716/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av lagen om Åbo universitet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1973 om Åbo universitet (1030/73) 13 §,

sådan den lyder i lag av den 21 januari 1983 (123/83),

ändras 5 § 3 mom. och 12 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 3 mom. i nämnda lag av den 21 januari 1983 och 12 § i lag av den 5 februari 1988 (110/88), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 21 januari 1983 och lag av den 22 juli 1991 (1091/91), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

5 §

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar universitetets beslutanderätt kan utses genom val, som förrättas inom universitetet. Endast en myndig person som hör till universitetet kan vara medlem i ett kollegialt förvaltningsorgan, om inte något annat stadgas nedan.

Studentkåren vid Åbo universitet kan utse de medlemmar i högskolans förvaltningsorgan som företräder studerandena. Om sättet att utse medlemmarna kan stadgas närmare genom förordning.


12 §

Till en tjänst som har inrättats med donations- eller testamentsmedel hör samma rättigheter och skyldigheter som till en annan motsvarande tjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 78/93
KuUB 6/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.