640/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91) 19 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom. varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., till 16 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 20 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 25 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. samt till 40 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §
Tillstånd att resa in och att vistas i landet

Medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver inte uppehållstillstånd om hans vistelse i landet varar högst tre månader. En arbetssökande medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får även efter detta vistas i landet utan uppehållstillstånd under en skälig tid, om han fortfarande söker arbete och har faktiska möjligheter att få arbete.


16 §
Olika slags uppehållstillstånd

En utlänning som är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för fem år. Detsamma gäller hans make, hans egna och hans makes föräldrar som är beroende av honom för sin försörjning samt hans egna och hans makes barn, som är under 21 år eller beroende av dem för sin försörjning. Om en ovan nämnd utlännings vistelse likväl beräknas fortgå en kortare tid än ett år, kan uppehållstillståndet beviljas för den beräknade tiden för vistelsen.


19 §
Beviljande av uppehållstillstånd i Finland

En utlänning som kommer till Finland utan uppehållstillstånd beviljas uppehållstillstånd av inrikesministeriet. En i 16 § 4 mom. avsedd person beviljas dock tidsbegränsat uppehållstillstånd av den lokala polisen.


20 §
Förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd i Finland

En i 16 § 4 mom. avsedd person som kommer till Finland utan uppehållstillstånd i annat syfte än som turist beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd.


25 §
Utlänningar som är befriade från skyldigheten att ha arbetstillstånd

En medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt hans make och deras barn som är under 21 år eller beroende av dem för sin försörjning behöver inte arbetstillstånd.


40 §
Utvisningsgrunder

En utlänning som har på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet grundad vistelserätt får utvisas endast av skäl som sammanhänger med allmän ordning och säkerhet samt folkhälsan.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 275/92
FvUB 15/92

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.