713/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 juli 1993

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Handels- och industriministeriet har

ändrat i sitt beslut av den 8 augusti 1990 om tillämpningen av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (683/90) 2 § 3 mom. 4 punkten och rubriken för 3 kap. samt

fogat till beslutet en ny 7 a § som följer:

2 §

4) en brännbar gas eller en mycket lättantändlig, lättantändlig eller antändlig brännbar vätska används vid alstring av värme för industriell verksamhet samt


3 kap.

Bestämmelser om förvaring av kemikalierna


7 a §
Förvaring av hälso- och miljöfarliga kemikalier

Hälso- och miljöfarliga kemikalier skall förvaras i emballage enligt kemikalielagen på platser som är reserverade för dem skilt från livsmedel och fodermedel.

Giftiga och mycket giftiga kemikalier skall förvaras i ett låst utrymme eller annars så att obehöriga inte kommer åt dem.

Kemikalier som reagerar kraftigt med varandra skall förvaras skilt från varandra så att de till följd av en olycka eller ett missöde inte kan orsaka hälso- eller miljöskador.

I utrymmen där hälso- och miljöfarliga kemikalier förvaras skall iakttas behörig ordning och sörjas för ventilation samt för att kemikalierna vid ett missöde kan tillvaratas eller oskadliggöras.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 21 juli 1993

Handels- och industriminister
Pekka Tuomisto

Industrirådet
Seppo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.