746/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av lagen om skuldebrev

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/47) ett nytt 5 kap. som följer:

5 kap.

Särskilda stadganden om masskuldebrev

34 §

Masskuldebrev kan emitteras av offentliga samfund och av bokföringsskyldiga.

Sådana masskuldebrev som har sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser skall benämnas debenturer. Den som emitterar debenturer eller ett samfund som hör till emittentens koncern eller ett samfund som hör till emittentens koncern eller ett samfund som tillsammans med emittenten hör till samma konsolideringsgrupp enligt kreditinstitutslagen får inte ställa säkerhet för betalning av debenturer.

Emittenten får inte mot vederlag återköpa debenturer före dessas förfallodag, om inte lånevillkoren berättigar därtill, och inte heller ta debenturer som pant.

Bankinspektionen för en förteckning över sådana masskuldebrevslån vilkas prospekt med stöd av 2 kap. värdepappersmarknadslagen (495/89) har tillställts bankinspektionen för godkännande. Envar har rätt att bekanta sig med förteckningen.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 318/92
EkUB 16/93
Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG, 87/345/EEG, 88/627/EEG, 89/298/EEG, 89/592/EEG och 90/211/EEG).

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.