667/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om försvarsmaktens körkort

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 82 c § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 augusti 1990 (676/90):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Om de körkort som krävs för att föra försvarsmaktens motordrivna fordon (militärkörkort) och villkoren för dessa körkort samt om meddelande av förarundervisning och om förarexamina inom försvarsmakten gäller, om inte något annat stadgas i denna förordning, i tillämpliga delar vad som stadgas i vägtrafiklagen (267/81) och körkortsförordningen (845/90).

Vad som i denna förordning stadgas om försvarsmakten gäller också i tillämpliga delar gränsbevakningsväsendet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) försvarsmaktens fordon i förordningen om fordons instruktion och utrustning (1256/92) eller militärfordonsförordningen (560/92) avsedda motordrivna fordon som ägs eller varaktigt innehas av försvarsmakten och som är registrerade i försvarsmaktens eller Bilregistercentralens fordonsregister, dock inte pansarfordon,

2) militärkörkort körrätt som har beviljats av en militär myndighet och som innebär rätt att föra försvarsmaktens fordon,

3) körtillstånd ett tillstånd av en militärmyndighet att med stöd av körkort föra försvarsmaktens fordon,

4) körkort ett körkort enligt körkortsförordningen,

5) förarundervisning den undervisning som skall ges för militärkörkort,

6) förarutbildning annan fordonsutbildning än sådan som ges för militärkörkort, och

7) fordonsinspektör den som håller förarexamen inom försvarsmakten.

3 §
Medförande av körkort och militärkörkort eller körtillstånd

Körkort och militärkörkort eller körtillstånd skall medföras vid körning och på uppmaning visas för en polisman, fordonsinspektör, militärpolis eller annan trafikövervakare eller en direkt förman.

4 §
Försvarsmaktens körkorts-, körtillstånds- och fordonsklasser

Militärkörkort och körtillstånd klassificeras enligt körkortsförordningen. Till försvarsmaktens fordonskombinationer av klass C räknas dock även fordonskombinationer med en dragbil av denna klass och ett släpfordon med en totalvikt på högst 1 000 kg samt, då det gäller bandlastbilar eller motsvarande för specialändamål konstruerade bilar enligt militärfordonsförordningen, med ett tillkopplat släpfordon med en totalvikt på högst 2 000 kg.

Till fordon av klass T räknas inom försvarsmakten även terrängfordon.

Försvarsministeriet meddelar föreskrifter om körkorts- och körtillståndsklassificeringen i fråga om de specialfordon, pansarfordon och hydrokoptrar som avses i militärfordonsförordningen.

5 §
Körrättens omfattning

Försvarsmaktens fordon får föras av den som för fordonet i fråga har ett giltigt

1) militärkörkort, eller

2) körkort och körtillstånd.

Försvarsmaktens fordon får även föras med stöd av körkort som berättigar till förande av fordon av fordonsklassen i fråga när det är fråga om

1) fordon av klass B, utom utryckningsfordon, eller fordonskombinationer av klass BE,

2) utbildning för körtillstånd av en klass som motsvarar körkortsklassen eller en lägre klass,

3) körundervisning vid förarundervisning med fordon av klass B eller C,

4) körundervisning vid förarundervisning med fordon av klass D eller E, förutsatt att eleven har ett körkort av minst klass C,

5) provkörning i anknytning till besiktning av fordon som utförs av en myndighet eller någon annan som utför besiktningen,

6) flyttning eller provkörning av fordon i omedelbar anknytning till konstruktionsändring, reparation eller service som gäller fordonet,

7) provkörning i terräng eller inom ett avstängt område under tillsyn av en lärare som innehar försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller av en fordonsinspektör,

8) en person som har trafiklärartillstånd och som sköter förarundervisning inom försvarsmakten, eller

9) ett prov på körförmåga i samband med förnyande av militärkörkort.

6 §
Ålderskrav

Den som fyllt 19 år kan få militärkörkort för förande av försvarsmaktens fordon av klass D eller fordonskombinationer av klass CE eller DE.

2 kap.

Beviljande av militärkörkort och körtillstånd

7 §
Förutsättningarna för beviljande av militärkörkort

Militärkörkort kan beviljas

1) den som är anställd vid försvarsministeriet, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet samt kadetter och institutofficerselever,

2) beväringar som förordnats till förare av försvarsmaktens fordon,

3) reservister som deltar i repetitionsövningar samt

4) andra personer för en viss tid enligt vad huvudstaben bestämmer.

Utöver vad som i 70 § 1 och 2 mom. vägtrafiklagen stadgas om förutsättningar för beviljande av körkortstillstånd krävs för beviljande av militärkörkort

1) att mottagaren högst tre månader tidigare har godkänts i försvarsmaktens förarexamen för militärkörkort av motsvarande klass,

2) att han inte under de två senaste åren genom domstolsutslag har konstaterats skyldig till användning av försvarsmaktens fordon i strid med bestämmelserna, och

3) att han inte på grund av personliga egenskaper är olämplig som förare.

8 §
Förutsättningarna för beviljande av körtillstånd

Körtillstånd kan beviljas

1) en person som avses i 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten och som har utbildats till förare av ett av huvudstaben särskilt bestämt fordon av klass T, B eller C eller som erhållit special- eller pansarfordonsutbildning inom försvarsmakten, och

2) andra personer och reservister som deltar i repetitionsövningar enligt vad försvarsministeriet bestämmer.

Ytterligare förutsättningar för beviljande av körtillstånd är

1) att personen uppfyller de villkor som stadgas i 7 § 2 mom. 2 och 3 punkten, och

2) att han har ett gällande körkort av motsvarande klass.

9 §
Beviljande av samt giltighetstiden för militär- körkort och körtillstånd

Militärkörkort och körtillstånd beviljas

1) beväringar utan ansökan, av kommendören för truppförbandet, av stabchefen eller kommendören för truppenheten, av föreståndaren för försvarsinstitutet eller en separat militär inrättning, eller av staben för ett militärlän eller staben för flygstridskrafterna,

2) reservister som deltar i reservövningar, utan ansökan, av en fordonsinspektör, samt

3) andra personer, på ansökan, av staben för ett militärlän eller för luftstridskrafterna enligt vad huvudstaben närmare bestämmer; den som tjänstgör vid försvarsministeriet, huvudstaben, försvarsmaktens materielverk, staben för sjöstridskrafterna eller vid staben för gränsbevakningsväsendet dock av huvudstaben.

Militärkörkort och körtillstånd beviljas

1) en person som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten för den tid han tjänstgör vid försvarsministeriet, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet,

2) en beväring för den tid han tjänstgör som beväring samt en reservist som deltar i repetitionsövningar under den tid reservövningarna varar, eller

3) för en viss tid, högst fem år i sänder.

10 §
Förnyande av militärkörkort och körtillstånd

Militärkörkort kan förnyas utan att det krävs förarexamen när körkortsinnehavarens arbets- eller tjänsteförhållande vid försvarsministeriet, försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet fortsätter efter ett avbrott på högst två år.

Ett militärkörkort som tidigare har beviljats en reservist kan förnyas för tiden för en repetitionsövning utan att förarexamen krävs, förutsatt

1) att reservisten har ett gällande körkort av minst samma klass,

2) att han visar att han har upprätthållit sin körskicklighet,

3) att han har fått tillräcklig utbildning för de av försvarsmaktens fordon som han har förordnats till förare för, samt

4) att det inte finns andra hinder för att förnya körkortet.

Ett militärkörkort som tidigare beviljats en reservist kan även förnyas utan att förarexamen krävs, om

1) det har gått högst två år sedan beväringstjänsten avslutades, eller

2) det har gått högst två år sedan den tidigare repetitionsövning under vilken reservisten har kört motsvarande fordon.

Om förnyande av körtillstånd gäller i tillämpliga delar vad som i denna paragraf stadgas om förnyande av militärkörkort.

Militärkörkort och körtillstånd förnyas av den militärmyndighet som har rätt att bevilja körkortet eller körtillståndet.

11 §
Indragning av militärkörkort och körtillstånd

Militärkörkort och körtillstånd kan dras in, om det enligt vägtrafiklagen föreligger förutsättningar för att utfärda körförbud eller temporärt körförbud.

Ett militärkörkort skall dras in för en bestämd tid, tills vidare eller helt och hållet, om innehavaren har meddelats körförbud.

Ett militärkörkort och körtillstånd kan även dras in för en bestämd tid eller helt och hållet, om innehavaren

1) genom domstolsbeslut eller i disciplinär väg befunnits vara skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel, eller till brott mot vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den vid förande av försvarsmaktens fordon eller annars som ansvarig för förande av fordon, eller till brott mot bestämmelserna om användningen av försvarsmaktens fordon,

2) som förare eller annars som ansvarig för förandet av ett fordon uppsåtligen eller genom vårdslöshet eller ovarsamhet orsakat person- eller egendomsskada, eller

3) på grund av personliga egenskaper blivit olämplig att vara förare av försvarsmaktens fordon.

Ett ärende som gäller indragning av militärkörkort eller körtillstånd avgörs av samma militärmyndighet som har rätt att bevilja körkortet eller körtillståndet.

12 §
Omhändertagande av försvarsmaktens körkort och körtillstånd

Om det är sannolikt att det finns sådan anledning till indragning av ett militärkörkort eller körtillstånd som nämns i 11 § 1-3 mom., kan en fordonsinspektör eller en direkt förman till föraren omhänderta körkortet eller tillståndet. På motsvarande sätt kan en polisman omhänderta ett militärkörkort eller ett körtillstånd på den grund som nämns i 11 § 1 mom.

Polisen skall utan dröjsmål underrätta huvudstaben om ett beslut angående körförbud eller tillfälligt körförbud som gäller en innehavare av militärkörkort eller körtillstånd samt tillställa huvudstaben det omhändertagna körkortet eller körtillståndet. I meddelandet skall nämnas anledningen till omhändertagandet.

Om någon har meddelats körförbud, skall han omedelbart återlämna sitt militärkörkort eller körtillstånd till den militärmyndighet som har beviljat det.

13 §
Återlämnande av militärkörkort eller körtillstånd

För att ett militärkörkort eller körtillstånd som varit indraget mer än sex månader skall kunna återlämnas krävs motsvarande utredningar som vid beviljande av militärkörkort eller körtillstånd.

3 kap.

Förarundervisning

14 §
Meddelande av undervisning

För militärkörkort skall undervisning meddelas

1) dem som inte innehar körkort som motsvarar fordonsklassen, minst i den omfattning som förutsätts i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen (846/90), samt

2) övriga i den omfattning som försvarsministeriet bestämmer.

Dessutom skall undervisning meddelas i användning, service och reparation av försvarsmaktens fordon samt om användning av fordonen i terräng.

Huvudstaben ger närmare anvisningar om läroämnena och innehållet i undervisningen.

15 §
Tilläggsundervisning

Tilläggsundervisning enligt 19 § 4 mom. körkortsförordningen kan meddelas i samband med förarundervisning för militärkörkort av klass C eller CE.

16 §
Föraren vid körundervisning

Vid körundervisning anses eleven vara förare, om han har ett körkort som motsvarar minst den militärkörkortsklass för vilken undervisningen meddelas.

När undervisning inom försvarsmaktens förarundervisning meddelas med fordon av klass D eller med fordonskombinationer av klass CE eller DE anses eleven vara förare, om han enligt huvudstabens anvisningar har fått förberedande undervisning i hantering av fordonskombinationer av klass CE.

17 §
Körkortsklasser

Försvarsministeriet fastställer de körkortsklasser för vilka förarundervisning meddelas.

4 kap.

Förarexamen

18 §
Förarexamen och dess mål

I teoriprovet för förarexamen skall examinanden visa att han utöver vad som stadgas i 26 § 1 mom. körkortsförordningen har kännedom om bestämmelserna om användningen av försvarsmaktens fordon samt i tillräcklig omfattning bestämmelserna om service och reparation av dessa fordon.

I körprovet för förarexamen iakttas stadgandena i 26 § 2 mom. körkortsförordningen.

Examinanden kan dock avlägga körprovet före teoriprovet,

1) under förarkursen, om han har ett körkort som berättigar till förande av bil, eller

2) om han har ett körkort som motsvarar den klass för vilken förarexamen skall avläggas.

I förarexamen för fordon av klass T avläggs alltid ett hanteringsprov.

19 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

Om förutsättningarna för att få delta i förarexamen gäller vad som stadgas i 28 § körkortsförordningen med följande undantag:

1) en beväring skall ha ett i Finland eller utomlands utfärdat giltigt körkort av minst klass A, då det är fråga om förarexamen för fordon i klass A eller ett körkort av minst klass B, då det är fråga om förarexamen för fordon i klass C,

2) till förarexamen för fordon av klass D eller fordonskombinationer av klass CE eller DE kan antas beväringar som fyllt 19 år, samt

3) till förarexamen för fordonskombinationer av klass CE kan antas personer som saknar i körkortsförordningen föreskriven körerfarenhet och beväringar som har endast kortvarig körrätt för fordon av klass C, förutsatt att dessa vid försvarsmakten erhållit tilläggsundervisning enligt trafikministeriets bestämmelser samt förarundervisning för klass CE i den omfattning försvarsministeriet förutsätter.

20 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen skall för den som håller förarexamen visa upp

1) en utredning om den undervisning han fått under en förarkurs som avslutats högst sex månader tidigare eller om ett militärkörkort som tidigare beviljats honom,

2) en utredning om körerfarenhet, om sådan är en förutsättning för att få delta i förarexamen,

3) ett läkarintyg som utfärdats högst sex månader tidigare eller ett motsvarande läkarutlåtande,

4) ett eventuellt körkort, samt

5) när det är fråga om någon annan än en beväring eller en reservist som deltar i repetitionsövningar, ett fotografi som är lämpligt att fästa på militärkörkortet.

5 kap.

Förarundervisningsverksamhet

21 §
Undervisningsplatser

Förarundervisning meddelas i de truppavdelningar som huvudstaben bestämmer och i försvarsinstitutet.

22 §
Undervisningspersonal

Den som leder förarundervisningen skall ha försvarsmaktens trafiklärartillstånd.

En lärare som meddelar körundervisning med bil skall ha:

1) trafiklärartillstånd eller försvarsmaktens trafiklärartillstånd, samt

2) körrätt för minst den fordonsklass som undervisningen gäller.

Körundervisning på motorcykel får meddelas av en lärare som har militärkörkort för fordon av klass A och trafiklärartillstånd för motorcykel.

Körundervisning med något annat av försvarsmaktens fordon än en bil eller motorcykel får meddelas av en lärare som har försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller en fordonsinspektör som övervakar undervisningen har godkänt för uppgiften.

Övriga lärare än de som meddelar körundervisning skall ha trafiklärartillstånd, försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller sådan kännedom om undervisningsområdet som godkänts av en fordonsinspektör som övervakar undervisningen.

23 §
Undervisningslokaler och undervisningsmateriel

På förarkursen skall användas behövlig undervisningsmateriel till vilken hör skolfordon och åskådningsmaterial. Undervisningsmaterielen skall vara godkänd av en fordonsinspektör som övervakar undervisningen.

Huvudstaben ger anvisningar om det åskådningsmaterial och de läroböcker som skall användas på förarkursen.

24 §
Övervakning

Förarundervisningen övervakas av den fordonsinspektör inom vars område undervisningen meddelas.

Huvudstaben ger anvisningar om övervakningen av förarundervisningen.

25 §
Försvarsmaktens trafiklärartillstånd

Förutsättningarna för beviljande av försvarsmaktens trafiklärartillstånd är

1) att sökanden har militärkörkort av minst klass BC,

2) att han har godkänts i försvarsmaktens trafiklärarexamen, samt

3) att han inte på grund av personliga egenskaper är olämplig som trafiklärare.

Förutsättningarna för beviljande av försvarsmaktens trafiklärartillstånd för motorcykel är

1) att sökanden har militärkörkort av minst klass ABC,

2) att han har avlagt en av huvudstaben särskilt godkänd trafiklärarkurs för motorcykel, samt

3) att han inte på grund av personliga egenskaper är olämplig som trafiklärare för motorcykel.

Försvarsmaktens trafiklärartillstånd och trafiklärartillstånd för motorcykel beviljas och dras vid behov in av huvudstaben. Tillståndet skall dras in, om dess innehavare inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

26 §
Försvarsmaktens trafiklärarutbildning

Försvarsmaktens trafiklärarutbildning ges i försvarsinstitutet och i de truppavdelningar som huvudstaben bestämmer.

Ledaren för utbildningen och den lärare som ger utbildning i körundervisning skall ha

1) försvarsmaktens trafiklärartillstånd och

2) militärkörkort av minst klass BECE.

En auskulterande trafiklärarelev anses vara lärare.

6 kap.

Försvarsmaktens körkortsregister

27 §
Registeruppgifter

Huvudstaben för register över militärkörkort och körtillstånd. I registret antecknas:

1) innehavarens namn, personbeteckning och tjänstgöringsplats,

2) uppgifter om avlagda förarexamina vid försvarsmakten,

3) de fordonsklasser som militärkörkort eller körtillstånd berättigar att föra samt uppgifter om beviljande av körkort och körtillstånd och om deras giltighetstid,

4) specialvillkor och specialtillstånd som gäller militärkörkort och körtillstånd,

5) uppgift om indragning av militärkörkort eller körtillstånd och grunderna för indragningen,

6) uppgift om förnyande av militärkörkort eller körtillstånd,

7) uppgifter om straff som ådömts och disciplinära påföljder som påförts dem som befunnits skyldiga till rattfylleri, grovt rattfylleri eller till körning under påverkan av rusmedel eller till brott mot vägtrafiklagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den vid körning av försvarsmaktens fordon, eller till brott mot bestämmelserna om användning av försvarsmaktens fordon,

8) uppgift om giltighetstiden för hastighetsbegränsningen enligt 18 § körkortsförordningen,

9) de fordonsklasser för vilka körkortstillstånd beviljats, specialvillkor som gäller körrätt och andra uppgifter om beviljande av körkortstillstånd, samt

10) uppgifter om tillstånd att transportera farliga ämnen.

Om utlämnande av de uppgifter som behövs för behandlingen av försvarsmaktens körkortsärenden till försvarsmakten från det körkortsregister som förs av Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen stadgas särskilt.

28 §
Utlämnande av uppgifter från registret

De personuppgifter som finns i försvarsmaktens körkortsregister får, om inte något annat följer av personregisterlagen (471/87), lämnas ut endast för behandling av ärenden som gäller körkort till

1) polisen, åklagarmyndigheter och domstolar,

2) myndigheterna vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller

3) Bilregistercentralens enhet för fordonsförvaltningen enligt vad som stadgas särskilt.

7 kap.

Särskilda stadganden

29 §
Utbildning för körtillstånd

Försvarsministeriet meddelar föreskrifter om ordnande av utbildningen för körtillstånd inom försvarsmakten.

30 §
Övrig fordonsutbildning

Huvudstaben meddelar detaljerade anvisningar om special- och pansarfordonsutbildningen inom försvarsmakten.

31 §
Specialtillstånd

Specialtillstånd som antecknas i militärkörkort eller körtillstånd är:

1) försvarsmaktens trafiklärartillstånd och trafiklärartillstånd för motorcykel,

2) typtillstånd för enskilda fordon som får föras endast efter en av huvudstaben bestämd särskild typutbildning,

3) specialtillstånd som krävs för att få använda pansarfordon,

4) rätt till persontransport med lastbil, samt

5) körtillstånd för transport av farliga ämnen som avser transport av sprängämnen med nettovikt tillsammans på högst 1 000 kg.

Andra specialtillstånd än försvarsmaktens trafiklärartillstånd och trafiklärartillstånd för motorcykel beviljas utan ansökan av en militärmyndighet med rätt att bevilja militärkörkort eller körtillstånd.

På förnyande och indragning av specialtillstånd tillämpas stadgandena om förnyande och indragning av militärkörkort och körtillstånd.

Huvudstaben meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för beviljande av andra specialtillstånd än försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller trafiklärartillstånd för motorcykel.

32 §
Närmare föreskrifter

Försvarsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

8 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

33 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 november 1986 om försvarsmaktens körkort (871/86).

34 §
Giltigheten av tidigare beviljade körkort och tillstånd

Försvarsmaktens körkort och körtillstånd jämte specialtillstånd, som har beviljats med stöd av stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft, gäller den tid som nämns i dem.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.