741/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/88) 2 kap. 1 § 2 mom., 11 § 1 mom. och 12 § 1 mom., 3 kap. 2 § 3 mom., 5 § 1 mom. och 9 § 1 och 2 mom., 4 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 5 kap. 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 kap. 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1285/90), samt

fogas till 1 kap. 4 § ett nytt 4 mom., till 2 kap. 8 § ett nytt 2 mom. och till kapitlet en ny 13 §, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §
Marknadsparterna

Med utländskt optionsföretag avses i denna lag ett med ett optionsföretag jämförbart samfund som fått koncession och är beläget eller verkar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som optionsföretagets styrelse har beviljat rätt att idka handel med standardiserade optioner och terminer och att lämna dem till clearing.

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

1 §
Koncessionstvång och tillsyn

Tillsynen över den verksamhet som optionsföretagen, förmedlarna, marknadsgaranterna, mäklarna och de utländska optionsföretagen bedriver i anslutning till options- och terminsmarknaden utövas av bankinspektionen.

8 §
Optionsföretagets styrelse

Optionsföretagets styrelse får så som stadgas nedan bevilja ett utländskt opitionsföretag rätt att idka handel med standardiserade optioner och terminer och att lämna dem till clearing.

11 §
Marknadsgarant

Marknadsgarantsrättigheter kan beviljas finska kreditinstitut och värdepappersförmedlare samt utländska kreditinstituts filialer i Finland. Med finansministeriets tillstånd kan också andra sammanslutningar vars bundna egna kapital är minst 500 000 mark beviljas marknadsgarantsrättigheter i ett optionsföre-tag.


12 §
Mäklare

Mäklarrättigheter kan beviljas en fysisk person som är myndig och har bostadsort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt som uppfyller bestämmelserna i optionsföretagets reglemente om yrkeskunskap och erfarenhet och som inte har meddelats näringsförbud eller försatts i konkurs. Finansministeriet kan medge undantag från kravet på mäklares bostadsort.


13 §
Utländskt optionsföretag

Ett optionsföretag får på de villkor som bankinspektionen bestämmer bevilja ett utländskt optionsföretag rätt att idka handel med standardiserade optioner och terminer och att lämna dem till clearing.

3 kap.

Optionsföretagets verksamhet

2 §
Underliggande egendom och index

Indexoptioner och indexterminer för vilka kurser fastställs och med vilka handel idkas skall avse ett index som räknas ut på grundval av ändringarna i prisutvecklingen för värdepapper som i Finland har tagits upp till sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/89) eller genom något därmed jämförbart förfarande till handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Metoden för uträknande av index skall entydigt slås fast i optionsföretagets reglemente.

5 §
Clearing av optionsköp

Ett optionsföretag får godkänna sådana optioner och terminer för clearing, som har lämnats till clearing av en förmedlare eller en marknadsgarant och som grundar sig på köp av optionen i optionsföretaget eller i ett annat optionsföretag vars optionsköp företaget clearar. Optionsföretaget får på de villkor bankinspektionen bestämmer också för clearing godkänna sådana standardiserade optioner och terminer, som ett utländskt optionsföretag har lämnat till clearing.


9 §
Options- och terminskonton

Options- och terminskonton förs i optionsföretaget för förmedlarnas och deras kunders samt marknadsgaranternas och utländska optionsföretags räkning. Förmedlarna sköter sina kunders options- och terminskonton.

Options- och terminskontona skall indelas i kundernas konton, förmedlarnas egna konton samt marknadsgaranternas konton och utländska optionsföretags konton. Optionsföretag kan för förmedlarnas räkning ha samlingskonton på vilka sådana optioner och terminer bokförs som har uppstått under ett dygn. Avtal som skrivs på samlingskonton skall fördelas på kundernas och förmedlarnas egna konton före ingången av nästa dag då handel idkas.


4 kap.

Tillsyn över options- och terminsmarknaden

1 §
Tillsyn

Bankinspektionen skall se till att förmedlarna, marknadsgaranterna, mäklarna och utländska optionsföretag i den verksamhet som hänför sig till options- och terminsmarknaden iakttar denna lag och de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd av den samt respektive optionsföretags reglemente.

På bankinspektionens verksamhet enligt 1 och 2 mom. tillämpas lagen om bankinspektionen (1273/90).

5 kap.

Särskilda stadganden

2 §
Sekretess

Om bankinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska myndigheter som övervakar options- och terminsmarknaden stadgas i lagen om bankinspektionen.

8 §
Ändringssökande

På sökande av ändring i beslut som bankinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om bankinspektionen. Ändring i bankinspektionens beslut som avses i 2 kap. 3 § 3 mom. och 3 kap. 10 § får inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 318/92
EkUB 16/93
Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG, 87/345/EEG, 88/627/EEG, 89/298/EEG, 89/592/EEG och 90/211/EEG).

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.