687/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av förordningen om steinerpedagogiska specialskolor

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 24 juli 1987 om steinerpedagogiska specialskolor (688/87), 5 §, 10 § 3 mom., 17 §, 23 § 1 mom. och 29 och 31 §§ samt

ändras 4 § 1 mom. 5, 8 och 9 punkten och 2 mom., 9 och 12 §§, 15 § 1 och 2 mom., 16 och 18 §§, 23 § 2 mom. 5 punkten samt 25-28, 30 och 32 §§,

av dessa lagrum 27 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 11 december 1992 (1308/92), som följer:

4 §

Skolan skall ha ett reglemente med bestämmelser om


5) fördelningen av organens och befattningshavarnas befogenheter och arbetsuppgifter,


8) befrielse av en elev från studier i visst ämne, samt

9) andra nödvändiga frågor som gäller skolan.

Reglementet och ändringar i det fastställs av utbildningsstyrelsen.

9 §

Skolan skall ha en av lärarkollegiet utarbetad och av utbildningsstyrelsen fastställd läroplan, som skall följas i undervisningen. I läroplanen bestäms om de allmänna arrangemangen i skolarbetet, om arbetstiden, läroämnena och lärokurserna i dem, antalet veckotimmar och det sammanlagda timantalet, antalet timmar som används för undervisning i sin helhet och per läroämne, elevbedömningen, stöd- och terapiundervisningen, elevhandledningen och den undervisning som meddelas på annat håll än i skolan och om klubbverksamheten.

För organiseringen av skolarbetet under ett läsår utarbetar lärarkollegiet en på läroplanen baserad arbetsplan, som direktionen godkänner.

12 §

Skolan skall ha av lärarkollegiet utarbetade ordningsregler.

15 §

Behörig för en befattning som specialklasslärare på förskolstadiet är den som har behörighet för en lämplig tjänst som specialklasslärare eller den som har avlagt barnträdgårdslärarexamen och slutfört fristående speciallärarstudier inom ett delområde av specialundervisningen som motsvarar befattningen eller som inom en studieinriktning som motsvarar befattningen har avlagt speciallärarexamen eller den som vid en lärar- eller speciallärarutbildningsanstalt för steinerskolor har slutfört studier som utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga. Dessutom skall sökanden ha tillräcklig förtrogenhet med de uppgifter som ankommer på en specialklasslärare på förskolstadiet vid en steinerpedagogisk specialskola.

Behörighetsvillkor för övriga befattningar som nämns i 14 § är med undantag av undervisningsövningar sådan behörighet som krävs av motsvarande lärare vid grundskolan eller sådana vid en lärarutbildningsanstalt för steinerskolor slutförda studier som utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga eller sådana läkepedagogiska studier vid en steinerpedagogisk speciallärarutbildningsanstalt som utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga samt i alla tre fallen tillräcklig förtrogenhet med läraruppgifter vid en steinerpedagogisk specialskola.


16 §

Om anställning av lärare och speciallärare beslutar lärarkollegiet.

18 §

Skolans direktion kan med tillstånd av utbildningsstyrelsen inrätta befattningar, vilkas innehavare utför andra än undervisningsuppgifter och anställa tillfälliga arbetstagare.

23 §

För fortlöpande statsandel fordras:


5) att skolans lärare i sina undervisningsämnen har kunskaper och färdigheter som utbildningsstyrelsen anser vara tillräckliga.

25 §

Skolan är underställd undervisningsministeriets och länsstyrelsens tillsyn och inspektion.

Undervisningsministeriet och länsstyrelsen skall ges de uppgifter om skolan som behövs i det enskilda fallet.

Skolan skall tillställa statistikcentralen statistiska uppgifter om skolan.

26 §

Om det i skolans verksamhet framkommer missförhållanden, skall länsstyrelsen utan dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa dem och vid behov underrätta utbildningsstyrelsen om saken.

Utbildningsstyrelsen kan, sedan den gett skolan tillfälle att inom utsatt tid eller omedelbart avhjälpa missförhållandet, be den behöriga myndigheten vidta åtgärder för att vid vite förplikta huvudmannen eller direktionen för skolan att avhjälpa missförhållandet eller avsätta skolans direktion och förordna en eller flera sysslomän att med direktionsbefogenheter sköta skolans förvaltning under viss tid. Vid behov kan utbildningsstyrelsen underrätta undervisningsministeriet om saken. Skolans huvudman skall betala sysslomännen ett arvode som utbildningsstyrelsen fastställer.

27 §

Undervisningsministeriet kan, efter att ha gett skolan tillfälle att inom utsatt tid eller omedelbart avhjälpa ett missförhållande, helt eller delvis vägra skolan rätt till statsandel.

28 §

Skolans räkenskapsår är ett kalenderår. En av revisorerna skall vara godkänd antingen av centralhandelskammaren eller av en handelskammare.

30 §

Genom besvär får ändring inte sökas i beslut som gäller ärenden i vilka ändring inte kan sökas i skolor som ersätter grundskolan och i privata gymnasier.

32 §

Beslut som med stöd av lagen om steinerpedagogiska specialskolor, denna förordning eller skolans reglemente har fattats om en elev kan överklagas hos länsstyrelsen såsom i skolor som ersätter grundskolan och i privata gymnasier.

Om förfarandet, ändringssökande och länsstyrelsens befogenheter i frågor som avses i 1 mom. gäller vad som stadgas om skolor som ersätter grundskolan och om privata gymnasier.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.