709/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) 51 och 99 §§,

ändras 10 § 2 mom., 11 och 13 §§, 15 § 6 punkten, 20 §, 21 § 3 mom., 52 § 4 mom., 53 och 54 §§, 71 § 2 mom., 79 § 1 mom., 91 § 2 mom., 93 §, 97 § 2 mom. och 98 § 3 mom.,

av dessa lagrum 11 och 53 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 30 december 1982 (1110/82) och 20 §, 21 § 3 mom., 91 § 2 mom. och 97 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 49 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

10 §

Beslut om inlösningstillstånd skall utan dröjsmål genom tjänstebrev meddelas lantmäteribyrån, vilken samtidigt skall tillställas exemplar av ansökningshandlingarna, ävensom i den ordning som stadgas i 9 § 1 mom. dem som enligt 8 § skall höras i saken samt sökanden.


11 §

Förordnande om verkställande av inlösen utfärdas av lantmäteribyrån sedan den fått kännedom om det beslut genom vilket inlösningstillstånd beviljats.

Förordnande om verkställande av inlösen enligt 5 § 2 mom., inlösen av en del av en tomt samt sådan annan inlösen till vilken sökanden har rätt utan inlösningstillstånd utfärdas av lantmäteribyrån på ansökan.

13 §

Till förrättningsingenjör skall lantmäteribyrån förordna en lantmäteriingenjör som verkställer lantmäteriförrättningar och är tillräckligt förtrogen med inlösningsärenden. Om en förrättning i sin helhet sker inom en kommuns stadsplane- eller byggnadsplaneområde och ifrågavarande kommun inte är sakägare vid inlösningsförrättningen, kan med kommunens samtycke dess fastighetsingenjör som har motsvarande förtrogenhet med inlösningsärenden förordnas till förrättningsingenjör.

15 §

Vid inlösningsförrättning skall:


6) fastigheter bildas samt behandlas andra angelägenheter som ansluter sig till verkställandet av inlösningen och ankommer på inlösningskommissionen att avgöra, enligt vad som nedan närmare stadgas.

20 §

Inlösningar som grundar sig på ett och samma inlösningstillstånd skall behandlas vid samma förrättning. Lantmäteribyrån kan dock vid utfärdandet av förrättningsförordnande eller under förrättningen åtskilja på samma inlösningstillstånd grundade inlösningar för behandling vid olika förrättningar, om det för påskyndande av inlösningen eller av annan orsak är nödvändigt.

21 §

Vid förrättningen skall nödvändig rågång verkställas. Om det under förrättningen för bestämmande av objektet för inlösningen är nödvändigt att utföra tomtmätning eller mätning av allmänt område, skall byggnadsnämnden på framställning av förrättningsingenjören bestämma att en sådan förrättning skall verkställas.

Bildande av fastigheter
49 a §

Av ett område som har inlösts enligt denna lag bildas en eller flera expropriationsenheter så att av områden som har inlösts för olika användningssyften bildas olika enheter. Expropriationsenheter kan även bildas på annat sätt, om den som ansöker om inlösen begär detta eller om det annars är ändamålsenligt och fastighetssystemets klarhet inte äventyras. Med inlösarens medgivande kan ett inlöst område införlivas med en expropriationsenhet som han äger sedan tidigare och som tjänar samma syfte. Områden som hör till olika kommuner får inte ingå i en och samma expropriationsenhet.

Om inlösen sker med stöd av byggnadslagen, kan av det inlösta området på inlösarens begäran bildas en annan fastighet än en expropriationsenhet. När tomtmätning eller mätning av allmänt område har utförts på det område som är föremål för inlösningen, skall det inlösta området dock i fastighetsregistret införas som tomt eller allmänt område, såvida förutsättningar för införande föreligger, med iakttagande av lagen om skifte inom planläggningsområde (101/60).

Om en lägenhet bildas av ett inlöst område, skall för denna fastställas andelstal och mantal med iakttagande av vad lagen om skifte stadgar om styckning.

52 §

Sökanden skall utan dröjsmål underrätta lantmäteribyrån om att ersättning har betalts och samtidigt framlägga utredning om detta.

53 §

Sedan inlösningsbeslutet till alla delar vunnit laga kraft samt ersättning i ett för allt behörigen har betalts och i 45 § 2 mom. avsedd säkerhet ställts, skall förrättningsingenjören utan dröjsmål sända förrättningshandlingarna och förrättningskartorna till fastighetsregisterföraren. Fastighetsregisterföraren skall därefter utan dröjsmål göra behövliga anteckningar om inlösningen i fastighetsregistret.

Då förvärv av äganderätten till en fastighet eller ett område som skall inlösas eller då uppkomsten av andra till avslutande av inlösningen hörande rättsverkningar är av vikt för att syftet med inlösningen skall kunna nås och då besvär över inlösningsbeslutet gäller endast ersättningar eller kostnader eller annars någon sådan omständighet som inte inverkar på bestämmandet av föremålet för inlösningen eller på anteckningar som annars skall göras i fastighetsregistret, kan behövliga registeranteckningar om förrättningen göras på anhållan av den som ansökt om inlösen, även om inlösningsbeslutet inte till alla delar vunnit laga kraft, under förutsättning att den av inlösningskommissionen fastställda inlösningsersättningen behörigen har betalts. Gäller besvär som utgör hinder för registrering endast vissa av de fastigheter som hör till förrättningen, kan registeranteckningarna rörande de övriga fastigheterna göras utan inväntande av att inlösningsbeslutet skall vinna laga kraft. Ovan avsedda anhållan skall riktas till lantmäteribyrån, som skall tillställa fastighetsregisterföraren de uppgifter som behövs för registreringen samt anmäla anhållan om registrering till jorddomstolen. Jordrättsdomaren kan förbjuda registrering till dess besvären har avgjorts.

54 §

En inlösning anses avslutad när de anteckningar som avses i 53 § 1 mom. har gjorts eller förutsättningar för anteckning konstaterats föreligga, men anteckning inte är nödvändig.

Fastighetsregisterföraren skall utan dröjsmål meddela lantmäteribyrån att inlösningsförrättningen har antecknats i fastighetsregistret, varefter lantmäteribyrån skall underrätta den myndighet som har utfärdat inlösningstillståndet om att inlösningen har avslutats och, när det är fråga om inlösning enligt 3 § 2 punkten, genom enskild delgivning meddela ägaren eller innehavaren detta. Angående anmälan till domare stadgas i 79 § 1 mom.

71 §

Nås inte överenskommelse om tilläggsersättning, skall denna bestämmas vid en förrättning som hålls på ansökan av den som har framställt yrkandet. Vid förrättningen skall stadgandena om inlösningsförrättning iakttas i tillämpliga delar. Lantmäteribyrån utfärdar förordnande om verkställande av förrättning.


79 §

När inlösningen är avslutad skall lantmäteribyrån utan dröjsmål härom underrätta vederbörande domare, som skall anteckna i lagfarts- och inteckningsregistret att inlösningen är avslutad.


91 §

Om meddelande av besvärsanvisning, förfarandet vid sökande av ändring och behandlingen av besvärsärenden gäller vad som stadgas i lagen om skifte. Missnöje behöver dock inte anmälas särskilt. Efter besvärstidens utgång skall lantmäteribyrån utan att inhämta de med utslaget nöjda sakägarnas förklaringar och förrättningsingenjörens utlåtande tillsända högsta domstolen besvärshandlingarna och vid behov även jorddomstolens handlingar i målet.


93 §

I beslut som lantmäteribyrån givit med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär, utom när fråga är om avslag på ansökan som gäller förrättningsförordnande.

97 §

Ärenden som avses i 1 mom. avgörs vid inlösningsförrättningen. Förordnande om verkställande av förrättning meddelas av lantmäteribyrån på ansökan av den som yrkar inlösen eller ersättning eller av den inlösnings- eller ersättningsskyldige.


98 §

Vad 81 och 82 §§ stadgar om sökandens skyldigheter skall tillämpas på den som är inlösnings- eller ersättningsskyldig. Avstår en ägare från inlösning, skall han ersätta den inlösningsskyldige de kostnader denne erlagt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

Vad denna lag stadgar om fastighetsregister och fastighetsregisterförare gäller i tillämpliga delar jordregister och tomtbok samt kartverks- och dataservicebyråerna och den som för tomtbok.

På inlösningsförrättningar som har avslutats innan lagen träder i kraft skall tidigare stadganden tillämpas.

RP 47/93
JsUB 9/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.