719/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av 18 § övningsskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § övningsskolelagen av den 31 januari 1985 (143/85),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 augusti 1992 (711/92), som följer:

18 §

Den kommun där en elev vid en tidpunkt som anges genom förordning har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) är skyldig att till staten betala sin andel av kostnaderna för övningsskolan. Hemkommunens betalningsandel per elev räknas ut så att från den i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) stadgade kalkylerade statsandelsgrunden per elev i hemkommunens grundskola eller gymnasium dras av ett belopp som uträknas enligt skalan i 8 § 1 mom. nämnda lag och enligt hemkommunens bärkraftsklass. Om betalningsandelen gäller dessutom 40 § 1-3 mom. i den nämnda lagen.

Om elevens hemkommun inte är huvudman för något gymnasium, skall kommunens betalningsandel enligt 1 mom. beräknas på den kalkylerade statsandelsgrunden per elev för gymnasiet i den kommun där övningsskolan finns.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 81/93
KuUB 8/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.