lag och fondens stadgar,

3) iaktta fondbolagets föreskrifter, om de inte strider mot lag eller fondens stadgar,

4) se till att avgifter för åtgärder som berör en placeringsfonds medel betalas inom utsatt tid,

5) se till att en placeringsfonds intäkter används i överensstämmelse med lag och fondens stadgar.

Förvaringsinstitutet skall sköta sina uppgifter självständigt till förmån för fondandelsägarna.

Förvaringsinstitutet skall ha sitt säte i Finland eller, om det har sitt säte i någon annan stat, vara etablerat i Finland.

Om ett förvaringsinstitut beslutar låta bli att iaktta fondbolagets föreskrifter och bolaget inte återkallar dessa, skall bolaget begära utlåtande av bankinspektionen i saken.

41 §

Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall ingå en skriftlig överenskommelse om förvaringen och skötseln av tillgångarna. Överenskommelsen skall innehålla föreskrifter om utbyte av förvaringsinstitut. För överenskommelsen och ändringar i den skall begäras godkännande av bankinspektionen. Institutet får inte bytas utan inspektionens tillstånd.

Det som stadgas i 39 § om fondbolag gäller också förvaringsinstitut.

Det som denna lag stadgar om medlemmarna i ett förvaringsinstituts styrelse och om verkställande direktören skall på motsvarande sätt tillämpas på suppleanterna i styrelsen och suppleanten för verkställande direktören.

42 §

Förvaringsinstitutet är ansvarigt mot fondbolaget och placeringsfondens andelsägare för förluster som drabbar dem som följd av att institutet uppsåtligen eller av vårdslöshet låtit bli att sköta sina förpliktelser. En överenskommelse om överförande av detta ansvar på tredje person är ogiltig.

7 kap.

Revision och bokslut

46 §

Fondbolagets styrelse och verkställande direktör samt förvaringsinstitutets direktion eller styrelse och verkställande direktör skall bereda en revisor tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som denne anser behövas samt ge de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

47 §

Revisorn skall följa de särskilda anvisningar som meddelats av fondbolagets bolagsstämma och fondandelsägarstämman, om de inte strider mot lag, stadganden som givits med stöd av lag och föreskrifter som myndigheter meddelat med stöd av dessa, fondbolagets bolagsordning, placeringsfondens stadgar eller god revisionssed.


Revisorn skall kontinuerligt, minst en gång i månaden, granska riktigheten av det beräknade värdet av en fondandel och att fonden sköts enligt stadgarna.

49 §

Fondbolaget skall utan oskäligt dröjsmål till bankinspektionen sända fondbolagets och placeringsfondens bokslutshandlingar, revisionsberättelserna samt de handlingar om skötseln av fondbolaget och placeringsfonden vilka revisorerna överlämnat till styrelsen och kopior av protokollen från bolagets bolagsstämmor och fondandelsägarstämmorna samt fondens halvårsrapport.

50 §

Räkenskapsperioden för fondbolaget och placeringsfonden utgörs av kalenderåret, om inte bankinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta.

8 kap.

Överförande av och upphörande med placeringsfondsverksamhet

52 §

Återkallas fondbolagets koncession, träder bolaget i likvidation eller avträds bolagets egendom till konkurs eller upphör bolaget annars med sin verksamhet, skall förvaringsinstitutet omedelbart överta förvaltningen av placeringsfonden.

53 §

Då förvaringsinstitutet förvaltar en placeringsfond gäller i fråga om dess rättigheter och skyldigheter vid bedrivande av placeringsfondsverksamheten i tillämpliga delar vad som stadgas om fondbolag, om inte annat följer av detta kapitel.

Oberoende av vad som stadgas i 14 § får förvaringsinstitutet inte utöva rösträtten för de aktier som hör till placeringsfonden.

54 §

Under den tid förvaringsinstitutet förvaltar placeringsfonden får det inte ta emot placeringar i fonden eller lösa in fondandelar.

55 §

Då förvaringsinstitutet har övertagit förvaltningen av fonden, skall det utan dröjsmål vidta åtgärder för att överföra förvaltningen av fonden på något annat fondbolag eller för att upplösa fonden. Överföringen, som kräver tillstånd av bankinspektionen, skall ske så snart det är möjligt med beaktande av fondandelsägarnas intressen. Om överföring inte kan ske, skall institutet vidta åtgärder för att upplösa fonden.

Beslutar förvaringsinstitutet att upplösa fonden, skall det utan dröjsmål sälja de värdepapper som ingår i fonden. Sedan värdepapperen sålts och fondens skulder betalts eller medel avsatts därtill, skall institutet utskifta de återstående tillgångarna till fondandelsägarna.

Har förvaringsinstitutet överenskommit om att överföra förvaltningen av placeringsfonden på ett annat fondbolag och av bankinspektionen erhållit tillstånd därtill eller har institutet beslutat upplösa fonden, skall det omedelbart sända en kungörelse härom till Officiella tidningen och separat meddela fondandelsägarna. Om fonden upplöses, skall genom kungörelsen meddelas när och på vilket sätt de medel som avses i 2 mom. kan lyftas.

56 §

Har någon fondandelsägare inte inom ett år efter att de medel som avses i 55 § 2 mom. kunnat lyftas anmält sig för att lyfta de medel som han erhållit vid skiftet, skall förvaringsinstitutet omedelbart deponera dem hos överexekutor i enlighet med lagen om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/31).


9 kap.

Fondbolagens upplysningsplikt

57 §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond det förvaltar offentliggöra ett prospekt (fondprospekt). Prospektet skall hållas aktuellt och till det skall bifogas fondens stadgar.

Fondprospektet skall innehålla de väsentliga och tillräckliga uppgifter som behövs för att placerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av placeringsfondens fondandelar och deras värde.

Närmare föreskrifter om prospektets innehåll utfärdas genom beslut av finansministeriet.

57 a §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond det förvaltar offentliggöra en halvårsrapport åtminstone för de sex första månaderna av varje räkenskapsperiod. Halvårsrapporten skall offentliggöras inom två månader från utgången av rapportperioden.

Föreskrifter om halvårsrapportens innehåll utfärdas genom beslut av finansministeriet.

57 b §

Ett fondbolag skall för varje placeringsfond det förvaltar offentliggöra en årsberättelse för varje räkenskapsperiod. Årsberättelsen skall offentliggöras inom fyra månader från utgången av räkenskapsperioden.

Årsberättelsen skall innehålla bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen samt de väsentliga och tillräckliga uppgifter som behövs för att placerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av utvecklingen av fondens verksamhet och av dess resultat.

Närmare föreskrifter om årsberättelsens innehåll utfärdas genom beslut av finansministeriet.

10 kap.

Särskilda stadganden

67 a §

Ett utländskt fondföretag som marknadsför sina andelar i strid med 4 § 3 mom. kan förbjudas att fortsätta eller upprepa detta förfarande. Förbudet skall förstärkas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Om meddelande av förbud gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i 7 kap. 2 § 2 och 3 mom. värdepappersmarknadslagen.

11 kap.

Straffstadganden

69 §

Den som


2) försummar de skyldigheter för fondbolaget eller förvaringsinstitutet om vilka stadgas i 22 § 2 mom, 31, 33, 34, 36, 54 eller 57 §,

3) förvärvar eller överlåter värdepapper i strid med 15 § 2 mom.,

4) inkluderar en mot sanningen stridande eller vilseledande uppgift i ett fondprospekt som avses i 57 §, en halvårsrapport som avses i 57 a § eller en årsberättelse som avses i 57 b §, eller som

5) på något annat sätt än det som nämns i 1-3 punkten eller i 68 § bryter mot denna lag eller de föreskrifter som utfärdats med stöd av den skall

för placeringsfondsförseelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller för den stadgas strängare straff i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 309/92
EkUB 15/93
Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (85/611/EEG och 88/220/EEG).

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.