639/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/91) 7 §, 11 § 1 mom., 12 § 5 mom., 16 § 4 mom., 18 §, 26 § 1 mom., 31 §, 32 § 1 mom., 34 §, 35 § 1 mom. 3 punkten, 37-39 §§, 40 § 1 mom. 3 punkten, 43 § 1 mom., 47 § 2 mom., 56 § 1 mom., 57 och 58 §§, 61 § 1 mom., 64 §, 70 § 1 mom. och 73 § 1 mom. samt den finska språkdräkten i 44 § 1 och 2 mom., 45 § 1 mom., 55 § och 62 § 1 mom. samt

fogas till 5 § ett nytt 5 mom., till 6 § ett nytt 4 mom., till lagen nya 7 a och 7 b §§, till 13 § ett nytt 5 mom., till 14 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 19 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 21 § ett nytt 3 mom., till 29 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 32 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 53 a, 64 a-64 c § och 72 a §§ som följer:

5 §
Främlingspass

Giltighetstiden för ett främlingspass förlängs av den lokala polisen.

6 §
Resedokument för flykting

Giltighetstiden för ett resedokument för flykting förlängs av den lokala polisen.

7 §
Indragning av främlingspass och resedokument för flykting

Ett främlingspass och ett resedokument för flykting indras när innehavaren

1) har fått ett annat resedokument eller det har visat sig att han har ett annat resedokument,

2) har upphört att vara flykting,

3) har återvänt till sitt hemland för gott, eller

4) har flyttat till en annan stat för gott eller mist sin rätt att vistas i Finland.

Ett främlingspass och ett resedokument för flykting kan indras,

1) om det har blivit fördärvat eller om anteckningarna i det har ändrats,

2) om det har förkommit,

3) om det sedan passet eller dokumentet beviljats har framkommit omständigheter som vid prövning av om ett dylikt pass eller dokument kan beviljas uppenbart skulle ha lett till att det hade förvägrats eller

4) om passet eller dokumentet används eller innehas av någon annan än den som det har beviljats.

Beslut om indragning av ett främlingspass eller av ett resedokument för flykting fattas av inrikesministeriet.

7 a §
Förutsättningar för omhändertagande av främlingspass och resedokument för flykting

Främlingspass och resedokument för flykting skall tillvaratas av myndigheten, när beslut om indragning av passet eller dokumentet har fattats.

Ett främlingspass eller resedokument för flykting kan omhändertas tillfälligt innan beslut om indragning har fattats, om passet eller dokumentet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i det har ändrats eller om det används av någon annan än den som det har beviljats.

7 b §
Omhändertagande av främlingspass och resedokument för flykting

Främlingspass och resedokument för flykting omhändertas av inrikesministeriet eller på ministeriets begäran av polisen, en passkontrollant eller en finsk beskickning. I de fall som avses i 7 a § 2 mom. får främlingspasset eller resedokumentet även omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman.

För omhändertagande av främlingspass eller resedokument för flykting kan kroppsvisitation företas.

11 §
Visum

Med visering avses ett tillstånd eller beslut som ges en utlänning för turism eller någon därmed jämförbar kortvarig vistelse, och som berättigar honom att resa in i Finland och vistas här under förutsättning att han uppfyller de övriga inresevillkoren. Med återkomstvisering avses dock tillstånd för en utlänning att på nytt resa in i landet under giltighetstiden för det engångsvisum som han beviljats.


12 §
Olika slags visum

I visumet antecknas den längsta tid som visumet berättigar innehavaren att vistas i landet samt i fråga om flergångsvisum dessutom det högsta antalet inresor till landet eller att visumet gäller för flera resor. Visum kan ges högst för den tid som passet gäller.

13 §
Visering

Den lokala polisen kan förlänga giltighetstiden för visum. Giltighetstiden för visum får dock inte ens när den förlängts överstiga de maximitider som avses i 12 §.

14 §
När visum får återkallas och upphör att gälla

I 39 § stadgas om återkallande av visum i samband med ett beslut om avvisning.


16 §
Olika slags uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd beviljas en utlänning som lovligen har vistats i Finland två år utan avbrott, om inte något annat följer av syftet med hans vistelse här eller om det inte finns särskilda skäl som talar mot att tillstånd beviljas. Tiden två år räknas från den dag uppehållstillståndet träder i kraft. För en flykting beräknas tiden för lovlig vistelse dock från inresedagen.

18 §
Förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd utomlands

Tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas, om

1) en nära släkting till utlänningen bor i Finland eller om utlänningen är av finsk härkomst eller har något annat band till Finland,

2) utlänningen kommer att studera vid en läroinrättning i Finland och hans utkomst är tryggad,

3) utlänningen kan beviljas arbetstillstånd eller hans utkomst i Finland annars är tryggad, eller om

4) ett vägande humanitärt eller något annat särskilt skäl talar för att tillstånd skall beviljas.

Statsrådet kan besluta i vilka andra fall uppehållstillstånd kan beviljas utomlands.

19 §
Beviljande av uppehållstillstånd i Finland

På ansökan av en i Finland bosatt flykting som avses i 35 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en person som på grund av behov av skydd eller av humanitära skäl fått uppehållstillstånd, kan inrikesministeriet bevilja uppehållstillstånd för dennes familjemedlem som vistas utomlands och avses i 35 § 1 mom. 3, 4 eller 5 punkten.


21 §
Återkallande av uppehållstillstånd

I 39 § stadgas om återkallande av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i samband med ett beslut om avvisning.

26 §
Beviljande av arbetstillstånd

Utomlands beviljas arbetstillstånd av de beskickningar som anges i 17 § 1 mom., om inte hinder föreligger på grund av arbetsmyndighetens ståndpunkt.


29 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Då arbetstagare som är anställda hos en utländsk arbetgivare arbetar i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft, tillämpas vad som i 1 och 2 mom. stadgas om arbetsgivarens skyldigheter på den som lämnat entreprenaden eller underentreprenaden eller på den som låter utföra arbetet.


31 §
Uppehållstillstånd på grund av behov av skydd

En utlänning som inte beviljas asyl, men som inte anses kunna återvända tryggt till sitt hemland eller det land där han är stadigvarande bosatt, kan beviljas uppehållstillstånd i Finland på grund av behov av skydd.

32 §
Asylansökan

Asylansökan skall lämnas till polisen eller passkontrollanten. Asylansökan innefattar ansökan om uppehållstillstånd.


Om en utlänning som söker asyl i Finland anländer från ett annat nordiskt land eller från ett land till vilket han med beaktande av 38 § 2 mom. kan sändas tillbaka och det inte finns grunder för att bevilja honom uppehållstillstånd i Finland med beaktande av 20 § och om sökanden inte heller anför särskilda skäl för att landet i fråga ej är säkert för honom, kan ansökan genast avslås.

34 §
Asylansökan som behandlas i remissförfarande

Konstaterar inrikesministeriet i sitt beslut genom vilket asylansökan avslås att ansökan är uppenbart ogrundad, skall ministeriet av ordföranden eller en vice ordförande i den i 56 § nämnda asylnämnden begära utlåtande om ansökan är uppenbart ogrundad eller inte.

Ordföranden eller vice ordföranden skall avge sitt utlåtande i brådskande ordning. Om ansökan också i utlåtandet anses vara uppenbart ogrundad, får ändring i inrikesministeriets beslut om asyl och om uppehållstillstånd som beviljas på grund av behov av skydd inte sökas genom besvär.

35 §
Flyktingskap

Med flykting avses en utlänning som


3) för återförening av familjen har beviljats uppehållstillstånd och är gift med eller lever i äktenskapsliknande förhållande med en utlänning som avses i 1 eller 2 punkten,


37 §
Grunder för avvisning

En utlänning får avvisas,

1) om han saknar pass, visum eller uppehållstillstånd som krävs för inresa,

2) om han inte har arbetstillstånd när sådant krävs,

3) om han vid passkontrollen vägrar lämna nödvändiga upplysningar om sin identitet eller resa eller om han uppsåtligen lämnar oriktiga upplysningar om dem,

4) om han saknar nödvändiga tillgångar och därför inte kan sköta sin vistelse i Finland och sin hemresa, och om han inte i Finland har en mottagare som svarar för kostnaderna för vistelsen och hemresan,

5) om det med fog kan antas att han kommer att försörja sig på ett oärligt sätt,

6) om det på grund av ett utdömt frihetsstraff eller annars med fog kan antas att han i Finland eller i något annat nordiskt land kommer att begå ett brott för vilket stadgas strängare straff än ett års fängelse, eller

7) om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller annars med fog kan antas att han i Finland kommer att bedriva sabotage, spioneri, olaglig underrättelseverksamhet eller någon annan verksamhet som äventyrar Finlands förhållanden till en främmande stat.

En utlänning som har meddelats inreseförbud i Finland eller något annat nordiskt land skall avvisas, om han inte beviljas visum eller uppehållstillstånd.

Även en utlänning som har kommit till landet med visum eller med stöd av visumfrihet kan avvisas, om en förlängning av hans vistelse i landet skulle förutsätta uppehållstillstånd men sådant tillstånd inte har beviljats honom.

38 §
Avvisning

Avvisning skall ske så snart det har varit möjligt att utreda att utlänningens inresa eller vistelse i landet inte kan tillåtas.

Ingen får avvisas till ett område där han kan bli utsatt för omänsklig behandling eller förföljelse som nämns i 30 § eller till ett område från vilket han kan bli sänd till ett sådant område.

39 §
Beslut om avvisning

Beslut om avvisning fattas av passkontrollmyndigheten enligt inrikesministeriets anvisningar. Sker avvisningen med stöd av 37 § 3 mom. eller har utlänningen ansökt om asyl i Finland, skall beslut om avvisning dock fattas av inrikesministeriet.

Om ett avvisningsärende som behandlas av passkontrollmyndigheten har betydelse för tillämpningen av 37 § i andra liknande fall, får passkontrollmyndigheten hänskjuta saken till inrikesministeriet.

Om den som skall avvisas har visum eller ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av en finsk beskickning och avvisningen sker på de grunder som nämns i 37 § 1 eller 2 mom., återkallas visumet eller uppehållstillståndet av den som beslutar om avvisningen.

Beslut om avvisning måste i de fall som nämns i 37 § 1 och 2 mom. fattas inom tre månader från det utlänningen kom till landet. Har utlänningen ansökt om asyl i Finland, får beslut om avvisning inte fattas förrän asylansökan har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

40 §
Utvisningsgrunder

En utlänning får utvisas ur Finland,


3) om han har gjort sig skyldig till ett brott för vilket stadgas ett års fängelse eller ett strängare straff, eller om han upprepade gånger har gjort sig skyldig till brott,


43 §
Inreseförbud

I ett utvisningsbeslut och i ett beslut som inrikesministeriet fattat om avvisning får utlänningen meddelas inreseförbud för högst fem år eller tillsvidare.


47 §
Beslut om förvar

En utlänning som har tagits i förvar skall sändas till en plats som är lämplig för ändamålet. I fråga om behandlingen av dem som har tagits i förvar gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om behandling av rannsakningsfångar.

53 a §
Upptagande av signalement

Av en utlänning som har ansökt om asyl eller som enligt vad som har bestämts skall avvisas eller utvisas eller vars identitet är oklar, får en polisman och en passkontrollant ta fingeravtryck, fotografier samt andra signalement för identifiering och registrering.

Signalementen införs i ett register som polisen för. Uppgifterna skall hållas åtskilda från signalementen för personer som är misstänkta för brott. Uppgifterna avförs ur registret när den utlänning som de gäller har erhållit finskt medborgarskap.

Uppgifter som avses i 1 mom. kan för identifiering av en utlänning lämnas ut till en utländsk myndighet med beaktande av vad som stadgas i personregisterlagen (471/87).

56 §
Asylnämnden

I frågor som gäller asyl, uppehållstillstånd som på grund av behov av skydd beviljas asylsökande eller flyktingskap som upphör är asylnämnden besvärsinstans. Nämnden arbetar i anslutning till justitieministeriet.


57 §
Överklagande av inrikesministeriets beslut om asyl och om när flyktingskap upphör

En utlänning som är missnöjd med inrikesministeriets beslut om asyl, om uppehållstillstånd på grund av behov av skydd eller om när flyktingskap upphör får enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) anföra besvär över beslutet hos asylnämnden inom 30 dagar från det han fick del av beslutet.

Om förbud mot att söka ändring i vissa asylbeslut och beslut om uppehållstillstånd stadgas i 34 §. Besvär får inte heller anföras över ett beslut som inrikesministeriet fattat med stöd av 32 § 3 mom. eller över ett beslut genom vilket det konstaterats att ärendet förfaller på grund av att sökanden har återtagit sin ansökan eller sannolikt har lämnat Finland.

58 §
Överklagande av inrikesministeriets beslut

En utlänning, som anser att inrikesministeriets beslut om avvisning, utvisning, inreseförbud, utreseförbud, återkallande av främlingspass, resedokument för flykting, visum eller uppehållstillstånd eller vägran att bevilja permanent uppehållstillstånd kränker hans rätt, får i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden anföra besvär över beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från det han fick del av beslutet. Besvär får dock inte anföras över beslut genom vilka visum eller uppehållstillstånd har återkallats innan utlänningen har kommit till Finland.

61 §
Besvärsförfarandet

Besvärsskriften skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Denna skall utan dröjsmål sända in de handlingar som legat till grund för avgörandet med eget utlåtande till besvärsmyndigheten. I asylärenden får besvärsskriften även ges in till den lokala polisen. Utomlands får besvärsskriften också ges till en finsk beskickning, som utan dröjsmål skall sända den till den myndighet som har fattat beslutet. Den som har tagits i förvar får också ge besvärsskriften till förmannen för förvaringsstället eller till anstaltens direktör, som skall sända den vidare till den myndighet som har fattat beslutet.


64 §
Arbetstillståndsbrott av arbetsgivare

En arbetsgivare eller dennes företrädare som anställer eller i sin tjänst håller en utlänning som saknar behövligt arbetstillstånd skall för arbetstillståndsbrott av arbetsgivare dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

För arbetstillståndsbrott av arbetsgivare döms även en entreprenad- eller underentreprenadgivare eller den som låter utföra arbete, vars arbetstagare arbetar i entreprenad- eller underentreprenadarbete vilket har givits ett utländskt företag eller såsom hyrd arbetskraft som ett utländskt företag ställt till förfogande, om arbetstagarna inte har de arbetstillstånd som krävs.

64 a §
Utlänningsförseelse av arbetsgivare

Ger en arbetsgivare, en entreprenad- eller underentreprenadgivare eller den som låter utföra arbete myndigheterna felaktiga eller vilseledande uppgifter om en sådan utländsk arbetstagares löne- eller anställningsvillkor som de anställer eller som kommer att arbeta i entreprenad- eller underentreprenadarbete vilket de givit ett utländsk företag eller som kommer att arbeta såsom hyrd arbetskraft vilken ett utländskt företag har ställt till deras förfogande eller om arbetsuppgifterna och de krav som dessa ställer, skall han för utlänningsförseelse av arbetsgivare dömas till böter, om inte stängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

Arbetsmyndigheten kan bestämma att det är möjligt att under en bestämd tid eller tills vidare inte bevilja arbetstillstånd för arbete hos en arbetsgivare, en entreprenad- eller underentreprenadgivare eller den som låter utföra arbete, för entreprenad- eller underentreprenadarbete som de givit ett utländskt företag eller för arbete som de låter utföra med arbetskraft som hyrts av ett utländskt företag, om denna upprepade gånger konstateras ha gett sådana felaktiga eller vilseledande uppgifter som avses i 1 mom.

64 b §
Ordnande av olovlig inresa

Den som för att skaffa sig eller någon annan ekonomisk vinning

1) för in eller försöker föra in i Finland en utlänning medveten om att denna inte har sådant pass, visum eller uppehållstillstånd som krävs för inresa,

2) ordnar eller förmedlar transport till Finland för en i föregående punkt nämnd utlänning eller

3) till någon annan överlåter ett felaktigt eller förfalskat pass, visum eller uppehållstillstånd för att användas i samband med inresa,

skall för ordnande av olaglig inresa dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Åtal för ordnande av olaglig inresa behöver inte väckas eller straff för gärningen dömas ut, om det med beaktande av de omständigheter som lett till brottet och gärningsmannens skuld bör anses att gärningen är ursäktlig. Vid bedömningen av om brottet är ursäktligt bör gärningsmannens bevekelsegrunder samt sådana förhållanden i utlänningens hemland eller i det land där han stadigvarande bor som påverkar hans säkerhet särskilt beaktas.

64 c §
Förverkandepåföljd

Ett transportmedel som har använts för begående av brott som avses i 64 b §, kan dömas förbrutet till staten. På förverkandepåföljden tillämpas 46 kap. 9-11 §§ strafflagen.

70 §
Anmälningar till utlänningsombudsmannen

Beslut som nämns i 31-34, 39, 42, 43, 47, 49, 51, 54, 55, 57 och 58 §§ skall utan dröjsmål delges utlänningsombudsmannen. På begäran av utlänningsombudsmannen skall också beslut som nämns i 21, 26, 63 och 64 §§ delges honom.


72 a §
Inrikesministeriets rätt att avgöra ett ärende som hör till den lokala polisen

Inrikesministeriet kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som enligt denna lag skall avgöras av den lokala polisen.

73 §
Tillsyn

Inrikesministeriets utlänningscentral och polisen övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas. Också passkontrollanterna övervakar att stadgandena och bestämmelserna om utlänningars inresa och utresa följs. Dessutom övervakar arbetsmyndigheten att gällande författningar och bestämmelser om utlänningars arbete iakttas.Denna lag träder i kraft den 15 juli1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag tillämpas även på ärenden som har blivit anhängiga före lagens ikraftträdande. Straffstadgandena tillämpas dock inte på gärningar som har begåtts innan denna lag träder i kraft.

RP 293/92
FvUB 12/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.