658/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Haiti

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 1 och 5 §§ lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna (659/67):

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolution 841 (1993), som Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 16 juni 1993, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Haiti i enlighet med stadgandena i denna förordning.

2 §

Det är förbjudet att till personer eller sammanslutningar i Haiti eller till personer eller sammanslutningar, vilkas avsikt är att bedriva affärsverksamhet med Haiti, sälja eller överlåta olja eller oljeprodukter liksom även vapen och militär materiel, inbegripet skjutvapen, ammunition, militärfordon och militär utrustning, polisiär utrustning samt reservdelar till dessa. Åtgärder som främjar eller som avser att främja ovan nämnd försäljning eller leverans av olja, oljeprodukter, vapen eller militär materiel är likaså förbjudna.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller likväl inte mindre mängder av olja och oljeprodukter, inbegripet propangas för matlagning, vilka med stöd av samtycke från fall till fall av den genom resolution 841 (1993) upprättade kommittén får levereras för humanitära ändamål.

3 §

Sådana åtgärder är förbjudna genom vilka haitiska myndigheter till sitt förfogande får tillgångar i Finland, vilka tillhör den haitiska regeringen eller haitiska myndigheter eller vilka direkt eller indirekt kontrolleras av den haitiska regeringen eller haitiska myndigheter.

4 §

Stadgandena i 2 och 3 §§ skall tillämpas också på avtal eller andra förpliktelser som ingåtts innan denna förordning har trätt i kraft.

5 §

Leveranser som avses i 2 § 2 mom. skall på förhand meddelas utrikesministeriet, som sänder meddelandena till den kommitté som avses i nämnda lagrum.

6 §

I fråga om straff för överträdelser av denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den och beträffande andra påföljder gäller vad som är stadgat i 4 § (824/90) lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser, vilka grunda sig på Finlands medlemskap i Förenta nationerna.

7 §

Statsrådet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1993.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.