682/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om ändring av 8 och 85 §§ grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 8 § 1 mom. och 85 § 1 mom.,

av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (171/91), som följer:

8 §

Skoldistriktets gränser och skolornas placering fastställs genom distriktsindelning.


85 §

För de ungdomar som har avslutat sin skolgång i grundskolan kan genom grundsko-lans försorg ordnas sådan verksamhet som främjar deras studie- och bildningsintressen och överensstämmer med grundskolans mål.Denna lag träder i kraft den 1 augusti1993.

RP 82/93
KuUB 7/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.