731/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av 3 a § lagen om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § 3 mom. lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74),

sådant det lyder i lag av den 12 juni 1992 (506/92), som följer:

3 a §

Handels- och industriministeriet kan meddela detaljerade föreskrifter om till vilka delar de produktgrupper som nämns i en förordning som avses i 1 mom. omfattas av de i samma moment nämnda begränsningarna. Handels- och industriministeriet kan förplikta licenssökanden att lämna en redogörelse för den slutliga användaren av en vara eller en tjänst. Som redogörelse anses ett intyg som har utfärdats i det slutliga bestämmelselandet för exporten (slutanvändarintyg).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 51/93
EkUB 14/93

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.