698/1993

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 52 b § arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927,

sådan den lyder ändrad genom riksdagens beslut av den 18 februari 1983 och den 13 februari 1987 (377/83 och 319/87),

ändras 33 § 3 mom., 37 §, 41 § 2 mom. samt 52 c § 2 och 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 33 § 3 mom. samt 52 c § 2 och 5 mom. i riksdagens beslut av den 29 mars 1989 (298/89), 41 § 2 mom. i nämnda beslut av den 18 februari 1983 och 37 § i riksdagens beslut av den 25 februari 1992 (167/92), samt

fogas till 41 §, sådan den lyder i nämnda beslut av den 18 februari 1983, ett nytt 3 mom. och till arbetsordningen en ny 52 d §, som följer:

33 §

Vid plena som hålls för behandling av ärenden enligt 36 b, 37 a eller 37 b § riksdagsordningen förrättas inte namnupprop.

37 §

Anföranden, som på förhand före plenum har begärts för diskussion vid föredragningen av budgetpropositionen, vid handläggningen av statsutskottets betänkande om propositionen, vid handläggningen av ett meddelande eller en redogörelse från statsrådet eller vid handläggningen av ett svar eller ett meddelande med anledning av en interpellation, skall grupperas enligt de anvisningar som talmanskonferensen har fastställt så att ordet ges enligt de i riksdagen företrädda riksdagsgruppernas storlek från den största till den minsta. På motsvarande sätt skall, om talmanskonferensen så beslutar, förfaras vid behandlingen av en tilläggsbudgetproposition och behandlingen av något annat viktigt ärende. Sedan svar har avgivits eller meddelande lämnats med anledning av en interpellation ges ordet likväl först till den första undertecknaren av interpellationen. Sedan debatten vid plenum har inletts tillämpas när ordet begärs och ges 57 § 1 mom. riksdagsordningen och 36 § ovan.

41 §

Ett meddelande eller en redogörelse från statsrådet eller en interpellation kan inte bordläggas sedan debatten om dem inletts. Om framskjutande av beslut i nämnda ärenden stadgas i 52 §.

En upplysning från statsministern och ett ärende enligt 36 § riksdagsordningen kan inte bordläggas.

52 c §

Ett spörsmål som framställs för att besvaras av statsrådet skall lämnas in till talmannen senast klockan 11 två dagar före det plenum som avses i 1 mom. Talmanskonferensen skall utan dröjsmål besluta vilka spörsmål som skall tillställas statsrådet för besvarande.


Utan hinder av 38 § skall riksdagsmännen framställa sina spörsmål och hålla sina anföranden från sina platser samt medlemmarna av statsrådet ge sina svar och hålla sina anföranden från de för dem reserverade platserna i plenisalen.

52 d §

Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om framställande av förslag som avses i 36 b § riksdagsordningen, och av spörsmål som avses i 37 a §, om tidpunkten för en debatt, om den tid som anslås för en debatt, om informationen om att en debatt anordnas och om anförandena under den.

Om ett särskilt plenum ordnas för en debatt som avses i 1 mom., hålls det i allmänhet på en torsdag.

Utan hinder av 38 § riksdagsordningen skall i en debatt med anledning av en upplysning från statsministern enligt 36 a § riksdagsordningen eller om ett ärende som avses i dess 1 mom. riksdagsmännen hålla sina anföranden från sina platser, samt statsministern och de övriga medlemmarna av statsrådet hålla sina anföranden, med undantag för upplysningen från statsministern, från de för dem reserverade platserna i plenisalen.


Dessa ändringar i arbetsordningen träder i kraft samma dag som lagen den 26 juli 1993 om ändring av riksdagsordningen (691/93) och de bör anses ha förfallit samma dag som ovan nämnda lag, om den förfaller.

Helsingfors den 22 juni 1993

På riksdagens vägnar


Mikko Pesälä talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.