688/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 21 § 1, 2 och 4 mom., 34 och 35 §§, 36 § 1 och 2 mom. samt 47 § 1 mom.,

av dessa lagrum 21 § 2 mom. och 34 § sådana de lyder i förordning av den 14 juni 1991 (933/91), 35 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 januari 1991 (176/91), genom nämnda förordning av den 14 juni 1991 och genom förordning av den 27 november 1992 (1174/92) och 36 § 1 och 2 mom. samt 47 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 25 januari 1991, samt

fogas till 47 § sådan den lyder i sist nämnda förordning ett nytt 7 mom. som följer:

21 §

I grundskolans första och andra årskurs ges undervisning i läroämnena och elevhandledning under 19-21, i tredje och fjärde årskursen under 23-25, i femte och sjätte årskursen under 24-26 och i varje högre årskurs under genomsnittligt 30 samt i specialklasser på högstadiet under 27-30 lektioner per femdagars arbetsvecka. Därutöver kan elever meddelas stödundervisning. På grundskolans förstadium ges undervisning och elevhandledning under 18-20 lektioner per femdagars arbetsvecka.

Om en elev på lågstadiet deltar i undervisningen i ett frivillgit ämne, kan antalet veckotimmar för eleven vara två timmar större än vad som stadgas i 1 mom., stödundervisningen undantagen.


Vid orientering i arbetslivet och annan undervisning som meddelas utanför skolan kan undantag från stadgandena i denna paragraf göras i enlighet med vad som stadgas i arbetsplanen. Dessutom kan av särskilda skäl undervisning meddelas en del av eleverna även under annan tid än skolans ordinarie arbetsdagar, dock inte under skolans ferietid.

34 §

I grundskolan kan från lågstadiet undervisning ges som frivilligt ämne i det andra inhemska språket, samiska och finska eller enbart i samiska och främmande språk.

35 §

I läroplanen för grundskolans högstadium skall som för alla elever gemensamma ämnen ingå modersmålet, det andra inhemska språket, ett främmande språk, religion, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, musik, teckning, huslig ekonomi, slöjd, teknisk slöjd och textilslöjd samt gymnastik. Undervisningen i det andra inhemska språket och i det för alla gemensamma främmande språket ordnas i grundskolan enligt de lärokurser av olika omfattning som begynner från lågstadiet och från högstadiet.

Det främmande språket är engelska eller annat främmande språk i vilket i dess ställe har meddelats undervisning på lågstadiet. I läroplanen för högstadiet skall även ingå timmar som reserverats för elevhandledning. I elevhandledningen ges eleverna förutom lektioner även annan handledning.

På grundskolans högstadium kan som tillvalsämnen ingå fördjupade eller tillämpade studier i läroämnen enligt 1 mom., helheter som består av flera ämnen, främmande språk och ämnen som ansluter sig till datateknik. Benämningarna på tillvalsämnena fastställs i läroplanen. I skolor med elever som bor inom samernas hembygdsområde skall tillvalsämnet vara samiska.

36 §

Utan hinder av 33-35 §§ kan språkundervisningen inom specialundervisningen ordnas så att som gemensamt ämne endast undervisas i antingen det andra inhemska språket eller i engelska. I stället för de timmar som används för språkundervisning undervisas då i andra ämnen som hör till läroplanen.

I undervisningsgrupper, där undervisning meddelas elever som avses i 32 § 3 mom. grundskolelagen, kan undervisningen med avvikelse från 1 mom. ordnas så att det som gemensamt ämne varken undervisas i det andra inhemska språket eller i främmande språk. I stället meddelas undervisning i andra ämnen som hör till läroplanen. Läroämnena kan kombineras till ämneshelheter enligt läroplanen.


47 §

Vid varje läsårs slut och minst en gång under läsåret skall en elevs uppförande och uppmärksamhet samt kunskaper och färdigheter bedömas i de olika ämnena antingen med siffror eller med verbal bedömning. Siffrorna införs i skolans elevförteckning och i betygen. Om verbal bedömning har använts, skall uppgift om den införas i elevförteckningen. Då verbal bedömning används, skall även uppgift om en elevs uppflyttning till följande årskurs införas i betyget och elevförteckningen.


Utbildningsstyrelsen kan bestämma om vilka ämnen som bedöms med gemensamt vitsord.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

En läroplan som utarbetats enligt denna förordning kan tas i bruk vid ingången av läsåret 1994-95. När denna förordning träder i kraft kan en läroplan som utarbetats enligt tidigare gällande 34-36 §§ följas tills kommunen tar i bruk en läroplan som utarbetats enligt denna förordning.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.